Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pluralizm religijny w Ameryce Łacińskiej-wymiar polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-12ASŁ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pluralizm religijny w Ameryce Łacińskiej-wymiar polityczny
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kania
Prowadzący grup: Marta Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

kurs na platformie TS teams

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z charakterystycznymi elementami religijności społeczeństw Ameryki Łacińskiej (przede wszystkim doby nowożytnej, choć w kontekście historycznym), w odniesieniu do przemian społecznych i politycznych występujących w regionie.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie genezę pluralizmu religijnego na terenie

Ameryki Łacińskiej; zna i rozumie charakter relacji zachodzących między wybranymi systemami i zjawiskami religijności latynoamerykańskiej w kontekście rozwoju instytucji społecznych i politycznych.

Student zna i rozumie procesy polityczne i społeczne, prowadzące do ukształtowania się zróżnicowanego systemu wierzeń oraz procesów sekularyzacji wśród społeczeństw latynoamerykańskich


(AME_K2_W02, AME_K2_W03, AME_K2_W04)

Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość historii Ameryki Łacińskiej XVI-XXI wiek

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny w sesji zimowej.

Po uzgodnieniu z prowadzącym możliwość zaliczenia kursu na podstawie eseju akademickiego i jego obrony w sesji zimowej.

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach (minimum 60% obecności).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Student otrzymuje:

1 ECTS za uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS za przygotowanie się do egzaminu ustnego / napisanie eseju

1 ECTS za zaliczenie kursu w wybranej formie

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 2

Skrócony opis:

Kurs na temat pluralizmu religijnego na terenie Ameryki Łacińskiej i obszaru Karaibów w kontekście polityki, ruchów polityczno-religijnych i przemian społeczeństw latynoamerykańskich ery nowożytnej

Pełny opis:

** Zróżnicowanie religijne społeczeństw przed-hiszpańskich: geneza pluralizmu czasów nowożytnych; koncepcja kultu państwa / kultu władcy; sfera sacrum - wojna - ideologia imperialna (wprowadzenie)

Społeczeństwa latynoamerykańskie doby kolonialnej: instytucjonalizacja

katolicyzmu latynoamerykańskiego; polityka religijna: ortodoksja versus

religijność ludowa, procesy synkretyzmu, protestantyzm, judaizm.

Społeczeństwa latynoamerykańskie - okres republikański: czynniki polityczne i

społeczne kształtowania współczesnego zróżnicowania religijnego Ameryki

Łacińskiej (konflikty zbrojne na tle religijnym, koncepcje i ruchy społeczno- religijne, polityka religijna nowych narodów-państw)

Religie i kulty afrolatynoamerykańskie.

Społeczeństwa latynoamerykańskie współcześnie: ruchy i zjawiska społeczno-religijne i polityczno-religijne (Teologia Wyzwolenia, współczesny mesjanizm,

black movements); aspekt religijny rewolucji społecznych i politycznych; polityka religijna i prawa kulturowe wybranych państw regionu, nowe

zjawiska religijne i ich społeczno-polityczne uwarunkowania.

Wyznania protestanckie i neo-protestanckie.

Procesy sekularyzacji.

Literatura:

Literatura zalecana (między innymi)

Ondina E. Gonzalez, Justo L. Gonzalez, Christianity in Latin America. A History, Cambridge University Press, 2008.

John Lynch, A Religious History of Latin America, Yale University Press, New Haven – London 2012.

John F. Schwaller, The History of the Catholic Church in Latin America, New York University Press, New York – London 2011.

Beata Bereza, Fenomen popularności Kościoła zielonoświątkowców w Ameryce Łacińskiej, w: W poszukiwaniu prawdziwej wiary…, red. Anna Mrozek-Dumanowska, PAN Warszawa 1995.

Karol Kurowski, Ewangelikalne tsunami…, „Ameryka Łacińska” 2014, 83.

Aleksander Posern-Zieliński, Spotkania, konfrontacje i syntezy religii w Ameryce Łacińskiej, w: „Euhemer”, Przegląd Religioznawczy 1991, nr 4.

Andrzej Pietrzak, Duchowni katoliccy wobec emancypacji politycznej Ameryki Łacińskiej XIX wieku, w: Katarzyna Krzywicka (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej, UMCS Lublin 2012

Meyer J., Prześladowania religijne w Meksyku, Pallotinum 2001.

Katarzyna Krzywicka, Teologia Wyzwolenia, Annales UMCS, Lublin 1994, vol. I, 5.

Renata Siuda-Ambroziak, Religia w Brazylii, Nomos, Kraków 2015.

Cambridge History of Religions in Latin America, 2016 (wskazane rozdziały)

Manuel Marzal, Tierra encantada, PUCP Lima, 2002.

Marta Wójtowicz-Wcisło, Dwie władze, Universitas Kraków 2016.

oraz materiały zalecane w trakcie kursu do poszczególnych zagadnień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.