Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańska myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-2AS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Amerykańska myśl polityczna
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów, amerykanistyka stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Modrzejewska
Prowadzący grup: Magdalena Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przedstawienie jak najszerszej panoramy amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i społecznej od jej purytańskich prapoczątków, aż do czasów współczesnych. Wykład będzie koncentrował się na zagadnieniach związanych z tworzeniem się różnorodnych koncepcji państwowości, pojęcia wspólnoty, indywidualizmu oraz ideału dobrego życia. Omówione zostaną także koncepcje zazwyczaj pomijane, dotyczące amerykańskiej myśli anarchistycznej, utopijnej, abolicjonistycznej czy prekursorów feminizmu, znajdującej się w opozycji do głównego nurtu, i negującego zastany porządek.

Efekty kształcenia:

wiedza: posiada rozległa wiedzę na temat roli człowieka i jego miejscu w różnych koncepcjach myśli amerykańskiej na przestrzeni dziejów, oraz o tym jak wpływało to na kształtowanie się i funkcjonowanie instytucji politycznych, społecznych prawnych i ekonomicznych K2A_W01, K2A_W02, Ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych w Stanach Zjednoczonych i

Kanadzie K2A_W03; Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich K2A_W04; Dysponuje szeroką wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, także w kontekście ich historycznego rozwoju K2A_W05; Zna różnorodne amerykańskie teorie społeczne, ekonomiczne,

polityczne i prawne K2A_W07 umiejętności: Prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i polityczne w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich K2A_U02; Potrafi zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych norm społecznych funkcjonujących w państwach amerykańskich K2A_U05; Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich; K2A_U06;

Analizuje w sposób pogłębiony relacje między społeczeństwem amerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi K2A_U08 kompetencje społeczne: Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania K1A_K04; Potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład kończy się egzaminem testowym jednokrotnego wyboru.

Ćwiczenia kończą się kolokwium. Elementem uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest przygotowanie prezentacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: końcowy egzamin pisemny; test jednokrotnego wyboru; studenci mają możliwość korzystania z notatek; egzamin sprawdza znajomość podstawowej wiedzy z zakresu amerykańskiej myśli politycznej.

kolokwium zaliczeniowe: pisemne; kolokwium skupia się na sprawdzeniu opanowania wiedzy zawartej w omawianych tekstach i zagadnieniach dyskutowanych na zajęciach

prezentacja jest formą sprawdzenia umiejętności przedstawiania wiedzy i poglądów w formie wypowiedzi ustnej; prezentacje oceniane są wg następujących kryteriów: poziom akademicki, poprawność metodologiczna i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura i logika prezentacji, wkład pracy i staranność edycyjna

Kompetencje społeczne: umiejętność pracy zespołowej jest sprawdzana za pomocą przygotowywanej prezentacji multimedialnejMetody dydaktyczne:

Metody eksponujące - ekspozycja

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

5 pkt. ECTS:

2 pkt. - uczestnictwo w zajęciach

1 - lektura obowiązkowej książki W. Osiatyńskiego

1 - przygotowanie do ćwiczeń

1 - przygotowanie do egzaminu końcowego

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie jak najszerszej panoramy amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i społecznej od jej purytańskich prapoczątków, aż do czasów współczesnych. Wykład będzie koncentrował się na zagadnieniach związanych z tworzeniem się różnorodnych koncepcji państwowości, pojęcia wspólnoty, indywidualizmu oraz ideału dobrego życia. Omówione zostaną także

koncepcje zazwyczaj pomijane, dotyczące amerykańskiej myśli anarchistycznej, utopijnej, abolicjonistycznej czy prekursorów feminizmu, znajdującej się w opozycji do głównego nurtu, i negującego zastany porządek.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie jak najszerszej panoramy amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i społecznej od jej purytańskich prapoczątków, aż do czasów współczesnych. Wykład będzie koncentrował się na zagadnieniach związanych z tworzeniem się różnorodnych koncepcji państwowości, pojęcia wspólnoty, indywidualizmu oraz ideału dobrego życia. Omówione zostaną także

koncepcje zazwyczaj pomijane, dotyczące amerykańskiej myśli anarchistycznej, utopijnej, abolicjonistycznej czy prekursorów feminizmu, znajdującej się w opozycji do głównego nurtu, i negującego zastany porządek.

1. Legitymizacja roli państwa

2. Pojęcie wolności

3. Koncepcje praw - kto ma i jakie? Próby legitymizacji

4. Pomiędzy tym co społeczne a tym co jednostkowe

5. Narracje wykluczające

6. kontestacja ładu i porządku politycznego.

Literatura:

Dolbeare, Kenneth M., and Michael S. Cummings. 2010. American political thought.CQ Press.

W. Osiatyński, Ewolucja Amerykańskiej myśli politycznej

Uwagi:

W tym roku akademickim widzę się z Państwem wirtualnie, zależy mi na tym aby współtworzyli Państwo ze mną bezpieczne i komfortowe miejsce spotkań wirtualnych sprzyjające wymianie intelektualnej pozwalające na swobodną ekspresję poglądów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.