Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie religijne świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-42SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie religijne świata
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-UD-4
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia (Migracje Międzynarodowe) - II sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Napierała
Prowadzący grup: Paulina Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Kurs ma za zadnie przedstawienie zróżnicowania religijnego świata oraz wpływu największych systemów

religijnych na historię i kulturę poszczególnych regionów

Efekty kształcenia:

student dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat

podstawowych struktur i instytucji życia społecznego,

w tym Kościołów oraz grup religijnych na świecie;

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu genezę

i rozwój procesów migracyjnych i etnicznych (w tym

tych związanych z religią i religijnością) na przestrzeni

dziejów po czasy współczesne;

student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną

odnoszącą się do różnorodnych norm społecznych,

kulturowych i religijnych warunkujących procesy

migracji oraz przemiany etniczności;

prawidłowo analizuje zachowania społeczne

i kulturowe w życiu publicznym, w tym zjawiska

związane z religijnościąForma i warunki zaliczenia:

Wymagania:

- obecność (2 nieobecności dopuszczalne, reszta do zaliczenia, 50% nieobecności skutkuje wykreśleniem z kursu).

- aktywność 15%

- projekt i prezentacja 25%

- kolokwium 60%

Prezentacje odbywają się przez cały semestr. Każdy student przygotowuje jedną prezentację związaną z tematem zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwium, ocena prezentacji, ocena aktywności

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe

Skrócony opis:

Kurs ma za zadnie przedstawienie zróżnicowania religijnego świata oraz wpływu największych systemów religijnych na historię i kulturę poszczególnych regionów. Ważnym elementem zajęć będzie omówienie dialogu religijnego oraz spojrzenia każdej z religii na inne systemy religijne, a także akceptowanych w różnych rejonach zasad dotyczących relacji państwo-Kościół (religia).

Pełny opis:

1. Chrześcijaństwo i jego rozwój na Wschodzie i Zachodzie

2. Katolicyzm w Europie

3. Reformacja i protestantyzm

4. Katolicyzm i protestantyzm poza Europą - rola religii w kolonizacji

5. Rozkwit protestantyzmu w USA

6. Islam

7. Podziały w ramach islamu

8. Judaizm i jego podziały

9. Modele relacji państwo-Kościół (religie monoteistyczne)

10. Buddyzm

11. Hinduizm

12. Konfucjanizm

13. Relacje państwo-religia i ruchy fundamentalistyczne w różnych systemach religijnych

14. Sekularyzacja i 'desekularyzacja'

15. Rola religii w migracjach. Etniczność a religia.

Literatura:

Obowiązkowa

1. K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007

2. J. Keller, Prawosławie, Warszawa 1982

3. A. Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa 1980

4. Brown P., Narodziny zachodniego chrześcijaństwa, Warszawa 2000

5. Religia i polityka. Zarys problematyki (red. P. Burgoński, M. Gierycz), Warszawa 2014

6. Religie świata w dialogu (red. Udo Tworuschka)

Dodatkowa

1. Atiya A., Historia Kościołów Wschodnich, przekł. zbiorowy, Warszawa 1978

2. J.Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t.I, II, Warszawa 1997

3. J.Bielawski, Islam - religia państwa i prawa, Warszawa

4. Brockington, J. L. (1990), Święta nić hinduizmu. Warszawa: PAX.

5. Drabina J., Pięć pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wybór tekstów źródłowych, Kraków 1991

6. Flood, G. (2008), Hinduizm. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo UJ

7. Historia chrześcijaństwa, t. 4, Warszawa 1999; t. 5, 2002

8. R. Gethin, Buddyzm, przeł. T. Macios, A. Stępień, Kraków 2010.

9. D. Keown, Buddyzm – bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. T. Jurewicz, Warszawa 1997.

10. Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003

11. Kumor B., Historia Kościoła, cz. 1-4, Lublin

12. Zernov N., Wschodnie chrześcijaństwo, Warszawa 1967

13. J.C.VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006;

14. Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008 (K. Pilarczyk – Religia Izraela)

15. Religia i polityka. Zarys problematyki (red. P. Burgoński, M. Gierycz), Warszawa 2014

16. Religia w stosunkach międzynarodowych (red. A.M. Solarz, Hanna Schreiber), Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.