Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Afryka: regiony i ludność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-43SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Afryka: regiony i ludność
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-UD-4
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia (Migracje Międzynarodowe) - II sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Mormul
Prowadzący grup: Joanna Mormul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów z historią oraz problemami ludności zamieszkującej różne regiony Afryki.

C2 Przedstawienie studentom specyfiki (politycznej, gospodarczej, geograficznej, społecznej, kulturowej)

poszczególnych regionów kontynentu afrykańskiego.

C3 Kształtowanie u studentów zdolności oceny wyzwań i zagrożeń stojących przed ludnością zamieszkującą

kontynent afrykański.

C4 Wyrobienie u studentów umiejętności analitycznej oceny czynników warunkujących procesy polityczne,

gospodarcze oraz społeczne w poszczególnych regionach Afryki.

Efekty kształcenia:

W1 student posiada podstawową wiedzę dotyczącą geografii i historii kontynentu afrykańskiego. (MMI_K2_W01, MMI_K2_W03)


W2 student zna i potrafi scharakteryzować podstawowe problemy państw i społeczeństw afrykańskich. (MMI_K2_W01, MMI_K2_W03)


W3 student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Afryki i Afrykanów oraz ich globalne konsekwencje. (MMI_K2_W03)


U1 omówić specyfikę regionalną Afryki (geograficzną, polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturową). (MMI_K2_U01, MMI_K2_U02)


U2 student analizuje i ocenia wyzwania i zagrożenia, przed którymi stoją Afrykanie. (MMI_K2_U01, MMI_K2_U03)


U3 student posługuje się naukową terminologią związaną z szeroko pojętymi studiami afrykanistycznymi (African Studies). (MMI_K2_U01, MMI_K2_U02)


K1 student jest w stanie dokonać krytycznej analizy uwarunkowań regionalnych procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych na kontynencie afrykańskim w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach oraz samodzielnie wyszukiwaną literaturę. (MMI_K2_K01, MMI_K2_K04)


K2 student jest świadomym i krytycznym odbiorcą przekazów medialnych dotyczących Afryki i Afrykanów. (MMI_K2_K01, MMI_K2_K03, MMI_K2_K05)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach oraz

pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin ma charakter

pisemny (pytania problemowe otwarte) bądź ustny (na życzenie

studentów). Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala

ocen.

Bilans punktów ECTS:

Wykład - 30h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Egzamin - 2h

Przygotowanie do zajęć - 13h


Łącznie: 75h (3 punkty ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe

Pełny opis:

Treści programowe:

Geografia i geopolityka Afryki; Kontekst historyczny; Zróżnicowanie religijne i

wyznaniowe Afryki; Demografia Afryki (struktura etniczna kontynentu, piramida

wiekowa, migracje, problem uchodźstwa); Współczesne kondycja państw

afrykańskich (państwa upadłe/dysfunkcyjne, zagrożenia konfliktami, terroryzmem,

piractwem; problemy gospodarcze, społeczeństwa pokonfliktowe); Problemy

społeczne Afrykanów; Specyfika państw Afryki Północnej; Specyfika państw Afryki

Zachodniej; Specyfika państw Afryki Wschodniej; Specyfika państw Afryki

Środkowej; Specyfika państw Afryki Południowej

Literatura:

Literatura Obowiązkowa:

1. Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011.

2. Williams P. D., War and Conflict in Africa, Polity Press, Malden, MA 2011.

3. Mantel-Niećko J., Ząbek M. (red.), Róg Afryki, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1999.

4. Kłosowicz R., Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

5. Kłosowicz R., Mormul J., Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

6. Milewski J.J., Lizak W. (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.

7. Mangala J. (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, Palgrave Macmillan, New York 2010.

8. Thomson A., An Introduction to African Politics, Routledge, Abingdon 2010.

Literatura Dodatkowa:

1. Oliver R., Atmore A., Dzieje Afryki po 1800 roku, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.

2. Kłosowicz R. (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014 – wybrane rozdziały.

3. Collier P., The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University Press, Oxford 2008.

4. Davis J., Africa and the War on Terrorism, Ashgate Publishing, Aldershot 2013.

5. Kopiński D., Polus A. (red.), Zgubne transakcje/Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, Difin, Warszawa 2010.

6. Dowden R., Africa. Altered states. Ordinary miracles, Portobello Books, London 2009.

7. Lizak W., Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

8. Trzciński K., Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.