Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ameryka prekolumbijska – polityka i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP1-29 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ameryka prekolumbijska – polityka i społeczeństwo
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kania
Prowadzący grup: Marta Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

kurs na platformie Ms Teams (zajęcia synchroniczne)

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z procesem kształtowania społeczeństw amerykańskich okresu przedhiszpańskiego w kontekście przemian społecznych, organizacji politycznej i najważniejszych osiągnięć w dziedzinie kultury oraz analiza statusu, wykorzystywania i roli dziedzictwa kulturowego ludności rdzennej Ameryki Łacińskiej z perspektywy politycznej, społecznej i prawnej w okresie nowożytnym (XIX – XXI wiek).

Kurs dedykowany osobom faktycznie zainteresowanym okresem prekolumbijskim w dziejach Ameryk

Efekty kształcenia:

Wiedza – Student zna i rozumie

-genezę oraz proces kształtowania organizmów społeczno-politycznych społeczeństw amerykańskich okresu prekolumbijskiego

- na czym polega zróżnicowanie regionalne społeczeństw amerykańskich w zakresie kształtowania polityki i relacji społecznych w okresie prekolumbijskim

Umiejętności – Student potrafi:

- wskazać genezę i zdefiniować proces ewolucji społeczeństw amerykańskich

w kontekście zróżnicowania form organizacji politycznej i społecznej

- zdefiniować źródła procesu zróżnicowania kulturowego i religijnego społeczeństw amerykańskich

Wymagania wstępne:

BRAK

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego (część testowa,

pytania opisowe).

Z egzaminu należy uzyskać minimum 55% punktów. Do egzaminu obowiązuje treść wykładu oraz zagadnienia wskazane w literaturze obowiązkowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny na zakończenie kursu – weryfikacja nabytej wiedzy, umiejętności przekazu zdobytych informacji oraz zrozumienia omawianych zjawisk.


Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład informacyjny, prelekcja),

metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

metody aktywizujące (metoda przypadków),

metody eksponujące (pokaz multimedialny),


Bilans punktów ECTS:

Student otrzymuje

1 punkt za uczestnictwo w zajęciach

1 punkt za przygotowanie się do wykładów (zapoznanie się ze wskazaną literaturą)

1 punkt za przygotowanie się i zaliczenie pisemnego egzaminu


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

latynoamerykanistyka, rok 1
migracje międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Ameryka doby przed-hiszpańskiej – regionalne zróżnicowanie społeczne, polityczne;

Rozwój organizmów proto-państwowych, państw i imperiów - uwarunkowania geopolityczne.

Osiągnięcia na polu sztuki, architektury.

Współczesne zagadnienia związane z politycznym, społecznym i prawnym aspektem wykorzystywania elementów dziedzictwa prekolumbijskiego.

Pełny opis:

Ameryka doby przed-hiszpańskiej – regionalne zróżnicowanie społeczne, polityczne;

Rozwój organizmów proto-państwowych, państw i imperiów - uwarunkowania geopolityczne na terenie mezoamerryki i regionu środkowoandyjskiego

Osiągnięcia na polu sztuki, architektury związane z ideologią władzy i państwa

Współczesne zagadnienia związane z politycznym, społecznym i prawnym aspektem wykorzystywania elementów dziedzictwa prekolumbijskiego.

Literatura:

Garcilaso de la Vega, O inkach uwagi prawdziwe, tłum. J. Szemiński, Warszawa 2000

Józef Szykulski, Starożytne Peru, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010

Maria Rostworowski, Historia Państwa Inków, CESLA UW, Warszawa 2004 Justyna Olko, Jarosław Źrałka, W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Mezoameryki, Warszawa 2008

Justyna Olko, Meksyk przed konkwistą, PIW, Warszawa 2010

Andrzej Ulmer, Cywilizacja Majów. Osiągnięcia intelektualne, historia militarna i polityczna, Oświęcim 2016

Jan Szemiński, Mariusz Ziółkowski, Mity, rytuały i polityka Inków, PIW, Warszawa 2006

Brian S. Bauer, Ancient Cuzco. Heartland of the Inca, University of Texas Press, Austin 2004

Terence D’Altroy, The Incas, Blackwell Publishing 2003

Linda Schele, Peter Mathews, The Code of Kings, New York 1999

Richard Townsend, The Aztecs, Thames& Hudson, 2008

Johan Reinhard, The Ice Maiden. Inca Mummies, Mountain Gods and Sacred Sites in the Andes, Washington 2005

Nicolai Grube (ed.), Maya. Divine Kings of the rain forest, Ullman 2006-2007

Arthur A.Demarest, Geoffrey W. Conrad, Ideology and Pre-Columbian Civilizations, Santa Fe 1992

Andrew Scherer, John Verano (ed.), Embattled Bodies, Embattled Places,

Dumbarton Oaks 2014

**

oraz materiały udostępniane na bieżąco w trakcie trwania kursu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.