Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość zorganizowana w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP1-30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępczość zorganizowana w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lisińska
Prowadzący grup: Magdalena Lisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1: studenci nabędą wiedzę na temat przestępczości zorganizowanej oraz form jej występowania w Ameryce Łacińskiej.

C2: studenci poznają czynniki warunkujące istnienie zjawiska przestępczości zorganizowanej w Latynoameryce.

C3: studenci zaznajomieni zostaną ze specyfiką latynoamerykańskiego handlu narkotykami, handlu bronią, handlu ludźmi, jak również z kryminalnym zjawiskiem gangów w Ameryce Łacińskiej.

Efekty kształcenia:

W1: student dysponuje wiedzą na temat pojęć przestępczości zorganizowanej i zorganizowanej grupy przestępczej.

W2: student ma pogłębioną wiedzę na temat społecznych i politycznych uwarunkowań sprzyjających istnieniu struktur zorganizowanej przestępczości w Ameryce Łacińskiej.

W3: student zna formy przestępczości zorganizowanej występujące w Ameryce Łacińskiej.

W4: student ma pogłębioną wiedzę na temat sposobów walki z przestępczością zorganizowaną w Ameryce Łacińskiej.

U1: student potrafi wykorzystać wiedzę na temat przestępczości zorganizowanej do analizy i oceny procesów zachodzących w państwach latynoamerykańskich.

U2: student analizuje relacje między sytuacją społeczną państw Ameryki Łacińskiej a przestępczością zorganizowaną.

U3: student wyciąga wnioski na temat wpływu przestępczości zorganizowanej na pozycję międzynarodową państw Ameryki Łacińskiej.

U4: student odwołuje się do przykładów latynoamerykańskich w celu wyciągnięcia ogólnych wniosków na temat przestępczości zorganizowanej.

K1: K1

student posiada wrażliwość na problemy społeczne będące podstawą zaangażowania jednostek w przestępczość zorganizowaną.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczestnictwo w wykładach oraz zaliczenie egzaminu.

Egzamin obejmuje tematy omawiane na wykładach oraz zagadnienia z materiałów zadanych przez prowadzącą do własnej analizy.

Brak regularnego uczestnictwa w wykładzie wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowego eseju na temat uzgodniony z prowadzącą.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza –oceniana na podstawie wyników egzaminu obejmującego tematykę przedstawianą na zajęciach oraz materiały przekazane przez prowadzącą

umiejętności – umiejętności analitycznego myślenia i analizy wskazanych materiałów oceniane w trakcie egzaminu

kompetencje społeczne – świadomość posiadanej wiedzy i stopień wrażliwości na kwestie społeczne oceniany będzie na bieżąco w trakcie trwania zajęć

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w wykładach - 1 ECTS

-przygotowanie do egzaminu - 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

latynoamerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej oraz form jej występowania w Ameryce Łacińskiej. Przedstawiona zostaną czynniki determinujące skalę przestępczości w regionie oraz charakterystyka istniejących jej form. Omawiając specyfikę zorganizowanych grup przestępczych, nacisk położony zostanie na konkretne organizacje działające w Ameryce Łacińskiej w ostatnich dekadach – kolumbijskie kartele z Medellín i Cali, kartele meksykańskie, środkowoamerykańskie gangi maras, brazylijskie gangi z Rio de Janeiro i São Paulo oraz argentyńskie barras bravas. Ważnym elementem wykładu będzie również refleksja nad skutkami działalności zorganizowanych grup przestępczych w Ameryce Łacińskiej, zarówno w skali mikro, odwołując się do jednostek, jak i w skali makro, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo regionalne i hemisferyczne zachodniej półkuli.

Pełny opis:

Omawiane treści:

1. Czym jest przestępczość zorganizowana? Problemy definicyjne, historyczna ewolucja, podstawowe formy

2. Czynniki warunkujące występowanie przestępczości zorganizowanej w Ameryce Łacińskiej

3. Kolumbijski handel narkotykami -kartel z Medellín

4. Kolumbijski handel narkotykami - Kartel z Cali

5. Handel narkotykami w Meksyku

6. Meksykańska wojna narkotykowa

7. USA a walka z narkotykami w Ameryce Łacińskiej

8. Maras - gangi w Ameryce Środkowej

9. Gangi w Brazylii

10. Barras Bravas w Argentynie

11. Handel ludźmi w Ameryce Łacińskiej

Literatura:

-Konwencja Narodów Zjednoczonych o Zwalczaniu Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej, 2001.

-E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

-U. Ługowska, Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej. Casus Boliwii, Warszawa 2002.

-M. F. Gawrycki, Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej, Scholar, Warszawa 2005.

-I. Grillo, El Narco. Narkotykowy zamach stanu w Meksyku, Warszawa 2012.

-Ł. Czeszumski, Biały Szlak. Reportaże ze świata wojny kokainowej, Gdańsk 2015.

- L. Paoli (Ed.) The Oxford Handbook of Organized Crime, Oxford 2014.

-R. Piotrowicz, C. Rijken, B. Heide Uhl (Ed.), Routledge Handbook of Human Trafficking, London 2017.

-E. Joyce, C. Malamud, Latin America and the Multinational Drug Trade, London 1998.

-R. Crandal, Driven by drugs. U.S. Policy Toward Colombia, London 2002

-R. Chepesiuk, Drug Lords. The rise and fall of the Cali Cartel, Reading 2007.

- Raporty United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) i International Narcotics Control Board (INCB).

Uwagi:

Przedmiot prowadzony jest synchronicznie (w czasie rzeczywistym) na platformie MS Teams. W razie problemów z dołączeniem do zespołu proszę o kontakt mailowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lisińska
Prowadzący grup: Magdalena Lisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.