Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie prawo imigracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP1-9 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie prawo imigracyjne
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne do wyboru, trzeci rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

celem kursu jest zapoznanie z podstawami amerykańskiego prawa imigracyjnego zarówno w teorii, jak i w odniesieniu do problemów rzeczywistych (case studies).

Efekty kształcenia:

student:

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich

- Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich

- Zna różnorodne teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne w wymiarze amerykańskim

- Ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o ich konsekwencjach


- Potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich

- Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę teoretyczną w celu analizy i zrozumienia procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich

- Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

- Analizuje w sposób pogłębiony relacje między społeczeństwem amerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi


- Ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

- Potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin - test wielokrotnego wyboru

data egzaminu:


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zdobyta wiedza jest weryfikowana w oparciu o przeprowadzony egzamin końcowy.

kryteria oceniania:

Bardzo dobry - od 85%

Dobry + - 75-84%

Dobry - 65-74%

Dostateczny + - 60-64%

Dostateczny - 51-59%

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS przygotowanie do egzaminu (uczestniczenie w wykładzie, zabieranie głosu podczas dyskusji)

2 ECTS egzamin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

teoria migracji, historia prawa imigracyjnego w USA, obywatelstwo, naturalizacja, nielegalni imigranci, azylanci, uchodźcy, wizy.

Pełny opis:

kurs Amerykańskie prawo imigracyjne jest wprowadzeniem do zagadnień związanych ze współczesnym prawem imigracyjnym w USA. Przedstawia podstawowe problemy związane z nielegalną imigracją, pokazuje i wyjaśnia procedury związane z obywatelstwem, naturalizacją czy procesem wizowym. Przedmiotem analizy są również zagadnienia dotyczące sytuacji uchodźców i azylantów w USA. Historia prawa imigracyjnego oraz teorie migracji w zakresie bardzo ogólnym wprowadzają do właściwego pola obszaru rozważań.

Literatura:

Daniels R., Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life, United States of America: HarperPerennial 2002

Gabaccia D., Immigration and American Diverisity. A Social and Cultural History, Great Britain: Blackwell Publishers 2002

Barkan Elliott Robert, And Still They Come.Immigrants and American Society1920 to the 1990s, Illinois 1996

Tichenor Daniel J., Dividing lines. The Politics of Immigration Control in America, Princeton University Press 2002

Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Zakamycze 2003

Ludwikowska Anna M., System prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 1999

Pasko-Porys Wojciech, Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997

DeLaet Debra L., U.S. immigration policy in an age of rights, Westport 2000

Portes Alejandro, Rumbaut Rubén G., Immigrant America, Berkeley 1990

LeMay M., Barkan E.R., U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues, Westport 1999

Jacobson David, The Immigration Reader. America in a Multidisciplinary Perspective, Oxford 1998

Guskin Jane, Wilson Dawid, The Politics of Immigration, New York 2007

Swain Carol, Debating Immigration, New York 2007

Uwagi:

dodatkowe materiały do zajęć w miarę potrzeby będą publikowane na platformie Pegaz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.