Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kanadyjska Arktyka - między współpracą a rywalizacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP2-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kanadyjska Arktyka - między współpracą a rywalizacją
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne do wyboru, pierwszy rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gabryś
Prowadzący grup: Marcin Gabryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zaprezentowanie szerokiej panoramy zagadnień związanych z kanadyjską Arktyką. W szczególności koncentruje się na ukazaniu obecności obszarów Arktyki w polityce kanadyjskiej oraz rozwoju samorządów ludności rdzennej zamieszkujących północ Kanady.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

wewnętrzny oraz zewnętrzny wymiar polityki arktycznej Kanady w ujęciu polityczno-prawnym, ekonomicznym oraz społecznym; podstawowe interesy Kanady w Arktyce, sposoby ich realizacji podejmowane od XIX do XXI wieku oraz efekty tych działań; spory dotyczące obszarów arktycznych, w które uwikłana jest Kanada; sytuację gospodarczą oraz społeczną kanadyjskiej Północy, w tym sytuację ludności rdzennej


Umiejętności – Student potrafi:

analizować działania podejmowane przez władze Kanady wobec obszaru Arktyki; zidentyfikować silne i słabe strony polityki Kanady wobec Arktyki; analizować relacje z rdzenną ludnością kanadyjskiej Arktyki


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

aktywnej pracy samodzielnie oraz w grupie; dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami związanymi z północnymi obszarami Kanady

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawę zaliczenia stanowi przygotowywany w trakcie semestru projekt, czyli esej, który jest prezentacją wybranego po uzgodnieniu z prowadzącym zagadnienia związanego z kanadyjską północą. Projekt stanowi 70% końcowej oceny, natomiast pozostałe 30% będzie stanowił egzamin pisemny weryfikujący podstawową wiedzę studenta. Uzyskanie oceny bdb z projektu zwalnia z egzaminu pisemnego.


Wymagana jest obecność na wykładach (minimum 10 wykładów, niespełnienie tego kryterium oznacza brak zaliczenia przedmiotu).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Esej oraz egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, film z komentarzem

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta (średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć)

wykład 30

przygotowanie projektu 40

przygotowanie do egzaminu 20


Łączny nakład pracy studenta: liczba godzin 90, ECTS 3.0


Liczba godzin kontaktowych: liczba godzin 30, ECTS 1.0

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 2

Skrócony opis:

Celem kursu jest całościowa analiza działań podejmowanych przez władze federalne Kanady wobec obszaru Arktyki. Zajęcia zaprezentują trzy podstawowe aspekty tej polityki: polityczno-prawny, ekonomiczny oraz społeczny. Zidentyfikowane i omówione zostaną podstawowe interesy Kanady w Arktyce, sposoby ich realizacji podejmowane od XIX do XXI wieku oraz efekty tych działań. Wskazane zostaną również spory międzynarodowe, w które uwikłana jest Kanada. Przedstawiony zostanie zarówno wewnętrzny wymiar polityki arktycznej Kanady, jak i wymiar zewnętrzny, w tym działalność w Radzie Arktycznej. Analizie poddane zostaną zarówno atuty, jakie posiada Kanada (jasna definicja strategii arktycznej i ugruntowane poparcie społeczne), jak i słabe strony (ograniczony potencjał w stosunku do obszaru i innych aktorów.

Pełny opis:

Arktyka jest jednym z niewielu nie poddanych jeszcze intensywnej eksploatacji obszarów na świecie, przez wiele stuleci pozostawała terenem peryferyjnym. Jej znaczenie zaczęło wzrastać w XX wieku, ale dopiero w XXI wieku może stać się kluczowym obszarem świata. Przyczyniły się do tego nasilające się efekty globalnego ocieplenia klimatu, przede wszystkim zmniejszanie się grubości pokrywy lodowej i otwarcie w skutek tego procesu szlaków morskich na północy. Prognozy dotyczące potencjalnych bogactw naturalnych znajdujących się pod dnem morskim dodatkowo przyspieszyły rozwój wypadków. Jeżeli w czasie zimnej wojny Arktyka odgrywała znaczenie przede wszystkim militarne, to po upadku ZSRR i zmianach w systemie międzynarodowym kluczowe znaczenie uzyskała geoekonomiczna rola tego regionu.

Kanada jest drugim pod względem wielkości krajem z obszarami arktycznymi i z racji położenia geograficznego jest bardzo silnie zaangażowana w rozwój wydarzeń na Północy. Arktyka jest również silnie obecna w kanadyjskiej świadomości narodowej. Od początku XXI wieku następuje przeobrażenie polityki Kraju Klonowego Liścia wobec tego regionu, a rząd federalny podejmuje wiele działań mających w jeszcze większym stopniu wzmocnić zainteresowanie Północą. Pod hasłem use i tor lose it władze Kanady prowadzą intensywną kampanię propagandową. Ogromne znaczenie odgrywa fakt, iż trzy północne terytoria Kanady (Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon oraz Nunavut) stanowią potencjalnie ogromne źródło kopalin, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego. Ważne jest również, iż w Kraju Klonowego Liścia istnieje społeczna akceptacja wzmożonych wydatków na zwiększenie obecności wojskowej w Arktyce. Ma to szczególne znacznie biorąc pod uwagę dążenia Kanady do utrzymania suwerenności nad Przejściem Północno-Zachodnim oraz fakt braku możliwości tak aktywnego działania na Północy, jak czyni to Rosja czy USA. Zgodnie z najnowszą strategią z 2009 r. priorytetami Kanady w Arktyce jest: ochrona środowiska naturalnego, promocja rozwoju gospodarczego oraz społecznego, sprawowanie suwerenności oraz poprawę zarządzania regionem północnym. Należy również zwrócić uwagę na szerokość polityki arktycznej Kanady, która obejmuje również udział w organizacjach międzynarodowych, kwestie społeczne oraz kulturalne.

Celem kursu jest całościowa analiza działań podejmowanych przez władze federalne Kanady wobec obszaru Arktyki. Zajęcia zaprezentują trzy podstawowe aspekty tej polityki: polityczno-prawny, ekonomiczny oraz społeczny. Zidentyfikowane i omówione zostaną podstawowe interesy Kanady w Arktyce, sposoby ich realizacji podejmowane od XIX do XXI wieku oraz efekty tych działań. Wskazane zostaną również spory międzynarodowe, w które uwikłana jest Kanada. Przedstawiony zostanie zarówno wewnętrzny wymiar polityki arktycznej Kanady, jak i wymiar zewnętrzny, w tym działalność w Radzie Arktycznej. Analizie poddane zostaną zarówno atuty, jakie posiada Kanada (jasna definicja strategii arktycznej i ugruntowane poparcie społeczne), jak i słabe strony (ograniczony potencjał w stosunku do obszaru i innych aktorów.

Szczegółowy zakres zajęć:

Definicje - o to jest Arktyka, jak definiować Północ w Kanadzie; znaczenie Arktyki dla tożsamości kanadyjskiej; Historia - czasy kolonialne, rola Hudson's Bay Company;

okres Dominium Kanady - budowa suwerenności, status prawny Arktyki, gorączka złota w Klondike, spór o granicę na Alasce, RCMP i jej rola, patrole arktyczne, kościoły na Arktyce, II wojna światowa i zimna wojna, spory z USA w latach 70. i 80. XX wieku; Społeczeństwo -charakterystyka mieszkańców, najważniejsze problemy społeczne, ludność rdzenna; Środowisko - zmiany klimatu, ochrona środowiska; Gospodarka - podstawowa charakterystyka, zasoby naturalne; Przejście Północno-Zachodnie - historia i zmiany na przełomie XX i XXI wieku; Samorządność w Arktyce – najważniejsze zmiany od II wojny światowej, typologia samorządów ludności rdzennej, powstanie Nunavut i zmiany w innych częściach Arktyki (Nunavik, Inuvialuit, Nunatsiavut); Bezpieczeństwo i znaczenie militarne Arktyki; Aktualna polityka kanadyjska wobec obszarów Arktycznych; Współpraca międzynarodowa - działalność Rady Arktycznej, spory o zwierzchność nad Biegunem Północnym

Literatura:

Obowiązkowa

Whitcomb, Edward A. A Short History of the Canadian North, 2011.

Canada's Changing North. Wonders, William C. 2003

Byers, Michael, Who owns the Arctic? 2009

Zając, Paweł. Kościół katolicki za kołem polarnym. Poznań: WAM, 2012

Charron, Andrea. Canada and the Arctic Council. “International Journal”, 2012

Wilson, Gary N. Inuit Diplomacy in the Circumpolar North. “Canadian Foreign Policy”, Volume 13, Issue 3 2007

Saint-Pierre, Marjolaine. Joseph-Elzear Bernier: Champion of Canadian Arctic Sovereignty 1852-1934. 2009

Shadian, Jessica, In Search of an Identity Canada Looks North. “American Review of Canadian Studies”, Volume: 37. Issue: 3 2007

Graham, Amanda. "Reflections on contemporary Northern Canadian history. “Essays On Canadian Writing”, no. 59 1996

Arctic Security in an Age of Climate Change. James Kraska (red.). 2011

Hober, Kaj. Territorial disputes and natural resources: The melting of the ice and Arctic disputes. “Oil & Gas Journal”, Feb 7, 2011

Roussel, Stephane &Jean-Frangois Payette. The other soveregnities: Quebec and the Arctic. “International Journal”, 2011

Lajeunesse, Adam. The Northwest Passage in Canadian policy: An approach for the 21st century. “International Journal”, 2008

Lajeunesse, Adam. Lock, Stock, and Icebergs? Defining Canadian Sovereignty from Mackenzie King to Stephen Harper. “Calgary Papers in Military and Strategic Studies” No. 1 2008

Dodatkowa

Kral, Michael J. Postcolonial Suicide Among Inuit in Arctic Canada. “Cult Med Psychiatry” Volume 36 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.