Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP2-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański i polityka językowa w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów, amerykanistyka stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kaganiec-Kamieńska
Prowadzący grup: Anna Kaganiec-Kamieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju sytuacji językowej w Ameryce Łacińskiej; posiada określoną wiedzę na temat polityki językowej w tym regionie; potrafi dostrzegać i analizować zachodzące procesy – K2A_W03, K2A_W05, K2A_U01,

2. Posiada ogólną wiedzę na temat aktualnej sytuacji językowej w regionie; posiada wiedzę o konsekwencjach procesów migracyjnych i etnicznych dla jej rozwoju - K2A_W09, K2A_U01, K2A_U09

3. Posiada wiedzę na temat roli języka hiszpańskiego w procesie formowania się tożsamości grupowych w regionie i ich konsekwencji w wymiarze kulturowym – K2A_W05, K2A_U01,

4. Posiada umiejętność przedstawiania w formie pisemnej w/w wiedzy - K2A_U06,

5. Ma świadomość znaczenia wiedzy o szeroko rozumianych procesach i zjawiskach kulturowych dla kształtowania postaw i więzi społecznych - K2A_K01

Wymagania wstępne:

--

Forma i warunki zaliczenia:

Udział w wykładach

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie egzaminu obejmującego zagadnienia przedstawiane w czasie wykładów; umiejętność analizy i syntezy problematyki związanej z tematyką zajęć; zdolność selekcji informacji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie; prezentacja multimedialna; wykład informacyjny


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

1 ECTS za udział w wykładach + 2 ECTS za przygotowanie do egzaminu i jego zaliczenie

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Celem kursu jest: (1) omówienie wybranych aspektów polityk językowych w Ameryce hiszpańskiej w ujęciu historycznym oraz (2) ukazanie miejsca i roli języka hiszpańskiego w kształtowaniu tożsamości zbiorowej w regionie.

Pełny opis:

Celem kursu jest: (1) omówienie wybranych aspektów polityk językowych w Ameryce hiszpańskiej w ujęciu historycznym oraz (2) ukazanie miejsca i roli języka hiszpańskiego w kształtowaniu tożsamości zbiorowej w regionie. Szczególny nacisk położono na okres formowania narodów w regionie. Posłużono się wybranymi przykładami (głównie Meksyk, Argentyna, Dominikana, Paragwaj).

Literatura:

Wybrana literatura:

Anderson, B., 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków-Warszawa.

Terborg, R., L. Garcia Landa, Pauline Moore, 2007, Language Planning in Mexico, w: B. Baldauf Jr., R.B. Kaplan (eds.), Language Planning and Policy in Latin America, Vol. 1, Ecuador, Mexico and Paraguay, Multilingual Matters, Clevedon.

Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, UNICEF/FUNPROEIB Andes, Cochabamba

Heath, Sh. B., Telling Tongues. Language Policy in Mexico. Colony to Nation, Teachers College Press, New York 1972

Acciones de Gobierno para el Desarollo Integral de los Pueblos Indigenas. Informe 2007, 2008, Comisión Nacional Para El Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Mexico.

Kaganiec-Kamieńska, A., 2009, Polityka językowa Meksyku w kontekście praw kulturowych, w: K. Derwich (red.), Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, WUJ, Kraków.

Torres González R. Idioma, bilingüísmo y nacionalidad: la presencia del inglés en Puerto Rico, San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2002

Duany J. Analfabetos bilingües? Prácticas lingüísticas de los puertorriqueños en la isla y en la diáspora, w: J.A. Alonso, J. Durand, R. Gutiérrez ed. El futuro del español en Estados Unidos: la lengua en las communidades de migrantes hispanos, Fundación Telefónica-Ariel 2013

i inne

Uwagi:

Mile widziana znajomość języka hiszpańskiego przez uczestników kursu.

Na zajęciach obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych, chyba że za pozwoleniem prowadzącego.

Zastrzega się możliwość zmiany tematów zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.