Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny w USA – struktura i funkcjonowanie.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDP2-34 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny w USA – struktura i funkcjonowanie.
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów, amerykanistyka stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie do zagadnienia samorządu terytorialnego w USA. Przedmiotem analizy jest struktura jednostek podstawowych samorządu oraz sposób ich funkcjonowania. Dyskusja dotyczy zagadnień powiązanych z władzami stanowymi, ale sięga również do władz niższego szczebla.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich

- Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat funkcjonowania amerykańskich demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich oraz ich roli w relacjach z innymi państwami

Umiejętności:

-Potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich

- Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę teoretyczną w celu analizy i zrozumienia procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich

-Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

Kompetencje społeczne:

-Jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich

- Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działaniaWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin - test mieszany (tryb stacjonarny - test "papierowy" w wyznaczonej sali w terminie ustalonym przez prowadzącą zajęcia. Tryb zdalny: test online na platformie TEAMS lub PEGAZ)

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (Zajęcia stacjonarne: wykład z elementami dyskusji, prezentacje multimedialne. Zajęcia zdalne: podkład głosowy nagrany do pokazu slajdów zamieszczonego online na platformie TEAMS lub Pegaz. Ewentualne dodatkowe materiały zamieszczane na platformach nauczania zdalnego)

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS udział w zajęciach

1 ECTS przygotowanie do egzaminu

1 ECTS egzamin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Samorząd terytorialny w USA tworzą władze stanowe, ale również władze powiatów (hrabstw), miasteczek, miast, parafii. O ile na poziomie stanu struktura władz podąża śladami analogii do władz federalnych (parlament stanowy, gubernator, sąd najwyższy) o tyle jednostki niższego szczebla przyjmują szereg różnego rodzaju rozwiązań. Analiza struktury i funkcjonowania jednostek lokalnych pokazuje to mniej znane oblicze amerykańskiej federacji.

Pełny opis:

Samorząd terytorialny jest szczeblem władzy znajdującym się najbliżej obywatela. Różne badania wskazują, że Amerykanie silniej identyfikują się z lokalnymi władzami niż federalnymi, które wydają się im być dość odległe od absorbujących ich codziennych spraw. Idea demokracja u podstaw (grass roots democracy) od czasów jeffersonowskich mocno kształtowała światopogląd polityczny społeczeństwa amerykańskiego. W połączeniu z ideą indywidualizmu stworzono koncept samorządności jednostek podstawowych, który cechuje duża różnorodność. Jej celem jest bowiem zapewnienie optymalnych warunków funkcjonowania i rozwoju tworzących je społeczności. Skutkiem tych procesów jest bogata struktura samorządu terytorialnego w USA, w której powszechnym zjawiskiem jest brak modelowych rozwiązań zadowalających wszystkie jednostki w skali federalnej. Zgłębianie tych zagadnień pozwala poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania amerykańskiej federacji.

Literatura:

Pawłowska A., Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016.

Kiełmiński Zbigniew, Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1994.

The Council of State Governments, The Book of the States, 2019, https://bit.ly/3jmBpCG

Kisiel W. Władze lokalne w USA. Pragmatyczne zróżnicowanie, Kraków 1995.

Langer T. Stany w USA. Instytucje - praktyka - doktryna, Warszawa 1988.

Ludwikowska A.M. System prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 1999.

Rusinowa I. Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa 1994.

Tokarczyk R. Prawo amerykańskie, Zakamycze 1999.

+ artykuły naukowe z prasy polskiej i zagranicznej

Uwagi:

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć w danym roku akademickim są przedstawiane i wyjaśniane podczas spotkania organizacyjnego (pierwszy wykład w semestrze), stąd obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa. Bieżący (2020/21) sylabus dla danych zajęć jest również udostępniany na platformie nauczania zdalnego TEAMS. O wszelkich ewentualnych zmianach w zaplanowanym sylabusie prowadząca informuje na bieżąco (za pośrednictwem TEAMS i/lub poczty USOS) z zachowaniem właściwych terminów powiadamiania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.