Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i społeczeństwo Portoryko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDS1-30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i społeczeństwo Portoryko
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne do wyboru, pierwszy rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne, I rok I stopnia (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kaganiec-Kamieńska
Prowadzący grup: Anna Kaganiec-Kamieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie historii i kultury Portoryko oraz grupy portorykańskiej w USA.

Efekty kształcenia:

1. Zna historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju procesów i zjawisk kulturowych w Portoryko oraz grupy portorykańskiej

w USA; posiada wiedzę na temat tych zjawisk i procesów; potrafi dostrzegać, analizować i oceniać zachodzące procesy

2. Posiada wiedzę o konsekwencjach procesów migracyjnych Portorykańczyków; potrafi dostrzegać przyczyny i skutki tych

procesów

3. Posiada wiedzę na temat złożonych procesów formowania się tożsamości w obrębie grupy i ich konsekwencji w wymiarze kulturowym

4. Posiada umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk kulturowych charakterystycznych dla Portoryko oraz grupy portorykańskiej w USA

5. Ma świadomość znaczenia wiedzy o szeroko rozumianych procesach i zjawiskach kulturowych dla kształtowania postaw i więzi

społecznych

Wymagania wstępne:

--

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (60 min). Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Student uzyskuje punkty ECTS za: udział w wykładach, przygotowanie do egzaminu i jego zaliczenie

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie historii i kultury Portoryko oraz grupy portorykańskiej w USA. Pokrótce omówione zostaną: historia

wyspy, status polityczny, elementy kultury, charakterystyka społeczeństwa; procesy migracyjne do USA i specyfika grupy portorykańskiej

w USA (kwestie rasowe, etniczne, społeczno-kulturowe i polityczne).

Pełny opis:

Tematy spotkań:

1. Historia wyspy i jej status polityczny. Okres kolonialny (do 1898 r.), lata 1898-1952, po 1952, nacjonalizm kulturowy i polityczny; referenda w sprawie statusu politycznego wyspy

2. Procesy migracji do USA; społeczność portorykańska w USA, jej specyfika, historia, kultura; migracje powrotne

3. Tożsamość, kwestie rasowe, język

4. Kultura popularna

5. Sytuacja obecna; bieżące problemy

Literatura:

Wybrana literatura:

-Ayala, C.J., R. Bernabe Puerto Rico en el siglo Americano: su historia desde 1898, San Juan, Ediciones Callejón 2011

-Duany J. The Puerto Rican Nation on the Move. Identities on the Island and in the United States, The University of North Carolina Press,

Chapel Hill&London 2002

-Negrón de Montilla A. Americanization in Puerto Rico and the Public-School System, 1900-1930, Editorial Universitaria, Universidad de

Puerto Rico 1975

-Pousada A. Dónde están los bilingües? La cartografía del idioma en Puerto Rico, 2009

-Torres González R. Idioma, bilingüísmo y nacionalidad: la presencia del inglés en Puerto Rico, San Juan, Editorial de la Universidad de

Puerto Rico, 2002

-Zentella A. C. Returned migration, language, and identity: Puerto Rican bilinguals in dos worlds/two mundos, „International Journal of the

Sociology of Language” (84) 2008, ss. 81-100

Uwagi:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Korzystanie z urządzeń elektroniczych wyłącznie na zasadach uzgodnionych z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kaganiec-Kamieńska
Prowadzący grup: Anna Kaganiec-Kamieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.