Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Australia: doświadczenia migracji i etniczności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDS1-34 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Australia: doświadczenia migracji i etniczności
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne, I rok I stopnia (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Lencznarowicz
Prowadzący grup: Jan Lencznarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z historią i współczesnością imigracji i przemian etnicznych społeczeństwa australijskiego

Przedstawienie studentom przemian etnicznych prowadzących do kształtowania się nowoczesnego wielokulturowego narodu australijskiego

Kształtowanie u studentów umiejętności postrzegania i rozumienia procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych w Australii ujęciu komparatystycznym

Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji zjawisk z dziedziny migracji i etniczności.


Efekty kształcenia:

K2A_W09 student zyska szeroką wiedzę na temat przemian etnicznych społeczeństwa imigracyjnego, kształtowania się nowoczesnych narodów i grup etnicznych oraz zmieniającej się pozycji jednostki (S2A_W05, S2A_W09)


K2A_W03, K2A_W01, K2A_W02 student zyska wiedzę na temat przemian etnicznych w Australii w ujęciu historycznym, w tym kształtowanie się i przemiany nowoczesnego narodu i państwa australijskiego (S2A_W01, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W05, S2A_W07, S2A_W9)


K2A_U01, K2A_U02, K2A_U03 student posiądzie umiejętność postrzegania i rozumienia procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych w Australii ujęciu komparatystycznym, (S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U07, S2A_U08)


K2A_U01, K2A_U02, K2A_U03 student zyska umiejętność rozpoznawania i interpretacji zjawisk z dziedziny etniczności, nacjonalizmu, przemian narodowych (S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U07, S2A_U08)


K2A_K03student dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom rozwija potrzebę dalszych studiów nad tematyką etniczną i narodową (S2A_K01

S2A_K06)K2A_K05 student dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom ma wrażliwość na problemy rasowe, migracyjne, narodowe i etniczne (S2A_K01

S2A_K02)Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu ustnego, który zawiera pytania dotyczące zarówno wykładu, jak i lektur obowiązkowych.


Ocena końcowa składa się z dwóch elementów: egzaminu (85%) i udziału w wykładach (15%).


UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE ZAJĘCIA I EGZAMIN ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE, EGZAMIN ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W FORMIE USTNEJ!!!


Warunki zaliczenia przedmiotu:


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu ustnego, który zawiera pytania dotyczące zarówno wykładu, jak i lektur obowiązkowych. Ocena końcowa składa się z dwóch elementów: egzaminu (85%) i udziału w wykładach (15%).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: egzamin sprawdzający całość wiedzy (w tym zwłaszcza tematyki pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym, przede wszystkim zagadnień migracyjnych i etnicznych), zdobytej na wykładzie i podczas lektury indywidualnej


Umiejętności: na podstawie egzaminu i podczas realizowania poniżej wskazanych metod dydaktycznych sprawdzanie i ocena: umiejętności krytycznej analizy tekstów oraz informacji z wykładu i dyskusji, przy szczególnym zwróceniu uwagi na dostrzeganie przyczyn i skutków procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych w Australii w ujęciu porównawczym m. in. ze społeczeństwami amerykańskimi


Kompetencje społeczne: dyskusja podczas wykładu, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wrażliwości na problemy etniczne i rasowe


Terminy egzaminów i zaliczeń:

EGZAMIN

I TERMIN

9 II od 9:00 do 15:00 według harmonogramu

10 II od 9:00 do 14:00 według harmonogramu


II TERMIN

18 II od 9:00 - 15:00
Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Jak zaznaczono powyżej

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS, w tym

udział w wykładzie - 1 pkt ECTS

egzamin - znajomość literatury - 1 pkt ECTS

egzamin - znajomość treści wykładu - 1 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zarysowanie historii imigracji do Australii oraz stosunków etnicznych na tym kontynencie od początku emigracji Europejczyków po koniec XX wieku. Omówione zostaną: polityka, ideologia i propaganda imigracyjna, a przede wszystkim rzeczywisty przebieg procesów migracyjnych. Słuchacze zapoznają się z przemianami etnicznego składu społeczeństwa australijskiego, z ewolucją ideologii, postaw społecznych i polityki państwa wobec grup mniejszościowych, w tym Aborygenów.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zarysowanie historii imigracji do Australii oraz stosunków etnicznych na tym kontynencie od początku emigracji Europejczyków po koniec XX wieku. Omówione zostaną: polityka, ideologia i propaganda imigracyjna, a przede wszystkim rzeczywisty przebieg procesów migracyjnych. Słuchacze zapoznają się z przemianami etnicznego składu społeczeństwa australijskiego, z ewolucją ideologii, postaw społecznych i polityki państwa wobec grup mniejszościowych, w tym Aborygenów.

Tematyka wykładów:

1. Aborygeni – pierwsi mieszkańcy Australii

2. Zesłania i kolonie karne

3. Imigracja i społeczeństwo australijskie 1788-1945, m. in. polityka „białej Australii”

4. Ewolucja australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej

5. Przemiany etniczne społeczeństwa australijskiego oraz zmiany w polityce i ideologii etnicznej Australii po II wojnie światowej

6. Polityka w społeczeństwie wieloetnicznym

7. Grupy etniczne a struktura społeczno-gospodarcza Australii

8. Kultura, język, edukacja w społeczeństwie wieloetnicznym.

9. Historia i współczesność wybranych grup etnicznych.

10. Podsumowanie: problem australijskiej tożsamości narodowej.

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

1. Lencznarowicz J., Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, 2018 t. 10, nr 1, s. 94-122.

2. Lencznarowicz J., Polityka Australii wobec uchodźców, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 2 (168) 2018, ss.43-66.

3. Lencznarowicz, J., Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, (red.) K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków 2006, s.125-141.

4. Lencznarowicz J., Polska diaspora w Australii [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek Kraków 2001, s. 395-414

5. Smolicz J.J., Współkultury Australii, Warszawa 1999, s. 1-31, 80-103, 144-165 (lub tenże, Język – przeszkoda czy pomost? Język i edukacja w Australii, „Przegląd Polonijny” XIX (1994), z. 4; tenże, Kto jest Australijczykiem? Tożsamość kulturowa i wartości rdzenne w społeczeństwie wieloetnicznym, „Kultura i społeczeństwo” XXXVI (1992), nr 1; tenże, Dziedzictwo, wartości podstawowe i rozwój kultury w społeczeństwie wieloetnicznym „Kultura i Społeczeństwo”, XXXVI (1992) nr 3)

6. Lencznarowicz J., Australian colonial society and its ethnic diversity in Polish diggers' memoirs, “Journal of the European Association for Studies of Australia”, v.7 (2016), no.2, ss. 84-99

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origin, ed. J. Jupp, Cambridge 2001

Lencznarowicz J., Przełom w australijskiej polityce imigracyjnej po II wojnie światowej, „Przegląd Polonijny”, XVII (1991), z. 4

Żukowski W., Osadnictwo karne jako metoda populacyjna i gospodarcza w warun-kach wczesnych kolonii australijskich, „Sprawy Narodowościowe”, t. V, z 2 (9) 1996

Żukowski W., Aborygeni Australii i wyspiarze Cieśniny Torresa w perspektywie lat dziewięćdziesiątych (Zarys problemów) [w:] Ludy i kultury Australii i Oceanii, pod red. B. Kopydłowskiej-Kaczorowskiej i F. Rosińskiego, Wrocław 1998, ss. 45-63.

Brouke C., Brouke E., Edwards B (eds), Aboriginal Australia. An Introductory Reader in Aboriginal Studies, Brisbane 1994

Brome, R, Aboriginal Australians, Sydney 2002

M. Clark, Historia Australii, Warszawa 2004

Jupp J., Immigration, Oxford 1991.

Lack J., Templeton J., Bold Experiment. A Documentary History of Australian Immigration Since 1945, Oxford 1995

Lencznarowicz J., Australia (Seria: Historia państw świata w XX wieku), Warszawa 2005

Olszewski W., Historia Australii, Wrocław 1996

2. Paszkowski L., Polacy w Australii i Oceanii. 1790-1940, Londyn 1962 (tenże, Poles in Australia and Oceania. 1790-1940, Sydney 1987).

Rickard J., Australia. Historia kultury, Wrocław 1994

Smolicz J. J., Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, Warszawa 1990

Smolicz J.J., Współkultury Australii, Warszawa 1999, s. 1-31, 80-103, 144-165 (lub tenże, Język – przeszkoda czy pomost? Język i edukacja w Australii, „Przegląd Polonijny” XIX (1994), z. 4; tenże, Kto jest Australijczykiem? Tożsamość kulturowa i wartości rdzenne w społeczeństwie wieloetnicznym, „Kultura i społeczeństwo” XXXVI (1992), nr 1; tenże, Dziedzictwo, wartości podstawowe i rozwój kultury w społeczeństwie wieloetnicznym „Kultura i Społeczeństwo”, XXXVI (1992) nr 3)

Uwagi:

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE ZAJĘCIA I EGZAMIN ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE, EGZAMIN ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W FORMIE USTNEJ!!!

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu ustnego, który zawiera pytania dotyczące zarówno wykładu, jak i lektur obowiązkowych. Ocena końcowa składa się z dwóch elementów: egzaminu (85%) i udziału w wykładach (15%).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.