Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amexica. Mniejszość latynoska w USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDS2-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Amexica. Mniejszość latynoska w USA
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kaganiec-Kamieńska
Prowadzący grup: Anna Kaganiec-Kamieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem jest przedstawienie specyfiki grupy latynoskiej w Stanach Zjednoczonych

Efekty kształcenia:

1. Zna historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju procesów i zjawisk kulturowych dotyczących grupy latynoskiej w USA; posiada wiedzę na temat tych zjawisk i procesów; potrafi dostrzegać, analizować i oceniać zachodzące procesy

2. Ma wiedzę o konsekwencjach procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych dla rozwoju grupy latynoskiej w USA; potrafi dostrzegać przyczyny i skutki tych procesów

3. Posiada wiedzę na temat złożonych procesów formowania się tożsamości grupowej w obrębie grupy i ich konsekwencji w wymiarze kulturowym –

4. Posiada umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk kulturowych charakterystycznych dla grupy latynoskiej w USA

5. Ma świadomość znaczenia wiedzy o szeroko rozumianych procesach i zjawiskach kulturowych dla kształtowania postaw i więzi społecznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (60 min) - warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

metody podające - wykład informacyjny; objaśnienie lub wyjaśnienie

metody podające - prezentacja multimedialna

metody eksponujące - film

Bilans punktów ECTS:

Student uzyskuje punkty ECTS za: udział w wykładach, przygotowanie do egzaminu i jego zaliczenie

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie specyfiki grupy latynoskiej w Stanach Zjednoczonych, największej obecnie mniejszości w tym kraju. Pokrótce omówione zostaną: historia obecności latynoskiej w USA oraz jej konsekwencje dla kraju i samej grupy (kwestie rasowe, etniczne, społeczno-kulturowe i polityczne).

Pełny opis:

Treści programowe: Zagadnienia wprowadzające; perspektywa historyczna, imigracja do USA i naturalizacja do lat 90.; budowanie tożsamości w latach 1960.; Ruch Chicanos, muralismo; tożsamość etniczna i rasowa współcześnie; pozycja języka hiszpańskiego oraz problem dwujęzycznej edukacji; status społeczny i ekonomiczny grupy; Latynosi w życiu politycznym kraju; wybrane zjawiska kulturowe, kultura popularna; współczesna imigracja z Ameryki Łacińskiej; operacje uszczelniania granicy; czy współczesna imigracja z Ameryki Łacińskiej zagraża Stanom Zjednoczonym?

Literatura:

Wybrane pozycje:

Huntington, S.P., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007 – fragment

Rodriguez, C.E., „Latinos in the U.S. Race Structure", w: Idem, Changing Race. Latinos, the Census, and the History of Ethnicity in the United States, New York University Press, New York-London 2000

Kaganiec-Kamieńska, A., „„Obcy” czy „człowiek”? Militaryzacja granicy amerykańsko-meksykańskiej a prawa człowieka”, w: Fernando Villagómez Porras (red.), Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa: CESLA 2008 (ss. 87-109)

Lisocka-Jaegermann, B., „Imigranci kubańscy na Florydzie. Problem miejsca i nowej tożsamości”, w: Migracje i Społeczeństwo, Warszawa 1997

Lisocka-Jaegermann, B., „Kubańska emigracja polityczna po 1959 r.” w: Migracje i Społeczeństwo, nr 4, Warszawa 2000

Wybrane raporty US Census

Wybrane raporty Pew Hispanic Center

Uwagi:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Korzystanie z urządzeń elektroniczych wyłącznie na zasadach ustalonych z prowadzącą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.