Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańska muzyka popularna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańska muzyka popularna I
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smółka
Prowadzący grup: Maciej Smółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat wczesnej historii amerykańskiej muzyki popularnej - od połowy XIX wieku do końca lat 60. - w kontekście specyfiki społecznej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada rozbudowaną wiedzę na temat historii amerykańskiej muzyki popularnej w kontekście procesów społecznych, historycznych i ekonomicznych, zachodzących w Stanach Zjednoczonych. Zna także jej rolę w kształtowaniu narodu amerykańskiego oraz wpływ na inne gałęzie sztuki. [K1A_W03 +++]

EK2: Potrafi zanalizować rolę amerykańskiej muzyki popularnej w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, politycznej i społecznej, jak również zbadać relacje pomiędzy muzyką a społeczeństwem. [K1A_U08 +++]

EK3: Posiada specjalistyczną, interdyscyplinarną wiedzę na temat muzyki amerykańskiej, co przygotowuje studenta do pracy w zawodzie dziennikarza lub krytyka muzycznego oraz zachęca do podjęcia dalszej nauki i akademickiego wyspecjalizowania w tej dziedzinie. [K1A_K05 ++]

Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie odbywa się na podstawie czterech czynników:

- 1) Recenzja albumu muzycznego wydanego w latach 1950-1959 i (2) latach 1960-1969.

Recenzje albumów muzycznych powinny zawierać uzasadnienie wyboru w kontekście modułu kształcenia, analizę historyczną, społeczną i/lub kulturową płyty, jej znaczenie na tle amerykańskiej muzyki rozrywkowej oraz własną opinię na temat jej zawartości. Mogą, ale nie muszą to być albumy z listy tych obowiązkowych. Pierwszą recenzję student powinien oddać najpóźniej w dniu 7. zajęć, drugą w dniu 10. zajęć. Objętość każdej z recenzji: od około 350 do maksymalnie 400 słów bez podpisu i tytułu.

Aby zaliczyć moduł należy przesłać na adres mailowy prowadzącego wszystkie wymagane prace najpóźniej do północy w dniu terminu końcowego. Każdy dzień opóźnienia skutkuje odjęciem jednego punktu za pracę – 1 dzień opóźnienia sprawia, że za pracę można otrzymać maksimum 4p. za zadanie, 2 dni – 3p., 3 dni – 2p. itd.

Wykrycie nawet częściowego plagiatu przez prowadzącego skutkuje niezaliczeniem modułu.


- (3) Egzamin i kolokwia, składające się z pytań otwartych i zamkniętych.

Egzamin i kolokwia, będą obejmować materiał zrealizowany podczas zajęć oraz zagadnienia związane z obowiązkowymi albumami muzycznymi.


- (4) Obecności i aktywności podczas zajęć

Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach – obecność jest obowiązkowa. Obecność na wszystkich zajęciach podnosi końcową ocenę o 0,5 stopnia (+5p.).

- Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym.

- Aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć może podnieść ocenę końcową o 1 stopień (+10p.).

- Nieobecności można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez prowadzącego.


Uzyskanie zaliczenia

- Aby uzyskać pozytywną ocenę z modułu należy (a) zdobyć minimum 50%+0,5 p. łącznie z wszystkich kolokwiów (8p.), (b) minimum 50%+0,5p. z egzaminu (13p.), (c) przesłać wszystkie obowiązkowe prace, (d) uzyskać minimum 50%+1p. łącznej ilości punktów (26p.) oraz (e) mieć uregulowaną kwestię nieobecności.


Ocena:

• Elementy składowe oceny będą oceniane w następujący sposób:

- I recenzja: 0,5p. – 5p. (10% oceny końcowej)

- II recenzja: 0,5p. – 5p. (10% oceny końcowej)

- Kolokwia ze znajomości albumów muzycznych: 0 – 15p. (30% oceny)

- Egzamin końcowy: 0p. – 25p. (50% oceny końcowej)

Suma: 50pkt


Punktacja końcowa:

• Na ocenę 2.0: zdobycie do 25 punktów. (do 50%)

• Na ocenę 3.0: zdobycie 26 - 29 punktów. (50% + 1pkt)

• Na ocenę 3.5: zdobycie 30 - 34 punktów. (60%)

• Na ocenę 4.0: zdobycie 35 - 39 punktów. (70%)

• Na ocenę 4.5: zdobycie 40 - 44 punktów. (80%)

• Na ocenę 5.0: zdobycie 45 punktów lub więcej. (90%)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: egzamin pisemny

EK2: egzamin pisemny

EK3: przedstawienie prac zaliczeniowych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film, pokaz połączony z przeżyciem

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:


Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (30 godz.)

- 15 spotkań po 2 godz. w tygodniu – 30 godz.


Praca własna studenta:


Przygotowanie do zajęć (30 godz.)

- Lektura tekstów obowiązkowych – 20 godz.

- Lektura utworów muzycznych – 10 godz.

Przygotowanie prac zaliczeniowych (20 godz.)

- I praca pisemna – 10 godz.

- II praca pisemna – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów (70 godz.)

- Przygotowanie z treści spotkań – 20 godz.

- Przygotowanie z treści albumów – 50 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Słuchanie muzyki to nie tylko rozrywka, ale także niepowtarzalna okazja do lepszego poznania danego regionu, miasta czy nawet całego państwa. Podczas tego kursu wspólnie prześledzimy historię muzyki popularnej od Stephena Fostera, przez szaleństwo jazzowe lat 20. i 30, rewolucję rock'n'rollową lat 50., po festiwal w Woodstock i koncert Altamont. Pozwoli to dostrzec i wychwycić niezwykłą relację między towarzyszącymi nam codziennie utworami a społeczeństwem i kulturą, w jakiej powstały.

Druga cześć kursu, omawiająca okres od lat 1970. do współczesności, planowana jest w kolejnym roku akademickim.

Pełny opis:

Podstawowym celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat historii i znaczenia amerykańskiej muzyki popularnej oraz jej relacji z lokalną kulturą, społeczeństwem, polityką i ekonomią. Podczas kursu położony zostanie nacisk na analizę procesów, które odegrały rolę w kształtowaniu muzyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Studenci zapoznają się z najważniejszymi albumami, utworami, trendami, wydarzeniami artystycznymi i sylwetkami kluczowych artystów, jak również ze specyfiką amerykańskiego przemysłu muzycznego do końca jego pierwszego formatywnego okresu, czyli do roku 1969.

Moduł będzie prowadzony z aktywnym uczestnictwem słuchaczy, którzy będą zachęcani do brania udziału w dyskusji, przekazywania własnych spostrzeżeń i uwag. Podczas każdego spotkania przewidziana jest interakcja ze studentami w celu zarysowania pełniejszego obrazu omawianego zjawiska, jak również poznania różnych perspektyw jego analizy.

Na moduł składać się będzie 15 zajęć dydaktycznych, podczas których omówione zostaną poniższe zagadnienia:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Warsztaty z dziennikarstwa muzycznego

3. Wczesna amerykańska muzyka rozrywkowa i jej źródła (1850 – 1900)

4. Rozwój przemysłu muzycznego i podstawowych gatunków muzycznych (1900 – 1945)

5. Tradycja, bunt i kontrowersje lat 50. (1945 – 1960)

6. Szalone lata 60. (1960 – 1969)

7. Amerykańskie sceny muzyczne (1920 – 1969)

8. Wczesna amerykańska muzyka popularna we współczesnych USA (2010 – teraz)

Literatura:

Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu:

- 35 albumów do przesłuchania

Literatura podstawowa:

- Hesmondhalgh D., Negus K., Popular music studies: meaning, power and value [w:] Popular Music Studies, red. D. Hesmondhalgh, K. Negus, Oxford University Press: Nowy Jork 2002.

- Starr L., Waterman C., American Popular Music: From Minstrelsy to MP3, Oxford University Press: Nowy Jork 2014 lub 2017.

Literatura dodatkowa:

- All Music Guide: The Definitive Guide to Popular Music, red. Bogdanov V.; Woodstra C.; Erlewine S., Backbeat Books: Milwaukee 2001.

- Brackett D., Interpreting popular music, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press 1995.

- Cantwell R. S., When We Were Good: The Folk Revival, Harvard University Press: Cambridge 1997.

- Connell J., Gibson C., Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place, Routledge: Nowy Jork 2006.

- Curtis J. M., Rock Eras: Interpretations of Music and Society, 1954-1984, Popular Press: 1987.

- Fletcher T., All Hopped Up And Ready to Go, W. W. Norton & Company, Inc.: Nowy Jork 2009.

- I’m Not There., reż. Todd Haynes, USA 2007.

- Larkin C., The Encyclopedia of Popular Music, Omnibus Press: Londyn 2011.

- Malone B., Neal J. R., Country Music, U.S.A., University of Texas Press: Austin 2010.

- Melosik Z., Muzyka rockowa – w pogoni za autentycznością? [w:] a po co nam rock? Między duszą a ciałem, red. Burszta W. J., Rychlewski M., Twój Styl: Warszawa 2003.

- Middleton R., Studying popular music, Milton Keynes, United Kingdom: Open University Press 1990.

- Montgomery D. O., The Rock Concept Album: Context and Analysis, National Library of Canada: Ottawa, ON: 2002.

- Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual, red. Bennett A., Peterson R. A., Vanderbilt University Press: Nashville 2004.

- Rose T., Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America; Wesleyan University Press: Middletown 1994.

- Sonic Highways, reż. Dave Grohl, HBO, USA 2014.

- Stanley B., Yeah Yeah Yeah. The Story of Modern Pop, Faber and Faber: Londyn 2013.

- Starr L., Waterman C., American Popular Music: The Rock Years, Oxford University Press: Nowy Jork 2006.

- Stowe D. W., Swing Changes: Big-Band Jazz in New Deal America, Harvard University Press: Cambridge 1996.

- Tagg Ph.; Popular Music Studies – bridge or barrier? [online:] https://www.tagg.org/articles/bolz9811.html [dostęp 13.01.17].

- The History of Rock ‘n’ Roll, reż. Andrew Solt et al., Time-Life, USA 1995.

- The Place of Music, red. Leyshon A., Matless, D., Revill, G., The Guilford Press: Nowy Jork 1998.

- Wald E., The Blues: A Very Short Introduction, Oxford University Press: Oxford 2010.

- Wicke P., Rock Music: culture, aesthetics and sociology, Cambridge University Press: Cambridge 1990.

- Wondrich D., Stomp and Swerve: American Music Gets Hot, 1843-1924, Chicago Review Press: Chicago 2003

Uwagi:

Lista albumów do przesłuchania zostanie udostępniona na platformie Pegaz bezpośrednio przed rozpoczęciem semestru.

1. Robert Johnson – King of the Delta Blues Singers (1962)

2. Woody Guthrie – Dust Bowl Ballads (1940)

3. Muddy Waters - The Anthology: 1947–1972 (2001)

4. Frank Sinatra – In the Wee Small Hours (1955)

5. Duke Ellington – Ellington at Newport 1956 (1956)

6. Elvis Presley – Elvis Presley (1956)

7. Miles Davis – Kind of Blue (1959)

8. Ornette Coleman – The Shape of Jazz to Come (1959)

9. Miles Davis – Sketches of Spain (1960)

10. James Brown – James Brown Live at the Apollo 1962 (1963)

11. Bob Dylan – The Freewheelin' Bob Dylan (1963)

12. Ray Charles – Modern Sounds in Country and Western Music (1963)

13. Charles Mingus – The Black Saint and the Sinner Lady (1963)

14. John Coltrane – A Love Supreme (1965)

15. Bob Dylan – Highway 61 Revisited (1965)

16. Otis Redding – Otis Blue (1965)

17. B.B. King – Live at the Regal (1965)

18. The Ventures – Live in Japan ’65 (1995)

19. The Beach Boys – Pet Sounds (1966)

20. Bob Dylan – Blonde on Blonde (1966)

21. The Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico (1967)

22. Loretta Lynn – Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind) (1967)

23. Aretha Franklin – I Never Loved a Man the Way I Loved You (1967)

24. The Doors – The Doors (1967)

25. The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced? (1967)

26. Jefferson Airplane – Surrealistic Pillow (1967)

27. The Jimi Hendrix Experience – Electric Ladyland (1968)

28. Johnny Cash – At Folsom Prison (1968)

29. Frank Zappa & the Mothers of Invention – We’re Only In It For The Money (1968)

30. The Band – Music from Big Pink (1968)

31. Santana – Santana (1969)

32. MC5 – Kick Out the Jams (1969)

33. Grateful Dead – Live Dead (1969)

34. Frank Zappa – Hot Rats (1969)

35. Miles Davis – In A Silent Way (1969)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.