Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intercultural Translation and Mediation in Practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Intercultural Translation and Mediation in Practice
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Prowadzący grup: Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

- efektywna komunikacja ustna oraz pisemna w j. angielskim, (uczestnictwo w dyskusji i jej moderowanie, sprawozdania, streszczenia, ogłoszenia, prezentacje)

- umiejętność prowadzenia mediacji międzykulturowej i dialogu kultur

- poszukiwanie informacji z różnych źródeł (słowniki, bazy danych, publikacje popularno- naukowe i naukowe)

- ocena przydatności znalezionych informacji, umiejętność selekcji i kondensacji

- umiejętność pracy zespołowej, efektywny podział zadań

- punktualność, samodyscyplina

- symulacja środowiska pracy zawodowej

- poszerzenie/utrwalenie wiedzy na temat różnic kulturowych, historii, geografii, kultury państw Ameryki Północnej


Efekty kształcenia:

K2A_W02 - Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich

K2A_W03 - Ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych na kontynentach amerykańskich

K2A_W04 - Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich

K2A_W06 - Posiada szeroką wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych

K2A_W09 - Ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o ich konsekwencjach

K2A_W10 - Posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

K2A_U02 - Prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

K2A_U06 - Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

K2A_U10 - Rozumie, analizuje i wyjaśnia mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie

K2A_U12 - Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

K2A_K02 - Jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich

K2A_K04 - Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania

K2A_K07 - Potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy


Wymagania wstępne:

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


2. Udział z spotkaniu wprowadzającym podczas którego zostanie zaprezentowana specyfika zajęć prowadzonych metodą kształenia na bazie problemu (Problem Based Learning -PBL)

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa jest wypadkową ocen otrzymanych z:

1. oceny jakości pracy i zaangażowania podczas zajęć

2. poszczególnych zadań pisemnych i prezentacji przygotowanych w trakcie semestru

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest także nieprzekroczenie limitu dwóch nieobecności. W wprzypadku nieobecności osoba która miała przygotować jakieś zadanie ważne dla jakości pracy grupy jest zobowiązana do przekazania efektów swojej pracy innemu studentowi uczestniczącemu w zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podczas każdych zajęć oceniane będą (punktacja od 2-5):

- aktywność podczas dyskusji

- wartość merytoryczna udziału

- praca jako członka zespołu

Ocena pracy studentów należących do danej grupy będzie podawana na koniec każdego bloku zajęciowego.

W trakcie trwania kursu student zobowiązany jest przygotować i oddać w terminie wymagane zadania (raporty, maile, prezentacje itp). Prowadzący ocenia je pod względem poprawności językowej oraz zawartości merytorycznej (punktacja od 2-5).

Ocena końcowa jest wypadkową ocen otrzymanych z poszczególnych zadań pisemnych oraz oceny jakości pracy i zaangażowania podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Kurs jest prowadzon metodą kształenia na bazie problemu (Problem/Project Based Learning -PBL

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Konwersatorium niniejsze prowadzone jest w oparciu o metodę kształcenie na bazie problemu/projektu) – Practice/Project Based Learning – PBL. Ma ono na celu przygotowania studentów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy poprzez rozwijanie trzech kluczowych, poszukiwanych przez pracodawców kompetencji:

- płynnej znajomość języka angielskiego

- umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów

- umiejętności pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej.

Pełny opis:

Konwersatorium niniejsze prowadzone jest w oparciu o metodę kształcenie na bazie problemu/projektu) – Practice/Project Based Learning – PBL. Ma ono na celu przygotowania studentów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy poprzez rozwijanie trzech kluczowych, poszukiwanych przez pracodawców kompetencji:

- płynnej znajomość języka angielskiego

- umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów

- umiejętności pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej.

Studenci będą pracować w oparciu o rzeczywisty kontekst, zaprezentowany w scenariuszu (case) i pracować nad rozwiązaniem poszczególnych problemów, ćwicząc komunikację ustną oraz pisemną w j. angielskim, poszukiwanie informacji z różnych źródeł, ich prawidłową selekcję, ocenę przydatności, jednocześnie poszerzając/utrwalając wiedzę na temat różnic kulturowych, historii, geografii, kultury państw Ameryki Północnej. Uczestnicy kursu będą dodatkowo rozwijali takie umiejętności jak: praca w grupie, prowadzenie dyskusji i prezentacji, efektywny podział zadań, terminowość, ćwicząc jednocześnie zdolność identyfikowania własnych słabych i silnych stron, samodzielnego studiowania oraz nawyk stałej potrzeby uaktualniania swojej wiedzy.

Literatura:

Woods Donald, Problem -based learning: how to gain most from PBL, Waterdown 1994

Uczenie oparte na problemie: materiał dla nauczycieli i studentów, red. Adam Windak, Tomasz Tomasik, Peter van Hasselt, Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" 1994

Maastricht Univerity - Problem-Based Learning <https://www.maastrichtuniversity.nl/education/why-um/problem-based-learning>

Deklaracja ONZ na temat Praw Ludów Tubylczych z 2007

Irene Salome Cyrus, Indianie Ameryki Północnej, Znak 1997;

Philip J.Deloria, Neal Salisbury, A Companion to American Indian History, Blackwell Publishing 2004,

Vine Deloria Jr, American Indian Policy in the Twentieth Century, University of Oklahoma Press1985

Diamond Jennes, The Indians of Canada, Ottawa 1993;

William C. Wonders eds., Canada’s Changing North, Montreal & Kingston, 2003;

David Long, Olive Dickason, Visions of the Heart – Canadian Aboriginal Issues, Toronto 2000;

Roger Buliard OMI - Inuk. Misje na krańcu świata, Poznań 2008

Stingl M., Indianie bez tomahawków, rozdziały: Achillesowie Ameryki; W okowach kolonializmu, Wydawnictwo Śląsk 1974.

Duncan Russell, Juncker Clara, Transnational America. Contours of Modern US Culture, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2004.

Fluck Winfried, California Blue. Americanization as Self-Americanization, [w:] Americanization and Anti-Americanism. The German Encounter with American Culture after 1945, ed. Alexander Stephan, Berghahn Books, New York 2005.

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004

Uwagi:

Konwersatorium przeznaczone dla studentów ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.