Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Super żołnierz”. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: „Super żołnierz”. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kamieński
Prowadzący grup: Łukasz Kamieński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

* wprowadzenie do zagadnień biotechnologii, rewolucji biotechnologicznej, „wzmacniania” człowieka i ich wykorzystania dla celów wojskowych w Stanach Zjednoczonych

* prezentacja i analiza różnorodnych zastosowań osiągnięć rewolucji biotechnologicznej przez amerykańskie siły zbrojne

* omówienie konsekwencji społecznych i etycznych biotechnologizacji amerykańskiego super żołnierza i pobudzenie akademickiej refleksji bioetycznej nad konsekwencjami biotechnologicznego wzmacniania i przekształcania żołnierza

* refleksja na temat tego, na ile wizje fantastyki naukowej stają się naukową rzeczywistością


Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

* istotę i charakter rewolucji biotechnologicznej oraz różne jej formy i zastosowania w sferze sił zbrojnych

* dylematy etyczne i ryzyko wiążące się z wdrażaniem biotechnologii w sferze wojskowej

* najważniejsze funkcje zastosowania innowacji biotechnologicznych w amerykańskich siłach zbrojnych


Student potrafi:

* analizować transformację sił zbrojnych pod wpływem współczesnego rozwoju naukowo-technicznego

* omówić najważniejsze innowacje i rozwiązania w sferze psychofarmakologii, neurotechnologii, cyborgizacji i inżynierii genetycznej

* dokonać pogłębioną refleksję nad konsekwencjami transhumanizacji sił zbrojnych i kondycji postludzkiej

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową kursu składa się: ocena z egzaminu (50%) oraz ocena z udziału w zajęciach (50%), na którą wpływa:

(1) aktywność,

(2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz karty pracy,

(3) esej.

Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte (opisowe).

Obowiązkowa obecność. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda nadprogramowa zaliczana w formie dodatkowego eseju (na temat uzgodniony z prowadzącym).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny; esej; prezentacja

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatorium - 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu - 1,5 ECTS

Przygotowanie do zajęć- 1,5 ECTS

Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 0,5 ECTS

Przygotowanie eseju - 0,5 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są badania w sferze biotechnologii i próby ich wykorzystania dla celów wojskowych w Stanach Zjednoczonych.

Biotechnologie umożliwiają wpływanie na zdolności, umiejętności, emocje i zachowanie amerykańskiego żołnierza przyszłości.

Pełny opis:

Kurs prezentuje współczesne amerykańskie badania i innowacje wojskowe umożliwiające wpływanie na umiejętności, zdolności, emocje i

sprawność człowieka. Przedmiotem zainteresowania są między innymi psychofarmakologia, neurobiologia, bioelektronika,

biomechatronika, genetyka i inżynieria genetyczna oraz próby ich wykorzystania na wszystkich etapach służby (rekrutacji, szkolenia i

treningu, działań bojowych oraz rehabilitacji). Dużo miejsca poświęcono refleksji etycznej nad konsekwencjami transformacji żołnierza w

post-biologicznego superżołnierza. Rewolucja biotech, której rozwój na użytek wojskowy katalizuje amerykańska Agencja

Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych (DARPA), prowadzi do transformacji amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny i

konstruowania „nowego wspaniałego żołnierza”. Wyłaniający się „reżim naukowego sposobu prowadzenia wojny” przyszłości jest przy tym

urzeczywistnieniem wielu wizji fantastyki naukowej.

Tematyka:

* Rewolucja biotech - biotechnologiczne poprawianie człowieka

* Psychofarmakologia - zarządzanie czujnością, snem i zmęczeniem

* Psychofarmakologia - zarządzanie stresem bojowym i PTSD

* Psychofarmakologia - zarządzanie spójnością grupową

* Psychofarmakologia - zarządzanie rannymi

* Neurobiologia, chipy i biosensory

* Stymulacja nieinwazyjna mózgu

* Egzoszkielet bojowy

* Interfejsy mózg-maszyna i mózg-mózg

* Bioniczne protezy

* Genetyzacja armii - profilowanie genetyczne

* Modyfikacje genetyczne

* Realizacja wizji fantastyki naukowej

Literatura:

Obowiązkowa/zalecana:

Haldane, John Burdon Sanderson, Daedalus or Science and the Future, http://bactra.org/Daedalus.html

Heidegger Martin, Pytanie o technikę [w:] idem, Odczyty i rozprawy, przeł. Janusz Mizera, Warszawa 2007, ss. 7–38.

Huxley Aldous, Nowy wspaniały świat.

Kamieński, Łukasz, Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku, Kraków 2014.

Mehlman, Max, Patrick Lin, Keith Abney, Jai Galliott, “Super Soldiers: What is Military Human Enhancement? (Part 1)”, Global Issues and Ethical Considerations in Human Enhancement Technologies.

Mehlman, Maxwell J., Li Tracy Yeheng, „Ethical, legal, social, and policy issues in the use of genomic technology by the U.S.Military”, Journal of Law and the Biosciences, 1(3), Spetember 2014, ss. 244–280.

Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications, Committee on Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications, Washington 2009.

The $100 Genome: Implications for the DoD, The Mitre Corporation, JASON Program Office, McLean, VA, December 2010.

Dodatkowa:

Coker Christopher, Warrior Geeks. How 21st Century Technology Is Changing the Way We Fight and Think about War, New York 2013.

Davis Erik, TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, Poznań 2002.

Fukuyama Francis, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2008.

Gibson William, Neuromancer, przeł. Piotr Cholewa, Poznań 1996.

Dodatkowe lektury rekomendowane do poszczególnych tematów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.