Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo i polityka w Argentynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo i polityka w Argentynie
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lisińska
Prowadzący grup: Magdalena Lisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1: Studenci zaznajomieni zostaną z podstawowymi informacjami na temat Argentyny w wymiarze politycznym i społecznym.

C2: Studenci poznają najważniejsze zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe determinujące argentyńską specyfikę zarówno w odniesieniu do innych państw latynoamerykańskich, jak i całego świata.


Efekty kształcenia:

W1: Student posiada podstawową wiedzę na temat społeczeństwa i polityki Argentyny, również w kontekście historycznym.

W2: Student posiada wiedzę na temat miejsca Argentyny w systemie hemisferycznym i globalnym.

U1:Student potrafi wyjaśnić specyfikę Argentyny na tle innych państw latynoamerykańskich.

U3: Student samodzielnie analizuje najważniejsze zjawiska społeczne determinujące kształt współczesnej Argentyny.

U3: Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą argentyńskich ruchów politycznych do analizy aktualnych zjawisk zachodzących w państwie.

U4: Student dostrzega związki między doświadczeniami historycznymi Argentyny a aktualnymi wyzwaniami społecznymi i politycznymi państwa.

U5: Student identyfikuje argentyński dorobek kulturowy i określa go w kontekście społecznym.

U6: Student posiada wrażliwość na problemy społeczne dotykające współczesną Argentynę.


Wymagania wstępne:

Znajomość historii Ameryki Łacińskiej XIX i XX w.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium odbywa się na podstawie:

• Przygotowania do zajęć

• Przygotowania prezentacji multimedialnej

• Kolokwium zaliczeniowego

• Obecności.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (aktywność + prezentacja) oraz zaliczenie kolokwium.

Kolokwium obejmuje treści dyskutowane na zajęciach oraz zagadnienia z materiałów zadanych przez prowadzącą do własnej analizy.

Brak regularnego uczestnictwa w zajęciach wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowego eseju na temat uzgodniony z prowadzącą.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – oceniana na podstawie wyników kolokwium obejmującego tematykę dyskutowaną na zajęciach oraz materiały przekazane przez prowadzącą

umiejętności – umiejętności analitycznego myślenia i analizy wskazanych materiałów oceniane będą w trakcie trwania zajęć, a także w czasie kolokwium

kompetencje społeczne – świadomość posiadanej wiedzy i stopień wrażliwości na kwestie społeczne oceniany będzie na bieżąco w trakcie trwania zajęć


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

-uczestnictwo w zajęciach- 1 ECTS

-bieżące przygotowanie do zajęć - 1 ECTS

-przygotowanie prezentacji - 1 ECTS

-przygotowanie do kolokwium- 2 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi zjawiskami społecznymi, politycznymi i kulturowymi, które ukształtowały współczesną Argentynę – drugie co do wielkości państwo Ameryki Łacińskiej, na wielu płaszczyznach wyróżniające się na tle regionu. W trakcie konwersatorium dyskutować będziemy nad specyfiką państwowości argentyńskiej, szczególnie w kontekście zagadnień takich jak „podbój pustyni”, masowe migracje z Europy, rola sił zbrojnych w polityce, znaczenie doktryny peronizmu, spór falklandzki z Brytyjczykami. Przedstawione zostaną również najważniejsze wytwory argentyńskiej kultury na płaszczyźnie literatury, sztuki, filmu i muzyki. W trakcie zajęć odnosić się też będziemy też do bieżącej sytuacji politycznej i pozycji międzynarodowej państwa, ale również problemów społecznych dotykających Argentynę.

Pełny opis:

Omawiane treści:

1. Geneza argentyńskiej państwowości.

2. Kształtowanie się narodu i państwa - migracje, „cywilizacja i barbarzyństwo”, „podbój pustyni”.

3. Rola sił zbrojnych w argentyńskiej polityce.

4. Peronizm.

5. Dyktatura 1976-1983 – przemoc, rozliczenia.

6. Spór z Wielką Brytanią o Falklandy/Malwiny.

7. Piłka nożna w Argentynie.

8.Argentyńska muzyka.

10. Wybrane zagadnienia społeczne, polityczne i kulturowe.

Literatura:

. K. Lewis, History of Argentina, Westport, 2001.

L. Bethell (red.), Argentina Since Independence, Cambridge 1993.

J. Brennan, O. Pianetto (red.), Region and Nation. Politics, Economy and Society in Twentieth Century Argentina, New York 2000.

P. Trefler, Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i współczesność, Toruń 2014.

K. Kubiak, Falklandy, Warszawa 2001.

J. Wolson, Aniołowie o brudnych twarzach. Piłkarska historia Argentyny, Kraków 2018.

Materiały do poszczególnych zajęć i tematów będą wskazane na początku semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.