Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzyka a migracje w USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzyka a migracje w USA
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smółka
Prowadzący grup: Maciej Smółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat relacji pomiędzy migracjami a muzyką popularną w USA, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zaistniałych w XX i XXI wieku.

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada rozbudowaną wiedzę na temat amerykańskiej muzyki popularnej w kontekście migracji międzynarodowych oraz wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zna rolę muzyki w procesach kulturowych, towarzyszących migracjom. [K2A_W03 +++]

EK2: Potrafi zanalizować muzykę popularną jako wynik procesów migracyjnych oraz zbadać relację pomiędzy dziełami artystycznymi, a procesami kulturowymi, wynikającymi z migracji. [K1A_U08 ++]

EK3: Posiada specjalistyczną, interdyscyplinarną wiedzę na temat muzyki amerykańskiej, co uwrażliwia studenta na nieustannie pojawiające się tego rodzaju zjawiska, jak również przygotowuje studenta do pracy w zawodzie dziennikarza lub krytyka muzycznego. [K2A_K05 ++]

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie pięciu elementów:

• (1) Krótkiej pracy pisemnej o utworze lub albumie sprzed 2000r. i (2) po 2000r.

o Każda z dwóch indywidualnych prac pisemnych powinna być analizą wybranego przez studenta utworu lub albumu jako dzieła, które powstało w wyniku procesów kulturowych, spowodowanych zjawiskami migracyjnymi. Teksty powinny zawierać uzasadnienie wyboru w kontekście modułu kształcenia, analizę utworu lub albumu w kontekście procesów migracyjnych lub kulturowych oraz podkreślenie znaczenia dzieła na tle amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Mogą, ale nie muszą to być pozycje z listy lektur obowiązkowych. Pierwszą pracę student powinien oddać najpóźniej w dniu 7. zajęć, drugą w dniu 9. zajęć. Student może wybrać, czy praca ma mieć charakter eseju naukowego czy recenzji muzycznej. W każdym wypadku praca powinna spełniać wymogi formalne, przewidzianą przez dany rodzaj tekstu. Objętość każdej z dwóch prac: od około 350 do maksymalnie 400 słów.

• (3) Przygotowania pracy pisemnej w grupach

o Trzecia praca pisemna powinna zostać przygotowana w grupach 2- lub 3-osobowych i omawiać charakter działalności artystycznej wybranej grupy migracyjnej w USA. Temat pracy powinien zostać skonsultowany uprzednio z prowadzącym najpóźniej do dnia 7. zajęć dydaktycznych. Studenci powinni oddać pracę najpóźniej w dniu 11. zajęć Studenci będą referować swoje prace na forum grupy podczas dyskusji w ramach ostatniego bloku tematycznego. Objętość pracy: od około 600 do maksymalnie 900 słów

• (4) Obecności podczas zajęć

o Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez prowadzącego.

• (5) Egzaminu pisemnego

o Egzamin pisemny będzie obejmował materiał zrealizowany na zajęciach oraz zagadnienia związane z literaturą obowiązkową.


Uzyskanie zaliczenia:

• Aby zaliczyć moduł należy przesłać na adres mailowy prowadzącego wszystkie wymagane prace najpóźniej do północy w dniu terminu końcowego. Każdy dzień opóźnienia skutkuje odjęciem jednego punktu za pracę – 1 dzień opóźnienia sprawia, że za pracę można otrzymać maksimum 4p. za zadanie, 2 dni – 3p., 3 dni – 2p. itd.

• Aby uzyskać pozytywną ocenę z modułu należy (a) zdobyć minimum 50%+0,5 p. łącznie z wszystkich prac zaliczeniowych (13p.), (b) minimum 50%+0,5p. z egzaminu (13p.), (c) przesłać wszystkie obowiązkowe prace, (d) uzyskać minimum 50%+0,5p. łącznej ilości punktów (25,5p.) oraz (e) mieć uregulowaną kwestię nieobecności.


Ocena:

• Elementy składowe oceny będą oceniane w następujący sposób:

o I praca pisemna – 5p. (10% oceny końcowej)

o II praca pisemna – 5p. (10% oceny końcowej)

o III praca pisemna – 15p. (30% oceny końcowej)

o Egzamin końcowy – 25p. (50% oceny końcowej)

 Suma: 50pkt


Punktacja końcowa:

• Na ocenę 2.0: zdobycie do 25 punktów. (do 50%)

• Na ocenę 3.0: zdobycie 26 - 29 punktów. (50% + 1p.)

• Na ocenę 3.5: zdobycie 30 - 34 punktów. (60%)

• Na ocenę 4.0: zdobycie 35 - 39 punktów. (70%)

• Na ocenę 4.5: zdobycie 40 - 44 punktów. (80%)

• Na ocenę 5.0: zdobycie 45 punktów lub więcej. (90%)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: kolokwia pisemne

EK2: kolokwia pisemne

EK3: przedstawienie trzech prac zaliczeniowych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – film

Metody eksponujące – pokaz połączony z przeżyciem

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

• Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych (30 godz.)

- 15 spotkań po 2 godz. w tygodniu – 30 godz.


Praca własna studenta:

• Przygotowanie do zajęć (40 godz.)

- Lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

- Lektura utworów muzycznych – 10 godz.

• Przygotowanie prac zaliczeniowych (40 godz.)

- I praca pisemna – 10 godz.

- II praca pisemna – 10 godz.

- III praca pisemna – 20 godz.

• Przygotowanie do egzaminu (40 godz.)

- Przygotowanie z treści spotkań – 20 godz.

- Przygotowanie z treści albumów – 20 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

N/D

Skrócony opis:

Podstawowym celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat znaczenia, wpływu i roli procesów migracyjnych w historii amerykańskiej muzyki popularnej, Podczas kursu, omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z migracją oraz jej kulturowymi i społecznymi konsekwencjami, mającymi odzwierciedlenie w dziełach artystycznych. Temat ten zostanie opracowany kontekście teoretycznym, nawiązującym do badań tożsamościowych, etnomuzykologicznych i geografii muzyki.

Pełny opis:

Podstawowym celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat znaczenia, wpływu i roli procesów migracyjnych w historii amerykańskiej muzyki popularnej, Podczas kursu, omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z migracją oraz jej kulturowymi i społecznymi konsekwencjami, mającymi odzwierciedlenie w dziełach artystycznych. Temat ten zostanie opracowany kontekście teoretycznym, nawiązującym do badań tożsamościowych, etnomuzykologicznych i geografii muzyki. Relacja między muzyką a migracjami zostanie omówiona przede wszystkim na dwóch przykładach: (1) bluesa i jazzu w kontekście wielkich migracji oraz (2) muzyki latynoskiej, w szczególności muzyki pogranicza. Zajęcia zostaną uzupełnione takimi tematami jak (3) migracje artystyczne, (4) specyfika mniejszościowych lokalnych scen muzycznych, czy (5) charakter 21-wiecznej muzyki o migracyjnym rodowodzie.

Moduł będzie prowadzony z aktywnym uczestnictwem słuchaczy, którzy będą zachęcani do brania udziału w dyskusji, przekazywania własnych spostrzeżeń i uwag. Podczas każdego spotkania przewidziane jest interakcja ze studentami w celu zarysowania pełniejszego obrazu omawianego zjawiska, jak również poznania różnych perspektyw jego analizy.

Na moduł składać się będzie 15 zajęć dydaktycznych po 1,5 godz. każde, podczas których omówione zostaną poniższe zagadnienia:

1. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie warunków zaliczenia. Zapoznanie się z wiedzą studentów i konsultacja tematyki konwersatoriów.

2. Wstęp teoretyczny do relacji muzyki i miejsca. Omówienie najważniejszych zagadnień, związanych z geografią muzyki. Migracje ludności a procesy kulturowe. Etnomuzykologia a studia migracyjne. Muzyka a tożsamość. Muzyka a pamięć.

3. Wprowadzenie do relacji między muzyką a migracjami transatlantyckimi i wewnętrznymi. Migracyjne źródła amerykańskiej muzyki popularnej. Muzyka popularna a muzyka masowa. Historia amerykańskiej muzyki rozrywkowej do początku XX wieku.

4. Migranci i lokalne tradycje muzyczne w nowej rzeczywistości. Specyfika muzyczna Nowego Orleanu i Nowego Jorku początku XX wieku.

5. Asymilacja, akulturacja, dyfuzja kulturowa, synkretyzm kulturowy. Przykłady rap rocka, western swingu i zydeco.

6. Wielka migracja a ewolucja gatunków muzycznych. Wstęp do historii bluesa i soulu. Powstanie scen muzycznych w Chicago, Detroit i Minneapolis.

7. Migracje i muzyka pogranicza. Przykład muzyki latynoskiej: tejano, fenomen Seleny, współczesna sytuacja przemysłu muzycznego.

8. Migracja artystyczna. Przykład miast Nashville, Los Angeles, Detroit i Minneapolis.

9. Lokalna sceny muzyki grup mniejszościowych. Migracje a współczesna amerykańska muzyka popularna. Przykłady zespołów System of a Down i The Mars Volta. Specyfika etnicznych festiwali muzycznych i parad.

Literatura:

Literatura obowiązująca do zaliczenia modułu:

1. 15 albumów muzycznych, wyszczególnionych w załączniku.

2. Baily, J., Collyer, M., „Introduction: Music and Migration”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 32(2), 2006.

3. Connell J., Gibson C., Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place, Routledge: Nowy Jork 2006. Wybrane rozdziały.

4. Covach, J., Popular Music, Unpopular Musicology [w:] Rethinking Music, red. Cook N., Everist M., Oxford University Press: Nowy Jork 1999.

Literatura dodatkowa:

5. Bohlman, P. V., When Migration Ends, When Music Ceases, Music and Arts in Action, 3(3), 2011, s. 148–165.

6. Bottomley, G., From Another Place: Migration and the Politics of Culture, Cambridge University Press: Cambridge 1992.

7. Brackett D., Interpreting popular music, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press 1995.

8. Burkart, P., “Loose Integration in the Popular Music Industry”, Popular Music and Society, 28(4), 2005, s. 489–500.

9. Fletcher T., All Hopped Up And Ready to Go, W. W. Norton & Company, Inc.: Nowy Jork 2009.

10. Griffin, F. J., Who Set You Flowin’?: The African-American Migration Narrative, Oxford University Press: Nowy Jork, 1995.

11. https://medium.com/maivmai/the-letter-h-history-hmong-heritage-hardship-hip-hop-9c884165d8f7

12. I. Leymarie, Salsa and Migration [w:] The Commuter Nation: Perspectives on Puerto Rican Migration, red. C. A. Torre, H. R. Vecchini, W. Burgos, La Editorial UPR: San Juan 1994.

13. Kiwan, N., Meinhof, U. H., “Music and Migration: A Transnational Approach”, Music and Arts in Action, 3(3), 2011, s. 3–20.

14. Kuhlken, R., Sexton, R., “The Geography of Zydeco Music”, Journal of Cultural Geography, 12(1), 27–38, 1991.

15. Larkin C., The Encyclopedia of Popular Music, Omnibus Press: Londyn 2011.

16. Malone B., Neal J. R., Country Music, U.S.A., University of Texas Press: Austin 2010.

17. Middleton R., Studying popular music, Milton Keynes, United Kingdom: Open University Press 1990.

18. Migrating Music, red. J. Toynbee, B. Dueck, Taylor & Francis: Londyn 2011.

19. Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual, red. Bennett A., Peterson R. A., Vanderbilt University Press: Nashville 2004.

20. Nash, P. H., Carney, G. O., “The Seven Themes of Music Geography”, The Canadian Geographer/Le Géographe Canadien, 40(1), 1996, s. 69–74.

21. Rivera, Á. G. Q., “Migration, Ethnicity, and Interactions between the United States and Hispanic Caribbean Popular Culture”, Latin American Perspectives, 34(1), 83–93, 2007.

22. Rivera, A. G. Q., Marquez, R., “Migration and Worldview in Salsa Music”, Latin American Music Review, 24(2), 210-232, 2003.

23. Slobin, M., “Klezmer Music: An American Ethnic Genre”, Yearbook for Traditional Music, 16, 1984, s. 34–41

24. Starr L., Waterman C., American Popular Music: From Minstrelsy to MP3, Oxford University Press: Nowy Jork 2017.

25. Tagg Ph.; Popular Music Studies – bridge or barrier? [online:] https://www.tagg.org/articles/bolz9811.html [dostęp 13.01.17].

26. The Place of Music, red. Leyshon A., Matless, D., Revill, G., The Guilford Press: Nowy Jork 1998.

Uwagi:

Lista 15 obowiązkowych albumów muzycznych:

1. Bob Dylan – Nashville Skyline (1969)

2. Santana – Abraxas (1970)

3. Chic Corea / Return to Forever – Return to Forever (1972)

4. Stevie Wonder - Innvervisions (1973)

5. Clifton Chenier – Out West (1974)

6. Prince – 1999 (1982)

7. Los Lobos – How Will the Wolf Survive? (1984)

8. Miami Sound Machine – Primitive Love (1987)

9. Selena – Dreaming of You (1995)

10. Santana – Supernatural (1999)

11. Flogging Molly – Swagger (2000)

12. System of a Down – Steal This Album! (2002)

13. The Mars Volta – Frances the Mute (2005)

14. The Mavericks – In Time (2013)

15. Lin Manuel-Miranda – Hamilton (2015)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.