Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia amerykańskiego wyborcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia amerykańskiego wyborcy
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ścigaj
Prowadzący grup: Paweł Ścigaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Głównym celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat najważniejszych psychologicznych charakterystyk amerykańskich wyborców oraz umiejętności analizowania amerykańskiej sceny politycznej pod kątem różnic psychologicznych elektoratów głównych partii politycznyc

Efekty kształcenia:

Wiedza - student zna i rozumie

W1: Student ma wiedzę na temat psychologicznych i socjologicznych czynników zaangażowania i bierności politycznej

W2: Student ma wiedzę na temat historii badań nad zachowaniami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki

W3: Student zna wybrane teorie psychologiczne wyjaśniające skłonność do nabywania, utrzymywania się i zmiany poglądów politycznych i preferencji politycznych wyborców amerykańskich, zwłaszcza konserwatyzmu i liberalizmu

W4: Student zna podstawowe teorie stereotypów i uprzedzeń oraz badania nad wpływem seksizmu, wiekizmu i rasizmu na zachowania wyborcze Amerykanów

W5: Student zna teorię fundamentów moralnych i znaczenie moralności dla zachowań wyborców amerykańskich


Umiejętności - student potrafi:

U1: Student potrafi interpretować różnice w wynikach wyborów w USA w kategoriach różnic psychologicznych poszczególnych grup wyborców

U2: Student potrafi prognozować różnice w poparciu kandydatów w wyborach amerykańskich na podstawie znanych sobie teorii psychologicznych i badań

U3: Student posługuje się przedmiotowym językiem psychologii polityki


Kompetencje - student jest gotów do:

K1: Student ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań decyzji politycznych i zachowań wyborczych

K2: Student ma świadomość znaczenia czynników psychologicznych dla wyjaśniania zachowań wyborczych.

K3: Student jest gotowy do krytycznej dyskusji nad psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań wyborczych w USA

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo: [1] egzamin składający się z pytań jednokrotnego wyboru oraz pytań uzupełnień [50%]; esej [50%]. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na przynajmniej 85% zajęć. Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen. Egzaminy odbywają się zgodnie z terminami sesji egzaminacyjnych. Po uzgodnieniu ze studentami możliwa organizacja zaliczeń na platformach MS Temas lub Pegaz

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny, esej

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Zaliczenie zgodnie z terminem sesji egzaminacyjnej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium - 30 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie eseju - 30 godz.

- studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 30 godz.


Łączny nakład pracy studenta - 150 godz. (5 ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Skrócony opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną, między innymi, następujące zagadnienia:

- Czynniki zaangażowania i bierności politycznej

- Modele zachowań wyborczych i decyzji wyborczych

- Społeczna charakterystyka elektoratów partyjnych w USA

- Nabywanie przekonań politycznych i preferencji politycznych w świetle teorii psychologii polityki

- Trwałość identyfikacji partyjnej w USA w świetle badań szkoły Michigan i innych

- Konserwatyzm i liberalizm oraz poparcie polityczne w świetle dyspozycyjnych i sytuacyjnych teorii wrogości międzygrupowej

- Konserwatyzm i liberalizm w świetle badań neuronauki i związki z głosowaniem na Republikanów i Demokratów

- Autorytaryzm i orientacja na dominację społeczną jako czynniki preferencji partyjnych w USA

- Myślenie spiskowe a postawy polityczne Amerykanów

- Konserwatyzm, liberalizm i libertarianizm w świetle teorii fundamentów moralnych

- Wpływ rasizmu, seksizmu i wiekizmu na zachowania wyborcze Amerykanów

- Dehumanizacja przeciwników politycznych

Literatura:

Obowiązkowa

- Buss, D.M., Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

- Haidt, J., Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Smak Słowa, Sopot 2014.

- Hofstadter, R., Styl paranoiczny w polityce amerykańskiej [w:] Struktura teorii spiskowych. Antologia, F. Czech (red.), Zakład Wydawniczy »NOMOS«, Kraków 2014.

- Jakubowska, U., O naturze preferencji politycznych. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

- Kossowska, M., Szumowska, E., Szwed, P., Tolerancja w czasach niepewności, Smak Słowa, Sopot 2018.

- Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

- Psychologia polityczna, D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

- Westen, D., Mózg polityczny, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014.

Dodatkowa

- Anglojęzyczna literatura uzupełniająca zawierająca wyniki szczegółowych badań na temat psychologicznych charakterystyk i determinantów amerykańskich wyborców będzie podawana każdorazowo do kolejnych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.