Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańska muzyka popularna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańska muzyka popularna II
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smółka
Prowadzący grup: Maciej Smółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1: Przekazanie wiedzy na temat współczesnej historii amerykańskiej muzyki popularnej (od końca lat 1960. do teraźniejszości) w kontekście specyfiki społecznej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

C2: Wykształcenie umiejętności analitycznego podejścia do współczesnych trendów artystycznych z naciskiem na te o charakterze muzycznym.

C3: Wyjaśnienie funkcjonowania współczesnego przemysłu muzycznego pod kątem technologicznym, politycznym, ekonomicznym czy społecznym.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

- najważniejsze wątki we współczesnej historii amerykańskiej muzyki popularnej w kontekście procesów społecznych, politycznych, prawnych, historycznych i ekonomicznych, zachodzących w Stanach Zjednoczonych.

- rolę muzyki popularnej we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz jej wpływ na inne gałęzie sztuki.


Umiejętności – Student potrafi:

- zanalizować rolę amerykańskiej muzyki popularnej w odniesieniu do współczesnej sytuacji ekonomicznej, politycznej i społecznej, jak również zbadać relacje pomiędzy muzyką a społeczeństwem.

- krytycznie analizować teksty kultury w kontekście współczesnych trendów kulturowych w USA i dostrzegać relacje między obydwoma.

- samodzielnie dokonać analizy utworów muzycznych w kontekście szeroko pojętej kultury amerykańskiej i procesów społeczno-politycznych w USA.


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

- do wykorzystania swojej specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat współczesnej muzyki amerykańskiej, co przygotowuje studenta do pracy w zawodzie dziennikarza, eksperta w dziedzinie kultury amerykańskiej lub krytyka

muzycznego.

- do podjęcia dalszej nauki i akademickiego wyspecjalizowania w tej dziedzinie amerykańskiej muzyki popularnej, wykorzystując bazę kulturoznawczą, amerykanistyczną czy geograficzną.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu "Amerykańska muzyka popularna I" lub wykazanie się znajomością treści przedstawionych w ramach tego kursu.

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach – obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez prowadzącego. Zaliczenie zdobywa się na podstawie recenzji albumów muzycznych przygotowanych indywidualnie przez studenta; kolokwiów, sprawdzających znajomość albumów muzycznych oraz egzaminu z treści konwersatorium i tekstów obowiązkowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne, esej, egzamin.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Konwersatorium: 30h

Przygotowanie do zajęć: 20h

Przygotowanie prac pisemnych: 20h

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 60h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Pełny opis:

1. Wczesna historia amerykańskiej muzyki popularnej (1850 - 1970)

2. Świadomość polityczna i komercyjna lat 70. (1970 – 1980)

3. Popularność i podziemie lat 80. (1980 – 1990)

4. Przełomowe współczesne gatunki muzyczne (1975 – 1995)

5. Komercyjny bunt i wielki pop (1985 – 2000)

6. Przemysł muzyczny a rewolucja informacyjna (2000 - 2010)

7. Amerykańska muzyka popularna w nowych realiach (2010 – teraz)

8. Muzyka we współczesnych Stanach Zjednoczonych (2020 – teraz)

Literatura:

Obowiązkowa

1. Wybrane albumy muzyczne do przesłuchania, wyszczególnione przez prowadzącego podczas zajęć organizacyjnych na początku kursu.

2. Starr L., Waterman C., American Popular Music: From Minstrelsy to MP3, Oxford University Press: Nowy Jork 2014 lub nowsza edycja.

Dodatkowa

1. Connell J., Gibson C., Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place, Routledge: Nowy Jork 2006.

2. Malone B., Neal J. R., Country Music, U.S.A., University of Texas Press: Austin 2010.

3. The Place of Music, red. Leyshon A., Matless, D., Revill, G., The Guilford Press: Nowy Jork 1998.

4. Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual, red. Bennett A., Peterson R. A., Vanderbilt University Press: Nashville 2004.

5. Fletcher T., All Hopped Up And Ready to Go, W. W. Norton & Company, Inc.: Nowy Jork 2009.

6. Sonic Highways, reż. Dave Grohl, HBO, USA 2014.

7. Stanley B., Yeah Yeah Yeah. The Story of Modern Pop, Faber and Faber: Londyn 2013.

8. Wybrane artykuły z muzycznych portali internetowych takich jak Rolling Stone, Consequence of Sound, Pitchfork.

Uwagi:

Lista albumów obowiązkowych do przesłuchania jest dostępna na aktualizowanej na bieżąco darmowej playliście za pośrednictwem platformy Spotify.

https://open.spotify.com/playlist/1WuiFiJRRGEsDC1n5BJ7TP?si=Dfn-2kImQpCx4yhr_ILDKw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smółka
Prowadzący grup: Maciej Smółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.