Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kanada vs. USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanada vs. USA
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Soroka
Prowadzący grup: Tomasz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zaprezentowanie różnic historycznych, politycznych, prawnych oraz społeczno-kulturowych dzielących USA i Kanadę.

Efekty kształcenia:

K_W03 posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społeczno-kulturowym w ujęciu historycznym i współczesnym

K_W04 ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych i prawnych w Ameryce Północnej

K_W05 dysponuje wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw Ameryki Północnej

K_W06 dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych i politycznych oraz zjawisk kulturowych w państwach Ameryki Północnej oraz rozumie istniejące między nimi zależności

K_W07 ma ogólną wiedzę na temat ustrojów politycznych w państwach Ameryki Północnej


K_U02 prawidłowo identyfikuje i analizuje zjawiska oraz procesy społeczne i

kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się

przy tym naukową terminologią

K_U03 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz znajomość metod i narzędzi badawczych w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich

K_U04 potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych

i podziałów klasowych w społeczeństwach północnoamerykańskich wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych

K_U05 dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich

K_U06 rozumie mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych

społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie

K_U08 potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

posługując się przy tym specjalistyczną literaturą

K_U09 potrafi brać czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów społeczno-polityczno-kulturowych kontynentu amerykańskiego P6S_UK_II

K_U10 potrafi przygotować, samodzielnie lub w zespole, analizę procesów

społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwach

amerykańskich

K_K02 jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści

K_K03 jest przygotowany do wykonywania istotnych zadań w większych grupach

K_K04 umie zasugerować rozwiązanie problemów wymagających myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i twórczy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• Końcowe kolokwium zaliczeniowe - w formie pisemnej, testowo-opisowej (pytania jednokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, jedno pytanie otwarte) z wiedzy przekazanej w trakcie zajęć oraz zaczerpniętej z dyskutowanej na zajęciach literatury przedmiotu;

o do zaliczenia konieczne jest 50% poprawnych odpowiedzi.


• Obecności - dopuszczalne są dwie nieobecności, obecność na wszystkich zajęciach podnosi końcową ocenę o 0,5 stopnia;

o Przekroczenie limitu 5 nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje skreśleniem z listy i brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu

o Ponadlimitowe nieobecności muszą być odrobione na dyżurze (przed zakończeniem semestru)


• Aktywność - aktywny udział w dyskusjach na zajęciach podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia (minimum 5 plusów)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i umiejętności sprawdzane będą podczas dyskusji dydaktycznych na zajęciach oraz poprzez końcowe kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

NIE DOT.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Kurs prezentuje podstawowe różnice pomiędzy Kanadą a USA w zakresie odmiennych doświadczeń historycznych, systemów prawnych, polityki, problemów i rozwiązań społecznych, kultury.

Pełny opis:

Kanada i USA to pod wieloma względami państwa bardzo zbliżone kulturowo, historycznie, geopolitycznie i gospodarczo. Oba kraje należą do grupy najbardziej rozwiniętych ekonomicznie i najbogatszych państw świata, większość Kanadyjczyków i Amerykanów posługuje się językiem angielskim (jego północnoamerykańską odmianą) jako językiem macierzystym, zarówno społeczeństwo amerykańskie jak i kanadyjskie to społeczności wielokulturowe, silnie zurbanizowane, to państwa o podobnym, wysokim rozwoju gospodarczym, a topografia kanadyjskich i amerykańskich miast jest bardzo podobna. Podobieństwa często jednak zamazują wyraźne różnice dzielące oba kraje i skutkują błędnymi uogólnieniami i nieprawdziwymi stereotypami.

Celem niniejszego kursu jest zaprezentowanie najważniejszych różnic pomiędzy Kanadą a USA. Wnikliwa analiza i naukowa dyskusja na zajęciach opierać się będzie na zestawieniu podstawowych amerykańskich i kanadyjskich zagadnień historycznych, społecznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Dyskusje skupiać się będą na różnicach ideologicznych, filozoficznych, społecznych pomiędzy Kanadą a USA, które wywodzą się jeszcze z czasów początkowej fazy budowania państwowości amerykańskiej (Deklaracji Niepodległości, Rewolucji Amerykańskiej, Konstytucji), a które spowodowały to, że obydwa te państwa obrały całkowicie inną drogę budowania swojej państwowości, tożsamości, modelu społecznego i politycznego.

Podejście porównawcze pomóc ma zidentyfikować i prawidłowo zdefiniować odmienności dzielące Kanadę i USA. Zajęcia zaprezentują szeroką gamę aspektów odróżniających Kanadę od USA. Analizie poddane zostaną podstawowe amerykańskie i kanadyjskie procesy historyczne i państwowotwórcze (droga do niepodległości), stosunek do historii, filary tożsamości państwowej i kulturowej, zagadnienia ustrojowe i polityczne (model prezydencki v. westminsterski, republika v. monarchia), modele integracji społecznej i polityka imigracyjna (wielokulturowość, interkulturowość, melting pot), religijność, koncepcje praw i wolności obywatelskich (indywidualizm v. kolektywizm), stosunek do wybranych spraw społ. (posiadanie broni, kara śmierci).

Literatura:

• Samuel Lipset, "Continental Divide: The Values and Institutions of the United States and Canada"

• Goldwin Smith, "Canada and the Canadian Question"

• John Bartlet Brebner, "North Atlantic Triangle"

• Michael Adams, "Fire and Ice: The United States, Canada and the Myth of Converging Values"

• John Herd Thompson, ‎Stephen J. Randall, "Canada and the United States: Ambivalent Allies"

• Artykuły naukowe

• Teksty prasowe / publicystyczne

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, bazują na krytycznej i naukowej dyskusji wokół konkretnych aspektów i problemów opisanych w zadanej studentom do lektury literaturze. Materiały do pracy na zajęciach (teksty, materiały audio i wideo) będą dostarczane na zajęcia przez prowadzącego poprzez platformę Pegaz lub podczas samych ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.