Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie migracje w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-32 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie migracje w XXI wieku
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie do tematyki migracji w obrębie Ameryk. Posługując się metodą analizy przypadku student odkrywa wiedzę na temat charakteru, zmian oraz skutków procesów migracyjnych zachodzących w XXI wieku.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społeczno-kulturowym w

ujęciu historycznym i współczesnym

- dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych i

politycznych oraz zjawisk kulturowych

w państwach Ameryki Północnej i Łacińskiej oraz rozumie istniejące między nimi

zależności

- zna podstawowe teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i

prawne w wymiarze północnoamerykańskim i latynoamerykańskim

-ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim i latynoamerykańskim oraz o ich konsekwencjach

Umiejętności:

-potrafi analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym

społeczeństw amerykańskich i latynoamerykańskich

- prawidłowo identyfikuje i analizuje zjawiska oraz procesy społeczne i

kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej i Łacińskiej posługując się przy tym naukową terminologią

- potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych

i podziałów klasowych w społeczeństwach północnoamerykańskich i latynoamerykańskich wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych

- dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych

mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich i latynoamerykańskich

- umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące na kontynentach

amerykańskich

- potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat

zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich i latynoamerykańskich posługując się przy tym specjalistyczną literaturą

- potrafi brać czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów społecznopolityczno-kulturowych kontynentu amerykańskiego

- potrafi przygotować, samodzielnie lub w zespole, analizę procesów

społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwach

amerykańskich

kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści

- umie zasugerować rozwiązanie problemów wymagających myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i twórczy

- jest przygotowany do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką amerykańską i latynoamerykańską

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie całego kursu odbywa się na podstawie egzaminu oraz ocen uzyskanych z zadań zleconych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja uzyskanej przez studenta wiedzy oraz pozyskanych umiejętności dokonywana jest za pomocą podsumowującego testu sprawdzającego (zawierającego pytania otwarte i zamknięte) oraz przez zadania zlecone w czasie trwania kursu.


Terminy egzaminów i zaliczeń:

O terminach prowadzącą informuje na zajęciach organizacyjnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

j.w.

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Amerykańskie migracje w XXI wieku to kurs, którego celem jest zapoznanie studenta z procesami migracyjnymi w obrębie Ameryk w XXI wieku. Wybrane zagadnienia pokazują charakter, skalę i skutki przemieszczeń ludności.

Pełny opis:

XXI wiek to czas, w którym procesy migracyjne i polityka imigracyjna państw stały się istotnym elementem rzeczywistości międzynarodowej. Media donoszą o różnych "kryzysach" migracyjnych występujących w globalnej przestrzeni. Obszar Ameryk stanowi interesujące źródło badań dla współzależności między migracjami a ekonomią, prawem, stosunkami międzynarodowymi czy rasowo-etnicznymi. Odwołując się do wybranych zagadnień z tematyki migracji XXI wieku w Amerykach, analizie poddane zostają istotne komponenty problematyki jak prawa człowieka, bezpieczeństwo narodowe czy przestęczość transgraniczna.

Literatura:

Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Zarys problematyki, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

Balicki J. (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.

Balicki J. (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007.

Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, IP, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Castles S., M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012

Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, NOMOS, Kraków 2010.

D. Lalak (red.), Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Żak, Warszawa 2007.

+ wybrane artykuły z prasy i periodyków naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.