Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie migracje w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-32 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie migracje w XXI wieku
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

student zdobywa wiedzę o procesach migracyjnych zachodzących na obszarze kontynentów amerykańskich. Poznaje problemy i

wyzwania charakterystyczne dla XXI wieku.

Efekty kształcenia:

student:

-dysponuje szeroką wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych,

politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym

- ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o

ich konsekwencjach

- potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich

- dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich,

zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym

- ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

- ma potrzebę dalszego uzyskiwania pogłębionej wiedzy i poszerzania swoich znacznych umiejętności poprzez podjęcie studiów III

stopnia, czy udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Żeby zaliczyć wykład student jest zobowiązany do obecności na zajęciach (tryb stacjonarny), wysłuchania nagrania wykładu (tryb zdalny), pozytywnego zaliczenia „pracy własnej z

tekstem”, oraz zdania egzaminu. Egzamin ma postać testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte (w trybie stacjonarnym test ma postać papierową i odbywa się we wskazanej sali w terminie ustalonym przez prowadzącą. W trybie zdalnym test przeprowadzany jest online na platformie TEAMS lub PEGAZ w terminie ustalonym przez prowadzącą.)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwium z pracy własnej z tekstem naukowym

zdobyta wiedza jest również weryfikowana w oparciu o przeprowadzony egzamin końcowy (test mieszany)


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 2

Skrócony opis:

wykład poświęcony zaganieniom dotyczacym procesów imigracyjnych zachodzących na obszerze Ameryk. Dotyczy procesów i zjawisk

występujących w XXI wieku.

Pełny opis:

Kurs "Amerykańskie migracje w XXI wieku" pomyślany został jako naukowe odniesienie do zjawisk o charakterze migracyjnym

zachodzących na kontynentach amerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz procesów migracji

latynoamerykańskich do USA. Uwaga skierowana została również na nowe wyzwania, które w istotny sposób modyfikują procesy

migracyjne, jak globalizacja, czy feminizacja migracji.

Literatura:

Sassen Saskia, Globalizacja. Esesje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków, 2007

Bauman Zygmunt, Globalizacja, Warszawa, 2000

Castles Stephen, Miller Mark, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012

Lesińska Magdalena, Okólski Marek (red.), Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne – reakcja państwa, Warszawa 2013

Hofreiter Ladislav, Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Kraków, 2012

Florczak Agnieszka, Lisowska Alicja, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław, 2014

Liberska Barbara (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa, 2002

Małachowski Witold, Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa, 2010

M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin, 2002

Tokarczyk Roman, Prawo amerykańskie, Warszawa, 2011

Walaszek Adam, Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007

Migracje: dzieje, typologia, definicje, Antoni Furdal, Włodzimierz Wysoczański (red.), Wrocław 2006

+ artykuły naukowe analizujące bieżące zagadnienia imigracyjne korespondujące z treścią wykładu

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.