Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Popkulturowe wizje Ameryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-34 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Popkulturowe wizje Ameryki
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia fakultatywne do wyboru, pierwszy rok I stopnia (amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smółka
Prowadzący grup: Maciej Smółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1: Przekazanie wiedzy na temat sposobów kreowania artystycznych wizji Ameryki (głównie USA) w tekstach kultury popularnej.

C2: Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej pod względem przedstawionych przez nich wizji Ameryki.

C3: Ukazanie znaczenia kultury popularnej w procesie kształcenia wyobrażeń, oczekiwań i osądów, odnoszących się do Ameryki.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

- zależności między kulturą popularną, wizerunkiem regionów geograficznych i społeczno-kulturowych oraz w jaki sposób te wizje oddziałują na odbiorców tekstów kultury popularnej.


Umiejętności – Student potrafi:

- dostrzegać i analizować teksty kultury popularnej pod względem sposobów, w jaki odzwierciedlają rzeczywistość społeczno-kulturową Ameryki.

- dostrzegać i analizować najważniejsze problemy społeczne, polityczne czy gospodarcze Ameryki w kontekście ich wizji w tekstach kultury popularnej.


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

- do wykorzystania swojej specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat kultury popularnej, co przygotowuje studenta do pracy w zawodzie dziennikarza lub eksperta w dziedzinie kultury popularnej.

- do podjęcia dalszej nauki i akademickiego wyspecjalizowania w tej dziedzinie kultury popularnej lub wybranej jej części, wykorzystując bazę kulturoznawczą, amerykanistyczną czy geograficzną.

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach – obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich elementów zaliczeniowych, wynikających z przeprowadzonych zajęć - prac pisemnych oraz prezentacji grupowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Esej, prezentacja

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Konwersatorium: 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 25h

Przygotowanie do zajęć: 50h

Przygotowanie prac pisemnych: 20h

Pełny opis:

1. Wprowadzenia do kultury popularnej i geografii kulturowej. Najważniejsze zagadnienia z dziedziny kultury popularnej, geografii kultury i geografii człowieka.

2. Rola kultury popularnej w tworzeniu wizji miejsca. Stereotypy, rola wyobrażenia miejsca, tożsamość wewnętrzna i zewnętrzna.

3. Wprowadzenie do wizji Stanów Zjednoczonych w kulturze popularnej. Czynniki wpływające na wizję USA. Proces budowania wizerunku USA i zagadnienie soft power.

4. Analiza kultury popularnej jako narzędzie poznania regionu kulturowego, geograficznego, społecznego, politycznego.

5. Ameryka w filmie: np. La La Land, Gone with the Wind, Forrest Gump.

6. Ameryka w serialu: np. Breaking Bad, True Detective, Twin Peaks, Atlanta, The Wire.

7. Ameryka w grach wideo: np. Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Max Payne.

8. Ameryka w muzyce: np. Kendrick Lamar, Sufjan Stevens, Frank Sinatra.

9. Ameryka w literaturze: np. The Goldfinch, Underground Railroad, The Handmaid’s Tale.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Wybrane przykłady kultury popularnej ustalone wspólnie ze studentami w związku z ich zainteresowaniami podczas zajęć organizacyjnych.

Dodatkowa

1. Alison Meek, Murders and Pastels in Miami: The Role of "Miami Vice" in bringing back Tourists to Miami, "The Florida Historical Quarterly", 90:3, 2012, p. 286-305.

2. Carol Margaret Davison, The American Dream/The American Nightmare: American Gothic on the Small Screen [in:] A Companion to American Gothic, 2013, p. 488-502.

3. Chris Barker, Cultural Studies: Theory and Practice, SAGE, 2003.

4. Iain Donald, Andrew Reid, The Wild West: accuracy, authenticity and gameplay in Red Dead Redemption 2, "Media Education Journal, 66:1, 2020, p. 15-23.

5. Ian Bogost and Dan Klainbaum, Experiencing Place in Los Santos and Vice City [in:] The Meaning and Culture of Grand Theft Auto: Critical Essays, red. Nate Garrelts, McFarland, 2006, p. 177-199.

6. Jeffrey Nealon and Susan Searls Giroux, The Theory Toolbox, Rowman & Littlefield, 2012.

7. John Connell and Chris Gibson, "Sound Tracks", Routledge, 2006.

8. John Storey, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, Routledge, 2018.

9. Karen L. Cox, Dreaming of Dixie: How the South was Created in American Popular Culture, University of North Carolina Press, 2011.

10. Neil Campbell and Alasdair Kean, American Cultural Studies: An introduction to American culture, Roudtledge, 2006.

11. Simon Hudson, Youcheng Wang, Sergio Moreno Gil, The Influence of a Film on Destination Image and the Desire to Travel: A Cross-Cultural Comparison, "International Journal of Tourism Research", 13, 2011, p. 177-190.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smółka
Prowadzący grup: Maciej Smółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.