Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne do wyboru, pierwszy rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Praszałowicz
Prowadzący grup: Dorota Praszałowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat dziejów niemieckich migracji i największych skupisk diaspory niemieckiej w świecie. Polscy studenci mają przekonanie, że migracje Polaków to ewenement na skalę światową i nie zdają sobie sprawy, że nasi najbliżsi sąsiedzi, których losy układały się w czasach nowożytnych o wiele pomyślniej niż losy Polaków, o wiele liczniej migrowali w ciągu wieków XIX i XX.

Celem kursu jest też wykształcenie umiejętności zbierania materiałów na ten temat i ich krytycznej. analizy. Dodatkowo studenci uczą się pracy w zespole poprzez przygotowywanie projektów.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach oraz przygotowanie projektu w zespole i prezentacja projektu podczas zajęć.


Końcowy egzamin pisemny zawiera pytania otwarte.

Czas pisania egzaminu – 60 minut.

Termin egzaminu zostaje ustalony w połowie semestru.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusja podczas zajęć, ocena projektu, ocena egzaminu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

konwersatorium: metody podające, problemowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Kurs dotyczy dziejów imigracji niemieckiej do Ameryki Północnej oraz przeobrażeń zbiorowości niemiecko-amerykańskiej. Szczególny nacisk jest położony na zróżnicowanie wewnętrzne tej zbiorowości oraz jej instytucje i stowarzyszenia. Omawiana jest imigracja z różnych obszarów, oprócz ziem niemieckich (w tym Austro-Węgier), uwzględniona jest imigracja Niemców Rosyjskich (Russian Germans) oraz Niemców z Rumunii.

Poruszane są tematy dobrze znane (ale zbyt zmitologizowane), jak np. dzieje Amiszów oraz mało znane, jak np. historia niemieckich jeńców wojennych w USA podczas II wojny.

Oprócz USA, pod uwagę są wzięte zbiorowości niemieckich imigrantów w Kanadzie oraz w Meksyku.

Pełny opis:

Realizowane tematy to:

1. Od wychodźstwa do diaspory. Diaspora wojowników, diaspora pracy (kwestie terminologiczne). Asymilacja, integracja, invented ethnicit. (główne koncepcje teoretyczne).

2. Niemcy i migracje: od kraju emigracji do kraju imigracji. Diaspora niemiecka w świecie - rozmieszczenie i ogólna charakterystyka.

3. Niemieckie migracje na wschód

4. Niemcy w Rumunii – panorama skupisk tej mniejszości narodowej

Prezentacja Małgorzaty Tomaszkiewicz badaczki,

prowadzącej swe badania w Rumunii)

5. W poszukiwaniu "ziemii obiecanej": dzieje niemieckiej imigracji

do USA.

6. Niemiecko-amerykańskie skupiska miejskie (wybrane przykłady): Nowy Jork, Buffalo, Milwaukee.

5. Niemiecko-amerykańskie skupiska rolnicze: Wisconsin, Texas,

Missouri

6. Kwestie asymilacji

7. Pennsylvania Dutch

8. Niemieccy Żydzi w Stanach Zjednoczonych

9. Listy emigrantów niemieckich (materiały źródłowe)

10. Kościoły w życiu niemieckiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

11. Niemcy na obczyźnie i ich sąsiedzi: Irlandczycy, Polacy.

12. Pod berłem brytyjskim: imigranci niemieccy w Kanadzie, a także

w Australii

Oprócz wykorzystania własnych badań wykładowcy podczas zajęć (co zawsze stanowi atrakcję dla studentów), niektóre zajęcia prowadzą badacze, realizujący projekty związane tematycznie z kursem.

Podczas zajęć wykorzystywane są filmy oraz inne materiały video, przygotowywane przez uczonych amerykańskich, zajmujących się dziejami imigracji niemieckiej do USA.

Także studenci, przygotowując własne prezentacje sięgają po nowoczesne metody, na przykład przygotowując film (dzieje katastrofy statku spacerowego General Slocum, podczas której na East River zginęło ponad tysiąc członków niemieckiej parafii luterańskiej z Manhattanu – 1904 r.).

Literatura:

D. Praszałowicz, Diaspora niemiecka, [w:] Diaspory, , s. 94-116;

News from the Land of Freedom. German Immigrants Write Home, red. W. Kamphoefner , W. Helbich, Ithaca 1988, § German Immigration to the United States, s. 1-26;

K. Conzen, Germans, [w:] Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, red. S. Thernstrom, Cambridge, Mass. 1980, s. 405-425;

S. Nadel, Little Germany, Ethnicity, Religion, and Class in New York City, 1845-80, Urbana 1990;

D. Praszałowicz, Niemiecka grupa etniczna w Milwaukee, cz. I i cz. II, Przegląd Polonijny, t. 20 1994, nr 2 i nr 3;

W. Kamphoefner, The Westfalians. From Germany to Missouri, Princeton,

L. Rippley, Germans from Russia, Harvard Encyclopedia..., op. cit., s. 425-430;

W. Kamphoefner, Amerykanie niemieckiego pochodzenia, czyli o paradoksach "modelowej mniejszości", Przegląd Polonijny, t. 25 1999, nr 3;

J. Hostetler, Amish, [w:] Harvard Encyclopedia ..., op. cit., s. 122-125;

D. Yoder, Pennsylvania Dutch, [w:] Harvard Encyclopedia..., op. cit., s. 770-772;

D. Praszałowicz, Kolekcja listów emigrantów w Bochum (BABS), Przegląd Polonijny, vol. 19, 1993, nr 1;

News from the Land of Freedom. German Immigrants Write Home, red.W. Kamphoefner , W. Helbich, Ithaca 1988, § Immigrant letters , s. 27-35 oraz wybrana seria listów;

K. M. McLaughlin, The Germans in Canada, Ottava 1985;

G. P. Bassler, The German Canadian Mosaic Today and Yesterday. Identities, Roots, and Heritage,Ottava 1991;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Praszałowicz
Prowadzący grup: Dorota Praszałowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.