Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kina Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON1-40 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kina Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. zim.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piskorska
Prowadzący grup: Anna Piskorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs na Pegazie: Konwersatorium - grupa nr 1
Forum kursu na Pegazie: Forum studenckie (Konwersatorium - grupa nr 1)
Forum ogłoszeń (Konwersatorium - grupa nr 1)
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy dotyczącej przekrojowej historii kina w krajach Ameryki Łacińskiej (1897–2020) ze wskazaniem kluczowych twórców i najważniejszych dzieł.

Omówienie zjawisk natury polityczno-gospodarczej i społeczno-kulturowej, które wpłynęły na kształt kultury filmowej danego okresu.

Wyposażenie uczestników kursu w teoretyczno-filmowe narzędzia analityczne niezbędne do zrozumienia dzieła filmowego.


Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

historię kształtowania się przemysłu kinematograficznego w krajach Ameryki Łacińskiej [LAT_K1_W03, LAT_K1_W04

specyfikę kolejnych okresów w historii kina latynoamerykańskiego

z rozróżnieniem na trzy typy: kinematografie transnarodowe, narodowe

i regionalne [LAT_K1_W04, LAT_K1_W05]

sposoby interpretowania filmu jako krytyki rzeczywistości społecznej i politycznej [LAT_K1_W07]


Umiejętności – Student potrafi:

za pomocą zdobytej wiedzy teoretycznej podjąć się krytycznej analizy dzieł filmowych wyprodukowanych na przestrzeni lat w Ameryce Łacińskiej; wykazać społeczny i kulturowy charakter dzieł filmowych w ich kontekście regionalnym i historycznym [LAT_K1_U04]

rozpoznać i omówić zjawiska historyczno-filmowe kinematografii narodowych Ameryki Łacińskiej w kontekście złożonych zależności międzynarodowych (politycznych, ekonomicznych etc.) i procesów migracyjnych [LAT_K1_U04, LAT_K1_U05]

przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz wypowiedzi ustne związane z omawianymi problemami [LAT_K1_U06]


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy na temat historii kina Ameryki Łacińskiej w pracy w obszarach związanych z kulturą amerykańską i kulturą filmową [LAT_K1_K02, LAT_K1_K05]

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia kursu wymagane jest:

• uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (każda kolejna powinna zostać odrobiona poprzez pisemną wypowiedź na temat, którego dotyczyło opuszczone spotkanie – we wcześniejszym porozumieniu z prowadzącą). W ramach przygotowania do każdych (poza pierwszymi) zajęć: obowiązkowa lektura jednego z dwóch wskazanych filmów.

• przygotowanie krótkiej wypowiedzi ustnej (5–10 min.) na jeden z tematów omawianych podczas zajęć. Na podstawie materiałów własnych bądź zaproponowanych przez prowadzącą. Prezentacja ma na celu uzupełnienie wprowadzającego nowy temat wykładu konwersatoryjnego przedstawianego przez prowadzącą w pierwszej części zajęć (w pierwszym tygodniu trwania kursu uczestnicy dzielą się między sobą tematami, tak by prezentacje nie pokrywały się tematycznie).

• przygotowanie pisemnej wypowiedzi (w formie krótkiego eseju

1–1,5 strony znormalizowanego tekstu) będącej komentarzem

do jednego z tematów omawianych na zajęciach. Obowiązuje termin

do niedzieli godz. 24.00 danego tygodnia, w którym komentowane zajęcia miały miejsce. Nadesłane w danym tygodniu eseje są następnie omawiane na początku kolejnych zajęć.

• uzyskanie przynajmniej 55% punktów z końcowego egzaminu pisemnego złożonego z pytań zamkniętych i otwartych, przygotowanego w oparciu o materiał omawiany na zajęciach. Wynik egzaminu będzie miał decydujący wpływ na ocenę końcową, jednakże wysoki poziom realizacji prac cząstkowych może podwyższyć ocenę o pół stopnia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

esej, prezentacja, egzamin pisemny


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów kultury, wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja, mapa myśli, praca w grupach

Bilans punktów ECTS:

5

Pełny opis:

Treści programowe (z podziałem na kolejne spotkania):

1. Zajęcia wprowadzające: definicja kluczowych pojęć i teoria przemysłu filmowego

Egzemplifikacje filmowe: A Brief History of Film (Claudio Caldaresco, USA, 2011), 100 Years of Cinema (USA, 2016)

2. Kino nieme I: klasyczne (l. 90. XIX w.–l. 20. XX w.). Kino mainstreamowe vs. kino criollos

Egzemplifikacje filmowe: El últimomalón (Alcides Greco, Argentyna, 1916), El automóvilgris (Enrique Rosas, Meksyk, 1919)

3. Kino nieme II: awangardowe (l. 20.–30. XX w.). Czy kino awangardowe jest polityczne? Egzemplifikacje filmowe: Que viva Mexico! (Sergei Eisenstein, Meksyk, 1932), Limite (Mario Peixoto, Brazylia, 1929)

4. Kino klasyczne I: przełom dźwiękowy (1930–1935). „System gwiazd” w wersji latynoamerykańskiej

Egzemplifikacje filmowe: El día que me quieras (John Reinhardt, U.S.A., 1935), Vámonos con Pancho Villa! (Fernando de Fuentes, Meksyk, 1935)

5. Kino klasyczne II: rozwój przemysłu hollywoodzkiego (1936–1940). Kultura popularna w kontekście globalizacji i glokalizacji

Egzemplifikacje filmowe: Alláen el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, Meksyk, 1936), Puerta cerrada (Luis Saslavsky, Argentyna, 1938)

6. Kino klasyczne III: apogeum (l. 40. XX w.). Produkcja filmowa podczas II WŚ oraz Meksykańska Szkoła Filmowa

Egzemplifikacje filmowe: María Candelaria (Emilio „El Indio” Fernández, Meksyk, 1943), Río Escondido (Emilio „El Indio” Fernández, Meksyk, 1947)

7. Kino klasyczne IV: kino czasów peronizmu (1946–1955). Filmowe reprezentacje i kontestacje peronizmu w Argentynie

Egzemplifikacje filmowe: Dios se lo Pagu (Luis Amadori, Argentyna, 1948), Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, Argentyna, 1952)

8. Kino klasyczne V: kryzys i schyłek okresu (l. 50. XX w.). Upadek koncepcji Studio Cinema

Egzemplifikacje filmowe: Aventurera (Alberto Gout, Meksyk, 1950),

Nem Sansão, Nem Dalila, (Carlos Manga, Brazylia, 1954)

9. Neorealizm i strategie autorskie: Tercer Cine (l. 50. XXw.)

Egzemplifikacje filmowe: Los olvidados (Luis Buñuel, Meksyk, 1950),

La mano en la trampa (Leopoldo Torre Nilsson, Argentyna, 1961)

10. Nowe kino latynoamerykańskie: Militant Phase I: (pocz. l. 60. XX w.). Rewolucyjny kontekst, nowa estetyka filmowa

Egzemplifikacje filmowe: Araya (Margot Benacerraf, Wenezuela, 1959),

Deus e o Diabo na Terra de Sol (Glauber Rocha, Brazylia, 1963)

11. Nowe kino latynoamerykańskie: Militant Phase II: (l. 60/70. XX w.). Filmowe (re)wizje socjalistycznej nowoczesności

Egzemplifikacje filmowe: La hora de los hornos (Fernando Solanas and Octavio Getino, Argentyna, 1968), La batalla de Chile (Patricio Guzmán, Chile, 1975–1979)

12. Nowe kino latynoamerykańskie: Militant Phase III: (l. 60/70. XX w.). Kinematografia kubańska w cieniu rewolucji

Egzemplifikacje filmowe: Lucía (Humberto Solás, Kuba, 1968), Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, Kuba, 1968)

13. Nowe kino latynoamerykańskie: Neobaroque Phase (l. 70/80. XX w.). Neobarok jako nurt filmowy

Egzemplifikacje filmowe: Frida, naturaleza viva (Paul Leduc, Meksyk, 1983),

La nación clandestina (Jorge Sanjinés, Boliwia, 1983)

14. Kino współczesne I: stan zapaści i ponowne odrodzenie (l. 90. XX w.). Współczesne mapowanie kina Ameryki Łacińskiej

Egzemplifikacje filmowe: Como agua para chocolate (Alfonso Arau, Meksyk, 1992), Fresa y Chocolate (Tomás Gutiérrez Alea i Juan Carlos Tabío, Kuba, 1993), Central do Brasil, (Walter Salles, Brazylia, 1998)

15. Kino współczesne II: (2000–2020). Przegląd najważniejszych szkół, nurtów, tendencji

Egzemplifikacje filmowe: La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, Argentyna, 2008), La teta asustada (Claudia Llosa, Peru, 2010)

Literatura:

Obowiązkowa

Hart Stephen M., Latin American Cinema, Reaktion Books Ltd, London 2015.

López Ana M, Early Cinema and Modernity in Latin America “Cinema Journal” 40/1, Fall 2000, pp. 48–78.

Rodriguez Paul A. Schroeder , Latin American Cinema: A Comparative History, University of California Press, Oakland 2016.

Dodatkowa bibliografia

Andermann Jens, The Politics of Landscape in: A Companion to Latin American Cinema, John Wiley & Sons, West Sussex 2017, pp. 133–149.

Bordwell David, Thompson Kirstin, FilmArt. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

Bordwell David, Tworzenie znaczenia, w: Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków 1993.

Burton Julianne, Toward a History of Social Documentary in Latin America, in: The Social Documentary in Latin America,

ed. J. Burton, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1990, pp. 1–32.

Chanan Michael, Cinema in Latin America in: The Oxford History of World Cinema, ed. G. Nowell–Smith, OUP, 1997,

pp.427–435.

Chanan Michael , New Cinemas in Latin America in: The Oxford History of World Cinema, ed. G. Nowell–Smith, OUP, 1997, pp. 740–749.

Europejskie manifesty kina. Antologia, red. Andrzej Gwóźdź, Państwowe Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.

Fein Seth, From Collaboration to Containment: Hollywood and the International Political Economy of Mexican Cinema After the Second World War in: Mexico’s Cinema: A Century of Films and Filmmakers, eds. J. Hershfield and D. R. Maciel, SR Books, Lanham 2005, pp. 128–146.

Gomery Douglas, The Hollywood Studio System in: The Oxford History of World Cinema, ed. G. Nowell-Smith, Oxford University Press, New York 1997, pp. 43–58.

Ideologia w: Słownik pojęć filmowych t. 2, Alicja Helman, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 69–111.

Krytyka ideologiczna w: Historia myśli filmowej, red. A. Helman, J. Ostaszewski, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007,

s. 261–279.

López Ana M., Tears and Desire: Women and Melodrama in the ‘Old’ Mexican Cinema, in: Mediating Two Worlds: Cinematic Encounters in the Americas, eds. J. King, A. M. López, and M. Alvarado, BFI Publishing, London 1993, pp. 153–171.

Mercado Gustavo, Okiem filmowca – nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2011.

New Latin American Cinema, vol. 1, ed. Michael T. Martin, Wayne State University Press, Detroit 1997.

Schnitman Jorge A., Film Industries in Latin America: Dependency and Development Ablex, Norwood, 1984.

Tompkins Cynthia , Introduction, in: Experimental Latin American Cinema, University of Texas Press, Austin 2013, pp. 1–59.

Dodatkowa filmografia

Un célèbre especialista sacando muelas en el gran Hotel Europa (Manuel Trujillo Durán, Gabriel Veyre, Wenezuela, 1897)

Wara Wara (José María Velasco Maidana, Boliwia, 1930)

Rzym, miasto otwarte (Roberto Rosselini, Włochy, 1945)

Yawar Mallku (Jorge Sanjinés, Boliwia, 1969)

El coraje del Pueblo (Jorge Sanjinés, Boliwia, 1971)

The City and the Dogs (Francisco José Lombardi, Peru, 1985)

Frida (Julie Taymor, USA, 2002)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piskorska
Prowadzący grup: Anna Piskorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.