Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczne translatorium migracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON2-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne translatorium migracyjne
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-UD-4
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów II stopnia (Migracje Międzynarodowe) - I sem
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów, Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik
Prowadzący grup: Justyna Budzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

C1:Zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią w języku angielskim, która dotyczy zjawisk migracyjnych w świecie.


C2

Omówienie głównych technik tłumaczeniowych związanych z tekstami pisanymi oraz przedstawianymi w formie ustnej, o charaterze naukowym i popularno-naukowym, które dotyczą tematyki migracyjnej.


C3

Doskonalenie umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych o tematyce migracyjnej.

Efekty kształcenia:

Student:

W1

posiada wiedzę teoretyczną i językową na temat genezy i rozwoju procesów migracyjnych i etnicznych na przestrzeni dziejów po czasy współczesne.

W2

posiada wiedzę i terminologię dotyczącą słownictwa z zakresu j. angielskiego stosowanego do opisywania podstawowych instytucji społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych.

W3

posiada wiedzę teoretyczną i językową o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów migracyjnych oraz etniczności.

U1

wykorzystuje wiedzę teoretyczną i językową w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych, warunkujących przebieg procesów migracji oraz przemian etniczności.

U2

potrafi badać, wyjaśniać i prognozować (w języku polskim i angielskim) rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych procesach poziomej i pionowej ruchliwości społecznej oraz w przeobrażeniach etniczności

U3


potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

K1

jest społecznie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: tłumaczenie z języka angielskiego na język polski fragmentów podanych tekstów o tematyce migracyjnej.Teksty przeznaczone do tłumaczenia przekazywane są studentom na bieżąco podczas każdych zajęć.

By uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu student powinien zaliczyć go na min. 55%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są na bieżąco podczas każdych zajęć, a także na podstawie wykonywanych w ramach pracy domowej ćwiczeń z przekładu tekstów pisanych.

Dopuszczalne są dwie nieustrawiedliwione nieobecności w trakcie trwania semestru.

W przypadku większej liczby nieobecności, studenci otrzymują dodatkowe zadanie z zakresu przekładu testu pisanego. Opuszczenie więcej niż pięciu zajęć ćwiczeniowych w semestrze skutkuje brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

5 ECST:


przygotowanie do egzaminu: 2ECTS

przygotowanie do ćwiczeń :1 ECTS

wykonanie ćwiczeń: 2 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia
Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych, konsekutywnych i symultanicznych, na podstawie tekstów dotyczących zagadnienia migracyjności.

Pełny opis:

Tłumaczenie pisanych tekstów naukowch i popularno-naukowych odnoszących się do problematyki migracyjności w perspektywie nauk o kulturze, religii i nauk społecznych; tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne fragmentów wystąpień, wywiadów, odczytów prezentujących zagadnienia transkulturowości, kulturowej dychotomii migrantów, asymilacji, wykorzenienia; analiza specjalistyczengo słownictwa związanego z tematyką migracyjną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

https://www.journeys-of-hope.eu/images/outcomes1csegreece/workshops/pushpullfactorsworksheets.pdf

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201193

https://cmsny.org/jmhs/articles/

https://www.loc.gov/collections/songs-of-america/articles-and-essays/historical-topics/songs-of-immigration-and-migration/

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2331502419857083

1.T. Sowells, Migration and Cultures. A World View, Basic Books, 1997.

2.M. Robinson (ed.), Altogether Elsewhere, Faber and Faber, 1994.

3.M. Benson,K. O'Reilly, Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences, Routledge, 2009.

4.P.Werbner, Migration and Culture, Oxford Handbook of the Politics of International Migration, Oxford, 2012.

Literatura dodatkowa:

1.S.Vertovec, R. CohenMigration (eds.), Diasporas and Transnationalism, Edward Elgar Publishing, 1999. 0

2.Speech by Tony Blair to the Confederation of British Industry on migration: https://www.theguardian.com/politics/2004/apr/27/immigrationpolicy.speeches 1

3.The drowned and the saved: Foucault's texts on migration and solidarity: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/colin-gordon/drowned-and-saved-foucaults-texts-on-migration-and-solidarity. 2

Wybrane artykuły naukowe i popularno-naukowe z dzienników, tygodników, periodyków w języku angielskim (m.in.The Guardian, The Economist, Washington Post).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.