Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańska kultura popularna w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-KON2-5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Amerykańska kultura popularna w Europie
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Prowadzący grup: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza: Student ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju kultury popularnej w Stanach Zjednoczonych oraz jej wpływów globalnych -K2A_W03,Student zna rozmaite teorie kultury odnoszące się do kultury popularnej K2A_W07, Student posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia kultury popularnej w Europie w różnych okresach historycznych po 1918 roku. K2A_W10,umiejętności: Student prawidłowo analizuje i wyjaśnia rozmaite zjawiska społeczne i kulturowe - K2A_U02, Student wykorzystuje szeroką wiedze teoretyczną do analizy i zrozumienia fenomenów popkulturowych K2A_U03, Student analizuje w sposób pogłębiony złożone relacje Europejczyków z amerykańska kulturą popularną -K2A_U08 Student rozumie i analizuje mechanizmy i funkcje amerykańskiej kultury popularnej na społeczeństwa europejskie. - K2A_U10,

kompetencje społeczne: Student jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych w których przydatna jest znajomość funkcjonowania kultury popularnej oraz procesów, które teksty kulturowe generują.- K2A_K02, Student ma potrzebę rozszerzania swojej wiedzy z zakresu kultury popularnej dzielenie się nią z innymi. Jest czujny na nowe zjawiska kulturowe i potrafi ocenić ich znaczenie artystyczne i społeczne. - K2A_K03, Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętność z zakresu wiedzy o amerykańskiej kulturze popularnej i potrafi wdrożyć je wżyciu publicznym i wykorzystać w życiu zawodowym - K2A_K05


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie zadanego projektu badawczego dotyczącego obecności i oddziaływania amerykańskiej kultury popularnej w Europie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza – analiza literatury i źródeł związanych z amerykańska kultura popularną w Europie.

Umiejętności - prowadzenia badań, korzystanie z źródeł pierwotnych i wtórnych, prezentacja wyników badań, prezentacje multimedialne, udział w dyskusji, krytyczna analiza wybranych tekstów popkulturowych.

Kompetencje społeczne – prezentacja wyników badań wraz z towarzyszącą jej dyskusją; wyrażanie krytycznych opinii, prezentacja i obrona własnego punktu widzenia.


Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna, metoda praktyczna - metoda projektów, e-learning

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z formami obecności amerykańskiej kultury popularnej w wybranych krajach europejskich po roku 1918. Interesować nas będą zarówno konkretne reprezentacje tej kultury (film, muzyka jazzowa, rock, etc.) jak i funkcja jaką spełniały w określonych momentach historii. Kurs zapozna także studentów z podstawowymi teoriami odnoszącymi się do kultury popularnej (np. semiotyka, marksizm, feminizm, etc.).

Pełny opis:

1- Wyjaśnienie pojęć i zależności miedzy nimi - amerykanizacja, globalizacja, modernizacja, westernizacja

2- Specyfika amerykańskiej kultury popularnej. Kultura masowa.

3- Narodziny amerykańskiej kultury popularnej i jej obecność w Europie - wiek XIX- 1918.

4. Międzywojnie - Francja, Wielka Brytanie, Niemcy

5. Funkcja społeczna amerykańskiej kultury popularnej - przypadek muzyki jazzowej

6. Amerykańska kultura popularne w Europie po II wojnie światowej -

7. Amerykańska kultura popularna formy recepcji - Wielka Brytania, Niemcy, Francja.

8. Amerykańska kultura popularna za żelazną kurtyną - Polska

9.Amerykańska kultura popularna za żelazną kurtyną - NRD

10. Europa i kontrukultura - lata 60.

11. Video rewolucja - wpływ amerykańskiej kultury popularnej na zmiany polityczne końca lat 1980.

12. Amerykańska kultura popularna w służbie transformacji

13. Nowe technologia, nowa Ameryka - w kierunku postamerykanizacji.

Literatura:

Duncan Russell, Juncker Clara, Transnational America. Contours of Modern US Culture, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2004.

Fiske John, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, Cultura.

Fluck Winfried, California Blue. Americanization as Self-Americanization, [w:] Americanization and Anti-Americanism. The German Encounter with American Culture after 1945, ed. Alexander Stephan, Berghahn Books, New York 2005.

Jaworska Aneta, Polish American Story, czyli kto i dlaczego ogląda amerykańskie seriale w Polsce?, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. Mirosław Filiciak, Barbara Giza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

Jaźwiński Aleksander, O Leopoldzie Tyrmandzie, Cioci Imci i jazzie, Muzeum Jazzu, [online] http://www.muzeumjazzu.pl/o-leopoldzie-tyrmandzie-cioci-imci-i-jazzie-2/.

Kroes Rob, If You’ve Seen One, You’ve Seen the Mall. Europeans and American Mass Culture, University of Illinois Press, Urbana 1996.

Looseley David, Popular Music in Contemporary France. Authenticity, Politics, Debate, Berg, Oxford–New York 2003, Berg French Studies.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.