Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

USA: od mocarstwa do supermocarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LA15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: USA: od mocarstwa do supermocarstwa
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne ( amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fatalski
Prowadzący grup: Marcin Fatalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z wydarzeniami z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej USA od czasów I wojny światowej do współczesności

przedstawienie przemian systemu politycznego oraz społeczno-gospodarczego USA w XX i XXI w.

przedstawienie ewolucji międzynarodowej pozycji USA od czasów I wojny światowej i głównych kierunków polityki zagranicznej tego państwa

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu przedmiotu student zna i rozumie

główne wydarzenia najnowszej historii politycznej, społecznej i gospodarczej USA

rozwój idei i koncepcji politycznych, społecznych i gospodarczych w USA

cele oraz mechanizmy polityki zagranicznej USA

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń: aktywny udział w zajęciach i zaliczenie kolokwium

Zaliczenie przedmiotu: ocena z egzaminu pisemnego oraz 30% oceny z ćwiczeń

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena aktywności na ćwiczeniach

ocena kolokwium

ocena egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

wykład

prezentacja

dyskusja

Bilans punktów ECTS:

1 pkt udział w wykładzie

1 pkt udział w ćwiczeniach

1 pkt przygotowanie do egzaminu

1 pkt przygotowanie do ćwiczeń

1 pkt przygotowanie do sprawdzianu

1 pkt analiza źródeł historycznych

1 pkt samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na zajęciach

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Amerykanistyka, rok 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.