Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne stosunki międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne stosunki międzynarodowe
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne ( amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fatalski
Prowadzący grup: Marcin Fatalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z wydarzeniami z zakresu historii powszechnej

zapoznanie studentów z węzłowymi problemami polityki światowej z uwzględnieniem stosunków politycznych i gospodarczych

rozumienie i umiejętność przedstawienia ciągu przyczynowo-skutkowego

rozumienie wpływu ideologii i religii na stosunki międzynarodowe

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student zna i rozumie:

wydarzenia z zakresu najnowszej historii politycznej, społecznej

i gospodarczej AME_K1_W03, AME_K1_W14

główne problemy polityczne współczesnego świata AME_K1_W01, AME_K1_W05

główne problemy społeczne i ekonomiczne oraz tendencje rozwoju

stosunków ekonomiczno-społecznych AME_K1_W03, AME_K1_W05, AME_K1_W14

Student potrafi

wyjaśnić ciąg przyczynowo-skutkowy w zakresie wydarzeń i zjawisk

politycznych, społecznych i gospodarczych AME_K1_U02, AME_K1_U09,

AME_K1_U10, AME_K1_U11

wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz znajomość metod i narzędzi

badawczych w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych AME_K1_U02, AME_K1_U03, AME_K1_U06

wyjaśnić czynniki wpływające na dynamikę rozwoju stosunków międzynarodowych we współczesnym świecie AME_K1_U03, AME_K1_U11,

AME_K1_U1

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

udział w dyskusji w oparciu o literaturę przedmiotu; analiza zagadnień

przedstawianych na zajęciach; zaliczenie pisemnych kolokwiów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena wypowiedzi w toku zajęć

kolokwium

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

dyskusja

prezentacja

wyjaśnianie

Bilans punktów ECTS:

1 pkt udział w ćwiczeniach

1 pkt przygotowanie do ćwiczeń

1 pkt samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych

na zajęciach

1 pkt przygotowanie do sprawdzianu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Współczesne stosunki międzynarodowe obejmują zagadnienia dotyczące kształtowania się porządku międzynarodowego w XX wieku. Tematyka zajęć obejmuje kwestie związane z polityką zagraniczną ale także przemianami wewnętrznymi, które rzutowały na stosunki międzynarodowe, takimi jak ukształtowanie się totalitaryzmów czy rozwój fundamentalizmu islamskiego.

Pełny opis:

Kurs koncentruje się wokół ewolucji ładu światowego w XX wieku. Punktem wyjścia jest geneza i kształt porządku wersalsko-waszyngtońskiego. Następnie omawiane są czynniki prowadzące do destrukcji tego porządku, w szczególności powstanie wielkich agresywnych państw totalitarnych i autorytarnych. Ważnym aspektem zmian światowych był rozwój niedemokratycznych ideologii, na których opierały się te reżimy. Kolejna część zajęć poświęcona jest dekompozycji ładu wersalskiego, II wonie światowej i genezie ładu jałtańskiego. W dalszej części omawiany jest porządek światowy, zbudowany wokół konfrontacji modelu demokracji liberalnej i komunizmu. W tym kontekście omawiane są węzłowe problemy stosunków międzynarodowych okresu zimnej wojny. Kurs kończą zagadnienia związane z wyłaniającymi się po zimnej wojnie wielkimi i nowymi siłami w polityce światowej.

Literatura:

Obowiązkowa

1. "Najnowsza historia świata" pod red. A. Patka, J. Rydla, J. J. Węca (liczne wydania); "Konflikty Kolonialne i Postkolonialne

w Afryce i Azji 1869-2006", pod red. P. Ostaszewskiego, Warszawa 2006;

Dodatkowa

1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych, wiele wydań; 2. Historia polityczna świata XX wieku, 1901-1945, pod red. Marka Bankowicza, Kraków 2004;

3. A.-C. Larroque, Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich,

Warszawa 2015;

4. Bogdan Góralczyk, Przebudzenie smoka, Warszawa 2012;

5. F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny

regres, Poznań 2015;

6.Ph. Burrin, Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Kraków 2013,

7. J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics;

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.