Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LA6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: American English
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów I stopnia, stacjonarne ( amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Tomasz Soroka
Prowadzący grup: Justyna Budzik, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Tomasz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Studenci poznają historię ewolucji jęz. angielskiego do jego amerykańskiej odmiany, potrafią zidentyfikować różnice pomiędzy amerykańską angielszczyzną a jej innymi dialektami w zakresie wymowy, słownictwa, składni i gramatyki. Uczestnicy kursu nabywają umiejętności praktycznego posługiwania się, rozumienia i komunikowania w amerykańskim angielskim.

Efekty kształcenia:

K_W04 student ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych i prawnych w Ameryce Północnej

K_W05 dysponuje wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw Ameryki Północnej

K_W06 dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych i politycznych oraz zjawisk kulturowych w państwach Ameryki Północnej oraz rozumie istniejące między nimi zależności

K_W07 ma ogólną wiedzę na temat ustrojów politycznych w państwach Ameryki Północnej

K_W11 posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we

współczesnych społeczeństwach północnoamerykańskich

K_U01 potrafi analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym

społeczeństw amerykańskich

K_U02 prawidłowo identyfikuje i analizuje zjawiska oraz procesy społeczne i

kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się

przy tym naukową terminologią

K_U08 potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

posługując się przy tym specjalistyczną literaturą

K_U09 potrafi brać czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów społecznopolityczno-kulturowych kontynentu amerykańskiego

K_U11 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

K_K02 jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści

K_K04 umie zasugerować rozwiązanie problemów wymagających myślenia i działania

w sposób przedsiębiorczy i twórczy

Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie trzech śródsemestralnych testów (próg zaliczenia: uzyskanie 60% ze wszystkich możliwych punktów do zdobycia w trzech testach). Osoby, które nie spełnią ww. wymagań przystępują do testu semestralnego obejmującego całość materiału przerobionego w ramach kursu w semestrze.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza - dotycząca genezy i specyfiki amerykańskiej odmiany jęz. ang. oraz umiejętności praktycznego posługiwania się, rozumienia i komunikowania w amerykańskim angielski sprawdzane będą podczas testów śródsemestralnych / testu ogólnosemestralnego oraz w trakcie dyskusji dydaktycznych na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Amerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Studenci poznają historię ewolucji jęz. angielskiego do jego amerykańskiej odmiany, potrafią zidentyfikować różnice pomiędzy amerykańską angielszczyzną a jej innymi dialektami w zakresie wymowy, słownictwa, składni i gramatyki. Uczestnicy kursu nabywają umiejętności praktycznego posługiwania się, rozumienia i komunikowania w amerykańskim angielskim.

Literatura:

Szczegóły zostaną upublicznione na początku semestru po podziale studentów na grupy ze względu na ich poziom znajomości jęz. angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.