Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje cywilizacji amerykańskich w ujęciu porównawczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Dzieje cywilizacji amerykańskich w ujęciu porównawczym
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów, I stopnia,st. stac,Latynoamerykanistyka (Sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Rybkowski, Maciej Smółka, Tomasz Soroka
Prowadzący grup: Radosław Rybkowski, Maciej Smółka, Tomasz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Podstawowym celem jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju kultury/cywilizacji w krajach obydwu Ameryk w czasach pokolumbijskich. Zajęcia przygotowują również do samodzielnych badań nad zjawiskami kultury.

Efekty kształcenia:

wiedza: posiada podstawową wiedzę o rozwoju cywilizacji krajów obydwu Ameryk po odkryciu przez Kolumba (K1A_W05, K1A_W07);

ma podstawową wiedzę o relacjach rasowych i etnicznych w Amerykach (K1A_W09);

rozpoznaje przykłady powiązań kultury i polityki na obszarze obydwu Ameryk (K1A_W10);

umiejętności: dostrzega przemiany zachodzące w kulturze i życiu polityczno-społecznym państw amerykańskich (K1A_U01);

potrafi przedstawić proste analizy wybranych przemian społecznych i kulturowych w państwach amerykańskich (K1A_U02);

wyjaśnia przyczyny i skutki kontaktów i współpracy międzykulturowej w Amerykach (K1A_U05, K1A_U06);

wyjaśnia wpływ zróżnicowania rasowego na kształtowanie specyfiki kultury obydwu Ameryk (K1A_U09);

kompetencje: rozumie i docenia wartość zróżnicowania kulturowego (K1A_K06);

umie pracować zespołowo, świadomie przyjmując odpowiednie role (K1A_K04).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego.

Końcowy egzamin jest przeprowadzany w pisemnej formie testu jednokrotnego wyboru.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie: aktywnego udziału w zajęciach; przygotowanej prezentacji oraz zaliczenia pisemnego kolokwium końcowego.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: końcowy egzamin pisemny; test jednokrotnego wyboru; studenci mają możliwość korzystania z notatek; egzamin sprawdza znajomość podstawowych wiedzy z dziejów cywilizacji amerykańskich

kolokwium zaliczeniowe: pisemne; kolokwium skupia się na sprawdzeniu opanowania wiedzy zawartej w omawianych tekstach i zagadnieniach dyskutowanych na zajęciach

Umiejętności: końcowy egzamin służy także sprawdzeniu umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do analizowania konkretnych zjawisk kultury

aktywność w czasie dydaktycznej sprawdza umiejętność analizy historii i współczesności kultury obydwu Ameryk, na tle przemian społecznych i politycznych

prezentacja jest formą sprawdzenia umiejętności przedstawiania wiedzy i poglądów w formie wypowiedzi ustnej; prezentacje oceniane są wg następujących kryteriów: poziom akademicki, poprawność metodologiczna i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura i logika prezentacji, wkład pracy i staranność edycyjna

Kompetencje społeczne: umiejętność pracy zespołowej jest sprawdzana za pomocą przygotowywanej prezentacji multimedialnej

aktywny udział pozwala ocenić wrażliwość studenta na kwestie etniczne oraz wartość zróżnicowania kulturowego

W częścią powiązanej z wykładem - na zakończenie każdego tematu studenci są zobowiązani do wykonania na platformie Pegaz krótkiego zadania sprawdzającego ich zrozumienie danego tematu oraz umiejętność krytycznej analizy przyswojonych treści. Zadania te to: krótkie recenzje omawianych wydarzeń, zjawisk kulturowych; krótkie przedstawienie interpretacji zjawisk kultury (wraz z uzasadnieniem). Przy wykonaniu tych zadań wykorzystywane są zróżnicowane media (teksty pisane, nagarnia audio, krótkie filmy czy przygotowane plakaty)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny;

ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu, metoda projektowa, dyskusja dydaktyczna, metoda eksponująca - film


Bilans punktów ECTS:

60 godzin kontaktowych (wykład + ćwiczenia) – 2 pkt ECTS

80 godzin samodzielnej pracy studenta – 3 pkt. ECTS:

10 godzin – przygotowanie do kolokwium

15 godzin – przygotowanie do egzaminu końcowego

40 godzin – lektura tekstów na ćwiczenia

15 godzin – przygotowanie prezentacji multimedialnej (w dwuosobowych zespołach)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują zróżnicowanie kulturowe obydwu Ameryk, przy uwzglednieniu kontekstu historyczno-społecznego.

Pełny opis:

1. Regiony kulturowe Ameryk. Rola środowiska geograficznego w kształtowaniu się regionalnych odrębności; różnice kultury mieszkańców Północy i Południa.

2. Osiągnięcia kultury początków kolonizacji; rola życia religijnego i jego wpływ na rozwój cywilizacji; teokracja w wersji purytańskiej i katolickich misji w Ameryce Południowej.

3. Między imitacją a innowacją: zależność kultur amerykańskich od metropolii; przyczyny i sposoby poszukiwania odrębności.

4. Kultura agrarna a preindustrialna: uprzemysłowienie Stanów Zjednoczonych oraz gospodarka rolna Ameryki Południowej.

5. Mity założycielskie niepodległych państw amerykańskich: od Jerzego Waszyngtona do Simona Bolivara.

6. Niewolnictwo, abolicjonizm i ruchy antykolonialne oraz protonarodowościowe.

7. Ideały wolności: mit pogranicza, kultura kowbojska i gaucho.

8. W stronę modernizacji: rola pozytywizmu jako filozofii i praktyki społecznego postępu.

9. Powstanie i rozwój rodzimej sztuki w obydwu Amerykach: malarstwo, teatr, kino.

10. Kino jako sztuka popularna: przyczyny popularności, fenomen społecznego oddziaływania.

11. Przemiany kulturowe w Amerykach po II wojnie światowej: w stronę internacjonalizacji i globalizacji.

12. Procesy demokratyzacji i dążenie do sprawiedliwości społecznej: od Brown vs. Board of Education po Rewolucję Kubańską i upadek reżimów wojskowych.

13. Między współpracą a walką: hegemonia kulturowa USA i reakcje krajów amerykańskich.

14. Kultura kolonialnej Ameryki. Przejawy kulturowej zależności od Anglii i innych krajów europejskich w architekturze i sztukach plastycznych; początki teatru na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gołebiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

M.F. Gawrycki, Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.

Z. Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej, Wydawnictwo Scholar 2010.

Literatura uzupełniająca:

S. Castro-Klaren, Companion to Latin American Literature and Culture, Wiley-Blackwell 2008;

L. S. Luedtke (red.), Making America; The Society and Culture of the United States, 1995

Uwagi:

Zasady uzyskania końcowego zaliczenia z ćwiczeń:

1) Kolokwium : 50 punktów

2) Prezentacja: 25 punktów

3) Aktywność: 25 punktów

Razem: 100 punktów (co stanowi 100%)

Warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego z ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie dwóch pierwszych elementów składowych.

Zasady uzyskania oceny końcowej modułu (uwzględniającej egzamin):

1) Punktacja z ćwiczeń (z wagą 50%)

2) Punktacja z egzaminu (z wagą 50%)

Razem: 100 punktów (co stanowi 100%)

Zastosowanie systemu punktów kumulatywnych pozwala na kompleksową ocenę wszystkich efektów kształcenia różnymi formami i narzędziami weryfikacji, stąd kryteria oceny końcowej przyjmują system punktacji procentowej.

Na ocenę 2.0 Zdobycie do 55% punktów w systemie kumulatywnym.

Na ocenę 3.0-Zdobycie powyżej 55% punktów.

Na ocenę 3.5-Zdobycie powyżej 65% punktów.

Na ocenę 4.0-Zdobycie powyżej 75% punktów.

Na ocenę 4.5-Zdobycie powyżej 85% punktów.

Na ocenę 5.0-Zdobycie powyżej 95% punktów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.