Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie religijne społeczeństw amerykańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD29 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie religijne społeczeństw amerykańskich
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kania, Paulina Napierała
Prowadzący grup: Marta Kania, Paulina Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z mapą religijną Ameryk w perspektywie historycznej, genezą zróżnicowania religijnego społeczeństw Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej, oraz czynnikami współczesnymi kształtującymi religijny pluralizm społeczeństw amerykańskich.

Efekty kształcenia:

Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat genezy zróżnicowania religijnego społeczeństw amerykańskich oraz relacji zachodzących między wybranymi systemami religijnymi państw amerykańskich w przeszłości i współcześnie

Uczestnik kursu dysponuje wiedzą na temat podstawowych procesów społecznych, politycznych i kulturowych, prowadzących do ukształtowania się zróżnicowanej mapy systemów religijnych na terenie Ameryk

Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnik kursu potrafi analizować i wskazać prawidłowo przyczyny oraz charakter procesów politycznych, społecznych i kulturowych, prowadzących do zróżnicowania religijnego społeczeństw amerykańskich

Uczestnik kursu potrafi przedstawić w formie pisemnej wiedzę na temat wybranych problemów społeczno-religijnych i polityczno-religijnych, obecnych w społeczeństwach amerykańskich


Wymagania wstępne:

Zaliczenie 5 semestrów studiów, w tym Historii Ameryki Łacińskiej I, Historii Ameryki Łacińskiej II, Historii USA do 1900, Historii USA po 1900.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest spełnienie wymogu minimum 60% obecności z każdej części kursu (I - Ameryka Łacińska; II - Ameryka Północna) oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego (definicje, krótkie pytania otwarte), podzielonego na dwie części (I - Ameryka Łacińska, II - Ameryka Północna)

Z egzaminu należy uzyskać minimum 60% punktów (z każdej części).

Obowiązuje tematyka wykładów oraz wskazana literatura uzupełniająca.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: weryfikacja wiedzy w zakresie podstawowych struktur i relacji społecznych w kontekscie religijnym na podstawie wyników egzaminu pisemnego

Umiejętności: weryfikacja umiejętnej analizy procesów społecznych i kulturowych na podstawie wyników egzaminu końcowego


Metody dydaktyczne:

metody podające – wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody eksponujące – film

metody problemowe - metoda przypadkow


Bilans punktów ECTS:

Student otrzymuje:

1ECTS za uczestnictwo w wykładach (minimum 60% obecności)

1ECTS za przygotowanie się i zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego (definicje, krótkie pytania otwarte)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Religie społeczeństw Ameryki Środkowej i Południowej w okresie prekolumbijskim (charakterystyka ogólna, regionalne zróżnicowanie)

Specyfika katolicyzmu latynoamerykańskiego doby kolonialnej

Religie afrolatynoamerykańskie

Synkretyzm religijny na terenie Ameryki Łacińskiej – charakterystyka procesów w okresie kolonialnym i nowożytnym

Protestantyzm, judaizm w Ameryce Łacińskiej

Wpływ procesów migracji i modernizacji na kształtowanie współczesnej struktury wyznaniowej Ameryki Łacińskiej (wyznania protestanckie, zjawiska "para-religijne", sekularyzacja)

Zróżnicowanie religijne w koloniach północnoamerykańskich.

Wyznania protestanckie i rozwój ewangelikalizmu. Wielkie Przebudzenia i ich efekty: nowe religie.

Powstanie amerykańskiego fundamentalizmu chrześcijańskiego. Podział Kościołów protestanckich.

Katolicy, Żydzi i Kościoły etniczne w USA.

Zróżnicowanie religijne Kanady.

Pełny opis:

Religie społeczeństw Ameryki Środkowej i Południowej w okresie prekolumbijskim (charakterystyka ogólna, regionalne zróżnicowanie)

Specyfika katolicyzmu latynoamerykańskiego doby kolonialnej

Religie afrolatynoamerykańskie

Synkretyzm religijny na terenie Ameryki Łacińskiej – charakterystyka procesów w okresie kolonialnym i nowożytnym

Protestantyzm, judaizm w Ameryce Łacińskiej

Wpływ procesów migracji i modernizacji na kształtowanie współczesnej struktury wyznaniowej Ameryki Łacińskiej (wyznania protestanckie, zjawiska "para-religijne", sekularyzacja)

Zróżnicowanie religijne w koloniach północnoamerykańskich.

Wyznania protestanckie i rozwój ewangelikalizmu. Wielkie Przebudzenia i ich efekty: nowe religie.

Powstanie amerykańskiego fundamentalizmu chrześcijańskiego. Podział Kościołów protestanckich.

Katolicy, Żydzi i Kościoły etniczne w USA.

Zróżnicowanie religijne Kanady.

Literatura:

Wybrana literatura uzupełniająca wykłady:

Marcin Gawrycki (red.), Dzieje cywilizacji latynoamerykańskiej, PWN 2009 (rozdziały odnoszące się do tematyki religijnej).

Beata Bereza, Fenomen popularności Kościoła zielonoświątkowców w Ameryce Łacińskiej, w: W poszukiwaniu prawdziwej wiary…, red. Anna Mrozek-Dumanowska, PAN Warszawa 1995, s. 83-99.

Ondina E. Gonzalez, Justo L. Gonzalez, Christianity in Latin America. A History, Cambridge University Press, 2008 (Rozdział: “Fundations”, s. 12-39; Rozdział: “Pentecostalism and Autohtonous Movements”, s. 270-289).

John Lynch, A religious History of Latin America, Yale University Press, New Haven – London 2012; (Rozdział 11: Difference and Diversity).

John F. Schwaller, The History of the Catholic Church in Latin America, New York University Press, New York – London 2011 (Rozdział 5: “Reform and Enlightenment”, s. 96-116; Rozdział 7: “Working out the Differences”).

Barbara Walendowska, Wspólne elementy w religiach synkretycznych Antyli, w: Etnografia Polska, t. XVI, t. 2, s. 117-131.

Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005;

Herberg W., Protestant, Catholic, Jew: An Essay in American religious sociology, Gar-den City 1960;

Małajny R. M., Mur separacji-państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992;

Marsden G. M., Religion and American Culture, Orlando 1990;

Motak D., Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków 2002;

Napierała P., In God We Trust. Religia w sferze publicznej USA, Kraków 2015.

Stawiński P., Demonizm i czary w życiu społecznym purytanów amerykańskich okresu kolonialnego, Częstochowa 1997;

Tołwiński J., Kształtowanie się poglądów amerykańskiego fundamentalizmu protestanckiego od I wojny światowej, Warszawa 2000.

Uwagi:

Aby móc podejść do egzaminu końcowego i uzyskać zaliczenie z kursu należy spełnić wymóg minimum 60% obecności z każdej części wykładu (I - Ameryka Łacińska i II - Ameryka Północna).

UWAGA: podczas trwania wykładu obowiązuje zakaz nagrywania oraz zakaz fotografowania prezentacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.