Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompozycja tekstów akademickich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD52 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompozycja tekstów akademickich
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik, Rafał Kuś
Prowadzący grup: Justyna Budzik, Rafał Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1

Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów naukowych, popularno-naukowych oraz użytkowych.


C2

Doskonalenie poprawności językowej i stylistycznej testów pisanych na poziomie akademickim.


C3

Przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

Student:

W1

zna zasady konstruowania pisanych tekstów naukowych i popularno-naukowych

W2

posiada wiedzę niezbędną do dokonania merytorycznej i stylistyczej analizy tekstów naukowych i popularno-naukowych

W3

zna i rozumie metodologię badań społecznych

U1

potrafi przygotować poprawnie skonstruowany pod względęm merytorycznym i językowym artykuł naukowy i popularno-naukowy

U2

potrafi przygotować plan własnej pracy badawczej zmierzającej do napisania tekstu naukowego / pracy dyplomowej

U3

potrafi przedstawić w ustrukturyzowaniej formie pisemnej wyniki swojej pracy badawczej

K1

potrafi w sposób pogłębiony analizować komunikowane mu treści i umiejętnie wykorzystywać nabytą wiedzę zarówno w przestrzeni akademickiej jak i zawodowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Student otrzymuje zaliczenie na podstwie oddanych i pozytywnie zaliczonych wszystkich prac pisemnych (uzuskując min. 60% z każdej z nich).

Przy ocenie końcowej uwzględniany jest również aktywny udział studenta w zajęciach.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.


UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów prac, jakie student będzie musiał terminowo oddać, zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i umiejętności studenta sprawdzane są na podstwie prac pisemnych, a także aktywnego udziału studenta w zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS:

1 przygotowanie do zajęć

3 przygotowanie prac pisemnych


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe
amerykanistyka

Skrócony opis:

Omówienie zasad dotyczących sporządzania tekstów naukowych, popularno-naukowych oraz prac dylomowych.

Pełny opis:

Omówienie zasad dotyczących sporządzania streszczeń artykułów naukowych, tekstów eseistycznych i popularno-naukowych; omówienie różnych stylów tekstów naukowych; teksty naukowe-teksty eseistyczne w perspektywie porównawczej; stylistyczna analiza tekstów naukowych i popularno-naukowych; dyskus w tekstach naukowych i popularno-naukowych; zasady konstruowania artykułów argumetacyjnych i polemicznych: umiejętność argumentowania, prezentowanie sposobu wnioskowania; prace dyplomowe: sposoby kształtowania struktury pracy naukowej: key points, planowanie pracy (plan pracy), teza badawcza, pytanie badacze, wstęp i konkluzja; omówienie zasad tworzenia przypisów i bibliografii w tekstach naukowych.

UWAGA:

Szczegołowe informacje dotyczące zagadnień oraz rodzajów tekstów naukowych i popularno-naukowych, jakie będą omawiane w czasie trwania kursu, zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Literatura:

Literatura przykładowa:

A. Choduński, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków: Universitas 1996.

B. Stephen, Academic Writing: A Handbook for International Students, New York: Routledge 2008.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa: CeDeWu 2008. 0

A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.

Materiały pochodzące z pism naukowych i popularno-naukowych o profilu politologicznym, np.: „Athenaeum”, „ Studia politologiczne”, „ Politeja”, „Krytyka polityczna”.

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące literatury zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.