Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System prawa amerykańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System prawa amerykańskiego
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Laidler
Prowadzący grup: Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest pozyskanie przez studentów wiedzy na temat podstawowych zasad, funkcji i charakteru amerykańskiego systemu prawnego. Studenci mają okazję zrozumieć przyczyny i skutki zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych wynikających z funkcjonowania systemu prawnego, ze szczególnym naciskiem na rolę instytucji rządowych, a także pozycji jednostki w systemie konstytucyjnym.

Efekty kształcenia:

Student:

- zna i rozumie najważniejsze definicje, pojęcia, funkcje i charakter systemu prawa common law

- zna i rozumie najważniejsze procesy społeczne i polityczne zachodzące w Stanach Zjednoczonych w wyniku funkcjonowania systemu prawa precedensowego

- posiada wiedzę na temat instytucji prawnych i politycznych funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych oraz rozumie pozycję jednostki w państwie z punktu widzenia rozwiązań konstytucyjnych

- umie analizować zjawiska społeczno-polityczne w kontekście obowiązywania norm prawnych i ich ewolucji na przestrzeni historii państwa amerykańskiego

- potrafi analizować i interpretować podstawowe akty prawne oraz decyzje sądowe wpływające na charakter systemu prawa amerykańskiego

- jest w stanie wskazać najważniejsze czynniki determinujące podział władzy oraz zakres praw i wolności obywatelskich w kontekście znaczenia konstytucji USA.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Student powinien zdać egzamin pisemny, który składa się z części testowej, opisowej oraz analizy normy prawnej. Egzamin należy zdać na przynajmniej 60%. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które mają zaliczenie z ćwiczeń.


Zaliczenie z ćwiczeń jest oparte o analizę kazusu będącego decyzją Sądu Najwyższego w wybranej przez prowadzącego sprawie. Studenci są zobowiązani do wypełnienia tabelki oraz wyjaśnienia znaczenia kazusu dla systemu prawa amerykańskiego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin sprawdza wiedzę studentów oraz umiejętność analitycznego myślenia, a także interpretowania normy prawnej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Prezentacja Power Point, analiza kazusów prawa amerykańskiego, dyskusja podczas zajęć.

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS: udział w wykładzie

1 ECTS: udział w ćwiczeniach

2 ECTS: przygotowanie do egzaminu

1 ECTS: przygotowanie do ćwiczeń

2 ECTS: analiza kazusów oraz literatury

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest pozyskanie przez studentów wiedzy na temat podstawowych zasad, funkcji i charakteru amerykańskiego systemu prawnego. Studenci mają okazję zrozumieć przyczyny i skutki zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych wynikających z funkcjonowania systemu prawnego, ze szczególnym naciskiem na rolę instytucji rządowych, a także pozycji jednostki w systemie konstytucyjnym.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest pozyskanie przez studentów wiedzy na temat podstawowych zasad, funkcji i charakteru amerykańskiego systemu prawnego. Studenci mają okazję zrozumieć przyczyny i skutki zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych wynikających z funkcjonowania systemu prawnego, ze szczególnym naciskiem na rolę instytucji rządowych, a także pozycji jednostki w systemie konstytucyjnym.

Zakres tematyczny:

TEMAT I – Czym jest prawo?

Podstawowe definicje prawnicze, podziały prawa, funkcje systemu prawnego, system common law, prawo w koloniach, geneza prawa amerykańskiego.

TEMAT II – Prawo precedensów

Precedens prawny, zasada stare decisis, efekt wiążący i niewiążący precedensów, funkcje prawa precedensowego, porównanie systemów prawa.

TEMAT III – Władza sądownicza

Sądownictwo kolonialne, schemat sądownictwa stanowego i federalnego, Sąd Najwyższy USA, pozycja sędziów w systemie polityczno-prawnym.

TEMAT IV – Prawo cywilne w USA – delikty

Źródła prawa cywilnego, kodyfikacja, prawo deliktów: zaniedbanie, odpowiedzialność obiektywna, delikty umyślne.

TEMAT V – Amerykańskie prawo karne

Zasady i źródła prawa karnego, znamiona przestępstwa, podział przestępstw, stadia przestępstwa, rodzaje przestępstw, katalog kar, kara śmierci w USA.

TEMAT VI – Amerykański proces sądowy

Podstawy prawa procesowego, cechy amerykańskiego procesu, ława przysięgłych, etapy postępowania przez sądem, strony procesowe.

TEMAT VII – Elementy amerykańskiego prawa administracyjnego

Podział administracyjny USA, hrabstwa oraz municypalitety, agencje administracyjne, rola agencji w systemie władzy federalnej i stanowej.

TEMAT VIII – Rola prawników w USA / etyka prawnicza

Prawnicy w koloniach, edukacja prawnicza w Stanach Zjednoczonych, rola prawników w państwie, etyka prawnicza, modelowe reguły postępowania.

TEMAT IX – Prawo amerykańskie a prawo międzynarodowe

Rola przepisów prawa międzynarodowego w systemie prawa amerykańskiego, relacje pomiędzy sądami amerykańskimi a międzynarodowymi trybunałami.

TEMAT X – Prawo amerykańskie współcześnie

Największe współczesne wyzwania prawa amerykańskiego, prawo a polityka w Stanach Zjednoczonych.

Literatura:

• Blackstone, W. Commentaries on the Laws of England. Nowy Jork, 2012.

• Burnham, W. Introduction to the Law and Legal System of the United States. St. Paul 2004.

• Farnsworth, E.A. Introduction to the Legal System of the United States. Nowy Jork 1996.

• Fisher, L., Harriger, K.J. American Constitutional Law. Durham 2011.

• Hall, K.L. Ely jr., J.W. (red.) The Oxford Guide to the U.S. Supreme Court Decisions, Nowy Jork 2009.

• Hamilton, A. Madison, J. Jay, J. The Federalist Papers (red. C. Rossiter, C. R. Kessler), Nowy Jork 1999.

• Jacob, H. et. al., Courts, Law and Politics in Comparative Perspective. Yale 1996.

• Koszowski, M. Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą. Warszawa 2009.

• Kraśnicka, I., Ludwikowska, A.M. Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych. Toruń 2012.

• Laidler, P. Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Przewodnik. Kraków 2007.

• Laidler, P. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od prawa do polityki. Kraków 2011.

• Levasseur, A.A., Baker, J.S. An Introduction to the Law of the United States. Lanham 1992.

• Ludwikowska, A.M. System prawa Stanów Zjednoczonych. Toruń 1999.

• Małajny, R.M. Amerykański prezydencjalizm. Katowice 2012.

• Nowak, J.E., Rotunda, R.D. Constitutional Law. Minnesota 2000.

• Scheb, J.M. Introduction to the American Legal System. Thomson 2001.

• Scheb, J.M., Scheb, J.M., jr. Criminal Law and Procedure. Wadsworth 2010.

• Siedlińska, V. Sądownictwo amerykańskie w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kraków 1997.

• Tokarczyk, R. Prawo amerykańskie. Kraków 2007.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.