Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LL15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów, I stopnia,st. stac,Latynoamerykanistyka (Sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kania
Prowadzący grup: Marta Kania
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarne

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesami prowadzącymi do religijnego zróżnicowania społeczeństw Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej (podłoże przedhiszpańskie, wpływ kolonizacji i ewangelizacji, rezultaty migracji, ruchy społeczno-religijne, zjawiska para-religijne).

Efekty kształcenia:

Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat genezy zróżnicowania religijnego społeczeństw latynoamerykańskich oraz relacji zachodzących między wybranymi systemami religijnymi państw Ameryki Łacińskiej w przeszłości i współcześnie (K1A_W01, K1A_W03)

Uczestnik kursu dysponuje wiedzą na temat podstawowych procesów społecznych, politycznych i kulturowych, prowadzących do ukształtowania się zróżnicowanej mapy systemów religijnych na terenie Ameryki Łacińskiej (K1A_W05, K1A_W08, K1A_U01)

Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnik kursu potrafi analizować i wskazać prawidłowo przyczyny oraz charakter procesów politycznych, społecznych i kulturowych, prowadzących do zróżnicowania religijnego społeczeństw latynoamerykańskich (K1A_U03, K1A_U04)

Uczestnik kursu potrafi przedstawić w formie pisemnej wiedzę na temat wybranych problemów społeczno-religijnych i polityczno-religijnych, obecnych w społeczeństwach latynoamerykańskich (K1A_U06)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Dzieje Ameryki Łacińskiej (1500-1900) oraz Społeczeństwa Ameryki Łacińskiej – wprowadzenieForma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest minimum 60% obecności na wykładzie oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego (pytania testowe, krótkie pytania otwarte).

Z egzaminu należy uzyskać minimum 60% punktów.

Obowiązuje tematyka wykładów oraz wskazana literatura obowiązkowa.

W II terminie (egzamin poprawkowy) egzamin ma formę ustną.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: weryfikacja wiedzy w zakresie podstawowych struktur i relacji społecznych w przeszłości oraz współczesnych procesów i zjawisk o charakterze religijnym na podstawie egzaminu pisemnego.

Umiejętności: weryfikacja umiejętnej analizy procesów społecznych i kulturowych (zjawisk religijnych) na podstawie wyników egzaminu końcowego

Prowadzący weryfikuje wiedzę uczestnika kursu na podstawie wyników pisemnego egzaminu (należy uzyskać minimum 60% punktów)


Terminy egzaminów i zaliczeń:

Kurs rozpoczyna się 7 października.

Kurs w wymiarze 15 godzin będzie trwał do końca listopada.


UWAGA - EGZAMIN

I termin - egzamin pisemny, 2 grudnia, stacjonarnie, w godzinach zajęć

II termin - egzamin ustny, w trakcie sesji poprawkowej w lutym


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

metody podające – wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody eksponujące – film


Bilans punktów ECTS:

2 ECTS za uczestnictwo w wykładach oraz przygotowanie się i zaliczenie egzaminu pisemnego.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Migracje międzynarodowe, rok 3

Skrócony opis:

Religie społeczeństw Ameryki Środkowej i Południowej w okresie prekolumbijskim: ogólna charakterystyka zróżnicowania regionalnego.

Specyfika katolicyzmu latynoamerykańskiego w dobie kolonialnej.

Religie i kulty afrolatynoamerykańskie (Karaiby).

Synkretyzm religijny na terenie Ameryki Łacińskiej – charakterystyka procesów w perspektywie historycznej;

Nowe zjawiska związane ze strukturą wyznaniową kontynentu w XX i XXI wieku (kościoły protestanckie)

Zjawiska „para-religijne” współczesnej Ameryki Łacińskiej.

Wpływ procesów migracji wewnętrznych, urbanizacji i globalizacji na kształtowanie współczesnej struktury wyznaniowej Ameryki Łacińskiej

Pełny opis:

Religie społeczeństw Ameryki Środkowej i Południowej w okresie prekolumbijskim: ogólna charakterystyka zróżnicowania regionalnego.

Specyfika katolicyzmu latynoamerykańskiego w dobie kolonialnej.

Religie i kulty afrolatynoamerykańskie (Karaiby).

Synkretyzm religijny – charakterystyka procesów w perspektywie historycznej;

Nowe zjawiska związane ze strukturą wyznaniową kontynentu w XX i XXI wieku (kościoły protestanckie)

Zjawiska „para-religijne” współczesnej Ameryki Łacińskiej.

Wpływ procesów migracji wewnętrznych, urbanizacji i globalizacji na kształtowanie współczesnej struktury wyznaniowej Ameryki Łacińskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

John Lynch, A religious History of Latin America, Yale University Press, New Haven – London 2012 (wskazany rozdział)

John F. Schwaller, The History of the Catholic Church in Latin America, New York University Press, New York – London 2011 (wskazany rozdział)

Marcin Gawrycki (red.), Dzieje cywilizacji latynoamerykańskiej, PWN 2009 (rozdziały odnoszące się do tematyki religijnej)

Dariusz Mazurek, Bóg o indiańskim obliczu, Kraków 2006 (fragment)

Aleksander Posern-Zieliński, Spotkania, konfrontacje i syntezy religii w Ameryce Łacińskiej, w: Euhemer, Przegląd Religioznawczy 1991, nr 4, s. 159-183

Barbara Walendowska, Wspólne elementy w religiach synkretycznych Antyli, w: Etnografia Polska, t. XVI, t. 2, s. 117-131.

Marta Kania, Minorías religiosas: el fenómeno de los santos populares, w: Adalberto Santana (ed.), Minorías sociales en América Latina, UNAM México 2016, s. 205-236.

Karol Kurowski, Ewangelikalne tsunami…, „Ameryka Łacińska” 2014, 83, s. 23-38.

Uwagi:

Kurs rozpoczyna się 7 października.

Kurs w wymiarze 15 godzin będzie trwał do końca listopada.

UWAGA - EGZAMIN: 1 termin, egzamin pisemny stacjonarnie, 2 grudnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.