Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do latynoamerykanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LL7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wstęp do latynoamerykanistyki
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów, I stopnia,st. stac,Latynoamerykanistyka (Sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

student poznaje podstawowe informacje z zakresu wiedzy o regionie. Wprowadzenie obejmuje zagadnienie natury geograficznej, społecznej i politycznej. Przedmiotem poznawania są również teorie i definicje niezbędne w prowadzeniu badań nad regionem.

Efekty kształcenia:

student:

- Posiada wiedzę o rozwoju latynoamerykanistyki oraz jej miejsca wśród innych nauk społecznych i humanistycznych

- Ma podstawową wiedzę o strukturze społecznej oraz funkcjonowaniu instytucji społecznych, politycznych

i gospodarczych w państwach Ameryki Łacińskiej

- Dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych oraz zjawisk politycznych i kulturowych

w państwach Ameryki Łacińskiej oraz rozumie istniejące między nimi zależności

- Zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie oraz paradygmaty niezbędne do prowadzenia badań i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych, w szczególności w zakresie problematyki latynoamerykańskiej


umiejętności studenta:

- Potrafi identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące w państwach

i społeczeństwach latynoamerykańskich przy użyciu właściwych źródeł i narzędzi badawczych

- Potrafi gromadzić i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej analizy i opinie dotyczące zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w państwach Ameryki Łacińskiej posługując się przy tym specjalistyczną terminologią

- Potrafi przygotować analizę zjawisk społeczno-kulturowych

i politycznych zachodzących w społeczeństwach latynoamerykańskich współpracując z innymi osobami oraz koordynując prace zespołu

- Potrafi samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informacje oraz planować i skutecznie realizować proces samokształcenia oraz rozwijania swoich umiejętności przez całe życie


kompetencje społeczne studenta:

- Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym

- Jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści

- W pracy zawodowej kieruje się zasadami etyki, wykonuje powierzone mu obowiązki zawodowe w sposób odpowiedzialny i rzetelny oraz respektuje zasady życia grupowegoWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykład - egzamin w formie testowej (pytania otwarte i zamknięte) w trybie stacjonarnym egzamin ma formę papierową i odbywa się w sali i terminie wskazanym przez prowadzącą. W trybie zdalnym egzamin przeprowadzany jest online za pomocą platformy TEAMS lub PEGAZ w terminie wskazanym przez prowadzącą.

ćwiczenia - na ocenę ostateczną składają się osiągnięcia studenta w zakresie aktywności podczas zajęć, znajmość zadanej literatury, obecności, przygotowania i wygłoszenia prezentacji oraz kolokwium (test mieszany).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wykład - test wiedzy zdobytej podczas uczestniczenia w wykładach

ćwiczenia - ocena pracy włożonej w przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na określony temat, ocena przygotowania do zajęć i zaangażowania w udział w prowadzonych dyskusjach, ocenie podlega również ogólne nastawienie studenta do zajęć mierzone liczbą opuszczanych modułów oraz spóźnieniami.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, wykład, metody eksponujące

Bilans punktów ECTS:

7 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

latynoamerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

wprowadzenie do zagadnień związanych z regionem latynoamerykańskim

Pełny opis:

Podczas zajęć zaprezentowana zostanie mnogość i wielowymiarowość Ameryki Łacińskiej. Wyjaśniona zostanie terminologii obecna w badaniach nad Latynoameryką. Prezentacja regionu ma na celu zapoznanie studenta z najbardziej podstawymi zakresami wiedzy o o tym obszarze będącej punktem wyjśca do dalszych pogłębionych studiów. Tym samym przeprowadzona zostanie charakterystyka geograficzna obszaru, analizie poddane zostaną stosunki pomiędzy określonymi grupami ludności tworzącymi społeczeństwa latynoamerykańskie. Poruszone zostaną zagdnienia wybranych problemów spotykanych w regionie. Zagadnienia poruszane w czasie kursu mają charakter zarówno historyczny jak i współczesny.

Literatura:

Dembicz A., Filozofia poznawania Ameryki, Warszawa 2010

Dembicz A. (red.), Ameryka Łacińska. Przestrzeń i społeczeństwo, Warszawa 1991

Dembicz A. (red.), Ameryka Łacińska w XXI w., Warszawa 2013

Kent R.B., Latin America. Regions and People, New York 2006

Skidmore T. E., Smith P. H., Modern Latin America, Oxford 2005

Eakin M. C., Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, WUJ, Kraków 2009

Drgas, M., Knopek J., Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, Toruń 2012

Gawrycki M.F., Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009

Urbański E. S., Hispanoameryka i jej cywilizacje, Warszawa 1981

Krzywicka K. (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej, Lublin 2012

+ wybrane artykuły z prasy i periodyków naukowych

Uwagi:

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć w danym roku akademickim są przedstawiane i wyjaśniane podczas spotkania organizacyjnego (pierwszy wykład w semestrze), stąd obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa. Bieżący (2020/21) sylabus dla danych zajęć jest również udostępniany na platformie nauczania zdalnego TEAMS. O wszelkich ewentualnych zmianach w zaplanowanym sylabusie prowadząca informuje na bieżąco (za pośrednictwem TEAMS i/lub poczty USOS) z zachowaniem właściwych terminów powiadamiania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.