Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do latynoamerykanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LL7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wstęp do latynoamerykanistyki
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów, I stopnia,st. stac,Latynoamerykanistyka (Sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik
Prowadzący grup: Anna Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem prowadzonego kursu jest wprowadzenie do tematyki latynoamerykańskiej. Poruszane zagadnienia dotyczą podstaw znajomości regionu zarówno w zakresie położenia i charakterystyki geograficznej jak i zagadnień o charakterze historycznym społecznym czy politycznym. Założeniem modułu jest ugruntowanie podstaw wiedzy potrzebnej do realizacji kolejnych kursów przewidzianych określonym cyklem kształcenia.

Efekty kształcenia:

wiedza:

- Posiada wiedzę o rozwoju latynoamerykanistyki oraz jej miejsca wśród innych nauk społecznych i humanistycznych

- Ma podstawową wiedzę o strukturze społecznej oraz funkcjonowaniu instytucji społecznych, politycznych i gospodarczych w państwach Ameryki Łacińskiej

- Zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie oraz paradygmaty niezbędne do prowadzenia badań i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych, w szczególności w zakresie problematyki latynoamerykańskiej

- Ma ogólną wiedzę na temat zróżnicowania systemów politycznych w państwach Ameryki Łacińskiej

umiejętności:

- Potrafi identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące w państwach i społeczeństwach latynoamerykańskich przy użyciu właściwych źródeł i narzędzi badawczych

- Potrafi gromadzić i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej analizy i opinie dotyczące zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w państwach Ameryki Łacińskiej posługując się przy tym specjalistyczną terminologią

- Potrafi przygotować analizę zjawisk społeczno-kulturowych i politycznych zachodzących w społeczeństwach latynoamerykańskich współpracując z nnymi osobami oraz koordynując prace zespołu

kompetencje społeczne:

- Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym

- Jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści

- Jest przygotowany do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką latynoamerykańskąWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin (w formie testowej)

ćwiczenia: kolokwium ( w formie testowej) + zadania zlecone.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy studenta odbywa się za pomocą testów sprawdzających zawierających pytania otwarte i zamknięte. W czasie ćwiczeń dodatkowo ocenie podlega aktywność oraz wykonanie zadań zleconych.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Terminy są ogłaszanę przez prowadzącą na pierwszych zajęciach w semestrze.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

j.w.

Bilans punktów ECTS:

7

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Latynoamerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Poszerzenie już posiadanej wiedzy na temat podstawowych zagadnień związanych z regionem latynoamerykańskim o nowe treści.

Pełny opis:

Kurs Wstęp do latynoamerykanistyki pomyślany został jako moduł pozwalający na poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy na temat regionu latynoamerykańskiego. Omawiane zagadnienia odnoszą się do geografii, historii i polityki regionu. Analizie poddane są konteksty społeczne, rasowe czy etniczne. Celem kursu jest uzupełnienie już posiadanej wiedzy przez studenta o elementy konieczne do dalszego pogłębionego poznawania tematyki latynoamerykańskiej.

Literatura:

Krzywicka K. (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej, Lublin 2012

Dembicz A., Filozofia poznawania Ameryki, Warszawa 2010

Dembicz A. (red.), Ameryka Łacińska. Przestrzeń i społeczeństwo, Warszawa 1991

Dembicz A. (red.), Ameryka Łacińska w XXI w., Warszawa 2013

Kent R.B., Latin America. Regions and People, New York 2006

Skidmore T. E., Smith P. H., Modern Latin America, Oxford 2005

Eakin M. C., Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, WUJ, Kraków 2009

Drgas, M., Knopek J., Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, Toruń 2012

Gawrycki M.F., Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009

Urbański E. S., Hispanoameryka i jej cywilizacje, Warszawa 1981

+ wybrane artykuły z prasy i periodyków naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.