Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium kulturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM49 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Translatorium kulturoznawcze
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik, Paulina Napierała
Prowadzący grup: Justyna Budzik, Paulina Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1

Omówienie głównych technik tłumaczeniowych związanych z tekstami pisanymi oraz przedstawianymi w formie ustnej, o charakterze naukowym i popularno-naukowym, które dotyczą tematyki kulturoznawczej.


C2

Zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią w języku angielskim, która dotyczy zjawisk kuturoznawczych w świecie.

C3

Doskonalenie umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych o tematyce migracyjnej.

Efekty kształcenia:

Student:

W1

zna terminologię w języku angielskim odnoszącą się do zagadnień kulturoznwczych, a także, ekonomicznych, politycznych i prawnych , omawianych również w kontekście procesów migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności.

U1

wykorzystuje wiedzę teoretyczną i językową w celu analizy procesów kulturowych, a także politycznych,prawnych, gospodarczych i warunkujących przebieg procesów migracji oraz przemian etniczności.

U3

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przezEuropejski System Opisu Kształcenia Językowego.


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia:

Dwa kolokwia sprawdzające znajomość omówionego podczas zajeć i opracowanego w ramach pracy domowej słownictwa.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie trwania semestru studenci piszą dwa kolokwia sprawdzające znajomość słownictwa tematycznego, jakie zostało omówione podczas zajęć oraz opanowane w ramach pracy domowej. Studenci wykonują zadania polegające np. na podaniu krótkiej definicji słów/wyrażeń związanych z tematyką kulturoznawczą oraz tłumaczą wskazane fragmenty tekstu z języka angielskiego na język polski (dotyczy tekstów wcześniej omówionych podczas zajęć). By uzyskać pozytyną ocenę z kolokwium, student powinien zaliczyć je na min. 55%. Warunkiem otrzymania zaliczenia z całego kursu jest pozytywne zaliczenie obu kolokwiów. Studenci oceniani są na bieżąco podczas każdych zajęć. Przy ocenie końcowej uwzględniany jest również aktywny udział studenta w każdych zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe

Skrócony opis:

Tłumaczenie pisanych tekstów naukowch i popularno-naukowych odnoszących się do problematyki kulturoznawczej (zagadnienia związane z naukami o kulturoznawstwie amerykańskim).

Pełny opis:

Tłumaczenie pisanych tekstów naukowych i popularno-naukowych odnoszących się do problematyki kulturoznawczej (zagadnienia związane z naukami o kulturoznawstwie amerykańskim); tłumaczenie fragmentów wystąpień i wywiadów prezentujących problematykę kulturoznawczą w perspektywie nauk o kulturze i religii (omawiane zagadnienia to m.in. zagadnienie transkulturowości, kulturowej dychotomii , asymilacji, pluralizmu w świetle nauk o religii) analiza specjalistyczenego słownictwa związanego z tą tematyką; dyskusje panelowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z tematyką kulturoznawstwa amerykańskiego prowadzone w języku angielskim.

Literatura:

Litertura przykładowa:

M. Robinson (ed.), Altogether Elsewhere, Faber and Faber, 1994.

Migration and Culture, eds. R. Cohen, G. Jónsson, Edward Elgar Publishing, 2011.

Migration, Diasporas and Transnationalism, eds. S.Vertovec, R. Cohen. Edward Elgar Publishing, 1999.

Religious Pluralism in the United States: https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/boisi/pdf/bc_papers/BCP-Pluralism.pdf

Why is Islam so different in different countries:https://www.google.com/search?q=islamic+state+is+the+cancer+of+modern+capitalism&oq=islamic+state+is+the+cancer+of+modern+capitalism&aqs=chrome..69i57.16107j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Islamic State is a cancer of modern capitalism:http://theconversation.com/why-is-islam-so-different-in-different-countries-51804

Wybrane artykuły naukowe i popularno-naukowe z dzienników, tygodników, periodyków w języku angielskim (m.in.The4.Guardian, The Economist, Washington Post).

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące literatury zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.