Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy nauki o państwie i prawie
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kuś
Prowadzący grup: Rafał Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie kluczowych elementów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, ze szczególnym naciskiem na specyfikę systemu common law oraz różnic między systemem common law i civil law.

Przekazanie najważniejszych elementów wiedzy z zakresu nauki o państwie, między innymi charakterystyki demokratycznego państwa prawa, wyborów i systemów wyborczych czy systemów rządów i ich rodzajów.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

kluczowe pojęcia stosowane na gruncie nauki o państwie i prawie,

charakterystykę systemu common law oraz fundamentalne różnice między systemem common law i civil law,

cele i funkcje państwa, modele systemów organów państwowych oraz systemów wyborczych.


Student potrafi:

określić relacje pomiędzy państwem i prawem, rolę prawa w państwie i w społeczeństwie,

omówić różnice między systemem prawa kontynentalnego i anglosaskiego,

zidentyfikować i omówić systemy rządów i systemy wyborcze w wybranych państwach.


Student jest gotów do:

publicznego udziału w dyskusjach poświęconych problematyce współczesnego państwa i prawa,

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu wiedzy o państwie i prawie.

Wymagania wstępne:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe nieobecności powinny zostać usprawiedliwione.

Forma i warunki zaliczenia:

Treść egzaminu pisemnego oparta będzie na na tematyce analizowanej podczas spotkań. Egzamin będzie składał się z testu wielokrotnego wyboru oraz pytań półotwartych i otwartych, weryfikujących wiedzę studenta i umiejętność logicznego myślenia. Egzamin będzie stanowił 70% końcowej oceny, 30% będzie stanowiła obecność i aktywność na zajęciach, przy czym 5 plusów za aktywność będzie podwyższało ocenę końcową z egzaminu o 0.5.

Bilans punktów ECTS:

150 punktów ECTS, w tym:


30 - konwersatorium,

80 - przygotowanie do zajęć,

40 - przygotowanie do egzaminu.

Pełny opis:

Treści programowe:

Główne koncepcje prawa; Prawo a moralność; Prawo jako zjawisko językowe; Normy i przepisy prawne; Stosunek prawny; Systemy prawa; Stosowanie prawa; Wykładnia prawa; Pojęcie i formy panstwa; Cele i funkcje państwa; Demokracja w państwie; Państwo a obywatel; Systemy wyborcze; Systemy rządów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck 2014.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016.

Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo UMCS 2011.

Kuciński J., Podstawy wiedzy o państwie, C.H. Beck 2003.

Winczorek P., Nauka o państwie, Liber 2011.

Literatura dodatkowa

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Elipsa 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.