Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etniczność i religia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM60 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Etniczność i religia
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Napierała
Prowadzący grup: Paulina Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Kurs wprowadza studentów w zagadnienia dotyczące relacji między religią a etnicznością. Związki te ukazane są na przykładzie grup etno-religijnych, zwłaszcza w Polsce i w USA.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie zależności między etnicznością a religią, potrafi je analizować

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia związane z instytucjami kulturowymi, społeczno-politycznymi, etnicznymi i religijnymi

student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem oraz podejmować dyskusje na temat przyczyn i skutków zróżnicowania etnicznego, rasowego i religijnego współczesnych społeczeństw

student potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy związane z przemianami

kulturowymi, społecznymi, religijnymi i politycznymi oraz ich wpływem na przeobrażania

etniczności

Forma i warunki zaliczenia:

aktywność na zajęciach, znajomość omawianych tekstów, zaliczenie kolokwium oraz przedstawienie prezentacji z projektu. Obecność obowiązkowa, dopuszczalne 2 nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

projekt, prezentacja, kolokwium

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe

Skrócony opis:

Kurs wprowadza studentów w zagadnienia dotyczące relacji między religią a etnicznością. Związki te ukazane są na przykładzie grup etno-religijnych, zwłaszcza w Polsce i w USA.

Pełny opis:

Związki pomiędzy zróżnicowaniem etnicznym i religijnym w społeczeństwach

pluralistycznych i ich znaczenie społeczne. Podziały religijne jako podstawa

tworzących się odrębności etnicznych; trudności z ich przekroczeniem.

Niejednoznaczność relacji pomiędzy etnicznością a religią.

Rola religii w procesach narodotwórczych.

Związki pomiędzy religią i nacjonalizmem. Relacje pomiędzy świadomością narodową a religią. Religia a dystans etniczny.

Rola religii w konfliktach etnicznych.

Znaczenie religii we wspólnotach etnicznych jedno- i wielokonfesyjnych.

Religia obywatelska.

Przypadki szczegółowe relacji interetnicznych, konfliktów oraz

procesów narodotwórczych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Literatura:

Obowiązkowa

1. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 266-272; 552-565

2. R. Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii

a sakralizacją etosu (narodu), Wrocław 2011

3. G. Babiński, Etniczność i religia – formy, płaszczyzny i poziomy powiązań, (w:) Etniczność a religia, red. A. Posern-

Zieliński, s. 9-17

4. G. Babiński, Religia i tożsamość narodowa, zmieniające się relacje

5. E. Nowicka (red.), Religia a obcość, Kraków 1991

6. Babiński G., Religia i nacjonalizm w Środkowej i wschodniej Europie, (w:) I. Borowik, A. Szyjewski (red.), Religie i kościoły

w społeczeństwach postkomunistycznych, NOMOS, Kraków

7. Babiński G, 1994, Religia a konflikty etniczne. Kategorie pojęciowe. Analizy wzajemnych relacji, NOMOS, Kraków

8. Czarnowski S., 1956, Kultura. Dzieła t.1, rozdział pt. Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, Warszawa

9. B. Leś, Kościół w procesie asymilacji Polonii amerykańskiej…, Warszawa 1981

Dodatkowa

1. A. Niedźwiedź, Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w kręgu mitologii narodowej, (w:) Religia i polityka (red.) B. Grott,

Kraków 2000, s. 75-87.

2. Grinberg D., 1994, Żydowskie kłopoty z tożsamością narodową w ujęciu Isaaha Berlina a doświadczenia Żydów polskich

ostatnich stuleci (w:) Kultura i Społeczeństwo, nr 2, Warszawa, s. 69-78.

3. J. Webber, Współczesne tożsamości żydowskie, (w:) Sytuacja Mniejszościowa i tożsamość (red.) Z. Mach, A.K. Paluch,

„Zeszyty Naukowe UJ” MXXIX, s. 143-159

4. Jan Nawrocki, Obrazy „Żyda” i „wyznawcy religii mojżeszowej” w świadomości Polaków a lingwistyczny aspekt procesu

stereotypizacji, (w:) E. Nowicka (red.), Religia a obcość, Kraków 1991, s. 108-117

5. K. Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999

6. J. Nowak, Rola grekokatolicyzmu w procesie budowania tożsamości narodowej. Rusini na terenie Polski, Słowacji

i Ukrainy, (w:) Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, s. 73-85.

7. E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995

8. P. Wróblewski, Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 2007:

Białorusini i Ukraińcy, s. 334-377

9. W. Pawluczuk, Ukraina. Polityka i mistyka, Kraków 1998

10. K. Gładkowski, Tożsamość etniczna i narodowa na Śląsku na przykładzie protestanckiej grupy lokalnej, (w:) Etniczność

a religia, red. A. Posern-Zieliński, s.125-135

11. E. Nowicka, M. Majewska, Obcy u siebie. Luteranie warszawscy, Warszawa 1993

12. H. Rusek, Religia i polskość na Zaolziu, Kraków 2002

13. S. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Znak 2007, s. 46-52

14. A. Posern-Zieliński, Między konfliktem a wzmocnieniem. Religia a etniczność w doświadczeniu Polonii amerykańskiej, (w:)

Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, s. 49-65

15. H. Kubiak, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897-65, Warszawa 1970,

93-158

16. F. Haack, Neopoganizm w Niemczech. Powrót Wotana, Religia krwi, ziemi i rasy, Kraków 1999

17. Z. Bokszański, Stereotypy a potoczne wyobrażenia narodów i grup etnicznych

18. Geertz C., Religia jako system kulturowy, (w:) Socjologia religii. Antologia tekstów, NOMOS, 2007 Kraków, s. 40-69.

19. P. Napierała, Defending Religious and National Identities. A Comparative Study between Polish and American Religious

Right Movements [in:] Religions and Identities in Transition, eds. I. Borowik, M. Zawiła, Kraków 2010: Nomos

20. A. J. Raboteau, Canaan Land. A Religious History of African Americans, NY 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.