Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM62 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia migracji
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kulpińska
Prowadzący grup: Joanna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

- Zapoznanie studentów z głównymi problemami i pojęciami antropologii migracji

- Omówienie sytuacji wybranych grup migranckich w różnych kontekstach społeczno-kulturowych

- Zapoznanie studentów ze specyfiką badań migracyjnych z perspektywy antropologicznej

Efekty kształcenia:

Student potrafi zastosować zdobytą podczas zajęć wiedzę teoretyczną do analizy przypadków empirycznych;

Student ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracji i integracji

Student ma wiedzę na temat mechanizmów tworzenia i trwania społeczności migranckich i wspólnot etnicznych.

Student ma wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych

Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi wykorzystać je w życiu codziennym i zawodowym

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin sprawdza wiedzę z treści wykładów oraz wskazanych lektur. Na końcową ocenę z wykładu składa się ocena uzyskana z egzaminu pisemnego (50%) oraz ocena z ćwiczeń (50%).

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się trzy elementy: aktywność (30%), kolokwium (50%), projekt (20%). Kolokwium sprawdza wiedzę z tekstów i treści omawianych i dyskutowanych podczas ćwiczeń. Aby pozytywnie zaliczyć kolokwium należy uzyskać minimum 51% prawidłowych odpowiedzi.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każda kolejna nieobecność musi zostać zaliczona w formie eseju. Ponad 5 nieobecności na ćwiczeniach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia z ćwiczeń (a tym samym podejścia do egzaminu końcowego).

Skala ocen: 0-50 ndst; 51-60 dst; 61-70 +dst; 71-80 db; 81-89 +db; 90-100 bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – analiza literatury przedmiotu

zaliczenie kolokwium na zakończenie ćwiczeń, w którym student musi wykazać się wiedzą w zakresie tematyki przewidzianej w programie i omawianej podczas ćwiczeń

umiejętności – umiejętność samodzielnego dokonania analizy w zakresie problematyki podejmowanej w trakcie zajęć; rozumienie zjawisk społecznych będących wynikiem migracji oraz zróżnicowania kulturowego i etnicznego świata;

kompetencje społeczne – umiejętność pracy w grupie, świadomość konieczności dalszego kształcenia, umiejętność argumentowania i obrony własnych racji.
Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - udział w ćwiczeniach

1 ECTS - przygotowanie do ćwiczeń

1 ECTS - udział w wykładach i przygotowanie do egzaminu

1 ECTS - przygotowanie projektu

1 ECTS - przygotowanie do kolokwium

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma charakter autorski. Zajęcia koncentrują się na społecznych i kulturowych aspektach migracji. Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia teoretyczne oraz podejścia metodologiczne charakterystyczne dla badań antropologicznych. Podczas ćwiczeń studenci będą poznawać i analizować sytuacje wybranych grup migranckich w różnych kontekstach społecznych.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na społecznych i kulturowych aspektach migracji. Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia teoretyczne oraz podejścia metodologiczne charakterystyczne dla badań antropologicznych.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z głównymi cechami antropologicznego ujęcia migracji oraz podstawowymi tematami badawczymi, a także sposobami prowadzenia badań. Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące treści:

- Antropologia a inne nauki humanistyczne. Zakres i zainteresowania antropologii

- Perspektywa antropologiczna w studiach migracyjnych

- Badania terenowe w studiach migracyjnych

- Zagadnienia etyczne

- Twórczość migrantów i o migrantach

- Nie-miejsca i różne formy zamieszkiwania

- Swojskość/obcość

- Third culture kids

- Uchodźstwo

Uwagi:

Ponad 5 nieobecności na ćwiczeniach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia z ćwiczeń (i w konsekwencji z całego kursu).

Terminy wykładów: 2.03, 19.03, 26.03, 2.04, 9.04, 16.04, 23.04

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.