Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne migracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM65 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne migracje
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kulpińska
Prowadzący grup: Joanna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z mechanizmami i procesami rządzącymi współczesnymi migracjami, z aktualnymi trendami migracyjnymi oraz podstawowymi koncepcjami teoretycznymi niezbędnymi do ich analizy.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz o ich konsekwencjach MMI_K1_W01 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych, zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym MMI_K1_U02

U2 student/ka potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji MMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest społecznie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji MMI_K1_K01, MMI_K1_K05

K2 Student/ka jest gotów do krytycznej analizy treści dotyczących procesów migracyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

Esej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Esej, aktywność, obecność

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami teoretycznymi studiów migracyjnych w kontekście współczesnej międzynarodowej mobilności. Analizie poddane zostaną najnowsze trendy migracyjne, w odniesnieniu do takich kwestii jak m.in. polityka migracyjna czy kwestia płci we współczesnych ruchach wychodźczych.

Literatura:

publikacje Intenational Centre for Migration Policy Development: https://www.icmpd.org/home/

publikacje International Organization for Migration: https://www.iom.int

publikacje UNHCR: http://www.unhcr.org

S. Castles, M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012

World Migration Report, Genewa 2010.

Biuletyn Migracyjny - http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl

Dodatkowa

D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje procesów migracyjnych, Przegląd Polonijny, t. 28, 2002, nr 4;

Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Warszawa 2001, s. 9-61;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.