Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność etniczna wybranych regionów świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM75 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność etniczna wybranych regionów świata
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kulpińska, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska
Prowadzący grup: Joanna Kulpińska, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza: Student/ka posiada wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego i językowego wybranych regionów świata. Wie, jaka jest specyfika środowiskowa, społeczna, polityczna i

gospodarcza tych obszarów (K2A_W01; K1A_W02; K1A_W03; K1A_W09).


Umiejętności: Student/ka potrafi zastosować zdobytą w czasie zajęć wiedzę teoretyczną do analizy przypadków empirycznych; rozumie specyfikę poszczególnych regionów w kontekście zróżnicowań etnogeograficznych, etnopolitycznych i etnokulturowych; rozumie współczesne procesy społeczne i polityczne będące udziałem grup etnicznych, językowych i religijnych w różnych częściach świata w ujęciu porównawczym (K2A_U01; K2A_U09; K2A_U10; K1A_U08; K1A_U03).


Kompetencje: Student/ka ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji (K2A_K06).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w wykładach oraz pozytywna ocena uzyskana z egzaminu pisemnego na zakończenie semestru.


Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Możliwe są 2 nieobecności w semestrze.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: egzamin pisemny z treści przedstawionych na wykładzie.


Umiejętności: egzamin pisemny oraz dyskusja podczas spotkań online.


Kompetencje: nabywanie założonych w efektach kształcenia kompetencji będzie monitorowane na bieżąco w trakcie dyskusji podczas spotkań.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnicy kursu uzyskują:


1 ECTS za udział w wykładzie

1 ECTS za przygotowanie do egzaminu

1 ECTS za prezentację

Skrócony opis:

Tematyka kursu obejmuje historyczne przemiany oraz stan współczesny ukształtowania etnicznego i narodowego wybranych regionów świata w ujęciu porównawczym, z uwzględnieniem czynników kulturowych, językowych, religijnych, rasowych, politycznych i społeczno-gospodarczych specyficznych dla danego regionu. Podczas wykładów omówione zostaną następujące regiony świata: Afryka Subsaharyjska, Bałkany, Indie, Syberia.

Pełny opis:

Tematyka kursu obejmuje historyczne przemiany oraz stan współczesny ukształtowania etnicznego i narodowego wybranych regionów świata w ujęciu porównawczym, z uwzględnieniem czynników kulturowych, językowych, religijnych, rasowych, politycznych i społeczno-gospodarczych specyficznych dla danego regionu. Podczas wykładów omówione zostaną następujące regiony świata: Afryka Subsaharyjska, Bałkany, Indie, Syberia.

• Różnorodność etniczna Afryki Subsaharyjskiej – uwarunkowania historyczne, cz. I.

• Różnorodność etniczna Afryki Subsaharyjskiej – uwarunkowania historyczne, cz. II.

• Współczesne zróżnicowanie etniczne, narodowe, językowe i religijne Afryki Subsaharyjskiej.

• Zróżnicowanie etniczne i kulturowe wybranych regionów Afryki ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Wschodniej i Południowej.

• Różnorodność etniczna i narodowa Syberii – uwarunkowania historyczne i współczesność.

• Małe narody Syberii – zróżnicowanie etniczne i narodowe wybranych regionów.

• Różnorodność etniczna i narodowa Półwyspu Bałkańskiego

• Zróżnicowanie etniczne i kulturowe Turcji

• Kultura, religia i etniczność współczesnych Indii

Literatura:

A.J. Haywood, Siberia. A Cultural History, Oxford University Press 2000.

Basil Davidson, Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, PWN 2011.

David Levinson, Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook, Greenwood Publishing Group 1998.

Ethnic Diversity in Eastern Africa: Opportunities and Challenges, Kimani Njogu, Kabiri Ngeta, Mary Wanjau eds., African Books Collective 2010.

Ewa Nowicka, Paweł Trzciński, Wspólnota narodowa i religijna wśród rdzennych mieszkańców Syberii [w:] Etniczność a religia, Aleksander Posern-Zieliński red., Wydawnictwo Poznańskie 2003.

John Iliffe, Afrykanie. Dzieje kontynentu. WUJ 2011.

Managing Ethnic Diversity in Russia, Oleh Protsyk, Benedikt Harzl eds., Routledge, 2013.

Martin Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa: Dialog, 2011.

Philip Curtin, Steven Feierman, Leonard Thompson, Jan Vansina, Historia Afryki. Narody i cywilizacje, Gdańsk: Marabut 2003.

Roger Beck, The History of South Africa, Greenwood Press 2000.

Ryszard Vorbrich, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.

The development of Siberia. People and resources, A. Wood, R.A. French eds., New York 1989.

Wielka encyklopedia geografii świata t. 18. Świat grup etnicznych, Aleksander Posern-Zieliński red., Poznań: Wydawnictwo Kurpisz 2000.

Wielka Syberia małych narodów, Ewa Nowicka red., Zakład Wydawniczy Nomos, 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.