Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje w prawie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM79 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Migracje w prawie międzynarodowym
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Burek
Prowadzący grup: Wojciech Burek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Kurs realizowany w MS TEAMS

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przybliżenie współczesnych regulacji w prawie międzynarodowym dotyczących zjawiska migracji. W czasach, w których pojęcia emigrant, migrant, imigrant, uchodźca, azylant, pojawiają się w dyskursie społecznym i politycznym, istotne jest aby właściwie zdefiniować i dokonać analizy kierunków rozwoju prawa

i instytucji międzynarodowych związanych z procesami migracyjnymi.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

- Wiedzy – Student zna i rozumie:

podstawowe pojęcia związane z migracją i procesami migracyjnymi;


- Umiejętności – Student potrafi:

prezentować argumenty w dyskusji związanej z obecnym i przyszłym statusem migrantów w prawie międzynarodowym

wskazać i opisać wyzwania stojące przed społecznością międzynarodową oraz instytucjami państwowymi i ponadpaństwowymi wpływającymi

na wprowadzanie i interpretację regulacji dotyczących migrantów i migracjiKompetencji społecznych – Student jest gotów do:

krytycznego odbioru przekazów medialnych dotyczących procesów migracyjnych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Wykład - 30 h

Przygotowanie do egzaminiu - 45 h

iczestnictw w egzaminie - 1 h


Łączny nakład pracy studenta: 76 h, w tym 31 h godzin kontaktowych


3 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające: pojęcie, charakterystyka i źródła prawa międzynarodowego oraz jego relacje z prawem krajowym, podstawowe pojęcia z perspektywy prawa międzynarodowego (migracje, obywatel, cudzoziemiec, obywatel UE, obywatel państwa trzeciego, bezpaństwowiec, wiza, dokument podróżny, źródła międzynarodowego prawa migracyjnego) oraz zakres swobody państw odnośnie do ruchu osobowego;

2. Obywatele a migracje międzynarodowe: prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące obywatelstwa, regulacje polskie, migracje „obywatelskie” z perspektywy praw człowieka, opieka dyplomatyczna i konsularna;

3. Unijna swoboda przepływu osób: rynek wewnętrzny, swobody rynku wewnętrznego, obywatelstwo UE, swoboda przepływu osób, Dyrektywa 2004/38, definicja członka rodziny, ustawodawstwo polskie;

4. Kto może wjechać? - ochrona międzynarodowa udzielana cudzoziemcom: początki i źródła międzynarodowej ochrony, pojęcie uchodźcy, aspekty proceduralne, kontrowersje i wyzwania związane z prawem uchodźczym, kryzysy uchodźcze i próby ich rozwiązywania, inne formy ochrony, ich geneza i praktyka udzielania;

5. Kto może wjechać? – polityka wizowa, migracje zarobkowe, inne podstawy legalnych migracji, przykłady specyficznych regulacji międzynarodowych;

6. Karta Polaka i karty narodowe innych państw z perspektywy prawa międzynarodowego;

7. Status prawny cudzoziemca: standardy praw człowieka, łączenie rodzin, inne zagadnienia;

8. Nielegalne migracje oraz ekstradycja, deportacja, ENA i inne formy zmuszania do wyjazdu z perspektywy prawa międzynarodowego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- fragmenty omawianych aktów prawnych

- Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji, edycja 2014, Luksemburg 2014, dostępny on-line: https://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration

- teksty artykułów rozdawanych na zajęciach

Dodatkowa

1. V. Chetail (red.), International law and migration, vol. I-II, Edward Elgar Publishing, 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.