Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-PRMM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Lencznarowicz
Prowadzący grup: Jan Lencznarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z warsztatem i wymogami pracy naukowej oraz zasadami pisania prac licencjackich.

C2 Celem proseminarium jest pomoc studentom w wyborze tematyki pracy licencjackiej i określenie metod i etapów jej realizacji

C3 Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z metodami zbierania i opracowywania źródeł i literatury do pracy licencjackiej

Efekty kształcenia:


Wiedza - Student zna i rozumie:

W1 zasady warsztatu pracy naukowej MMI_K1_W06

W2 zasady zbierania materiałów niezbędnych do napisania pracy naukowej oraz zna metody analizy naukowej MMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zbierać i analizować dane na temat migracji oraz powiązanych z nimi zjawisk i procesów MMI_K1_U02, MMI_K1_U04, MMI_K1_U05

U2 przygotować konspekt pracy naukowej MMI_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania wiedzy w dyskusjach naukowych i w działalności publicznej. MMI_K1_K05


Wymagania wstępne:

Obowiązkowa obecność na zajęciach

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu: aktywność na zajęciach, przygotowanie: streszczenia tekstu naukowego, recenzji pracy naukowej, przykładowej bibliografii. Student przygotuje również wstępny konspekt pracy licencjackiej oraz pierwszą wersję bibliografii.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – dyskusje podczas zajęć odnośnie struktury, formy i kwestii merytorycznych związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej


umiejętności – przygotowanie w formie ustnej i pisemnej konspektu pracy licencjackiej, przygotowanie fragmentu pracy licencjackiej (bibliografii)


kompetencje społeczne – konsultacje z promotorem oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, praca w grupach)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadku, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

analiza i przygotowanie danych 10

poprawa projektu 10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin

90

ECTS

3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin

30

ECTS

1.0

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Proseminarium przygotowuje do zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających napisanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Treść modułu kształcenia między innymi obejmuje

1. Wybór tematu – prace monograficzne i przeglądowe, historyczne i współczesne, przekształcenie aktualnych zagadnień w temat naukowy.

2. Wybór metodologii – odpowiednie ujęcie tematu, analiza dostępnych metod i technik badawczych.

3. Dostępność źródeł, literatura naukowa, zbieranie literatury, korzystanie z różnych rodzajów źródeł

4. Analiza przykładowych tekstów, krytyczna ocena zawartości, kondensacja informacji, streszczenie

5. Technika pisania pracy licencjackiej, zasady cytowania i parafrazy, problem plagiatu

6. Prezentacja zakresu wybranej tematyki oraz planowanej kwerendy przez poszczególnych uczestników seminarium, dyskusja

7. Prezentacja konspektu pracy licencjackiej.

Temat pracy licencjackiej musi dotyczyć zagadnień wchodzących w zakres szeroko rozumianych migracji międzynarodowych lub kwestii etnicznych. Temat pracy jest ustalany w porozumieniu z promotorem.

Literatura:

1. Literatura zależy od tematyki pracy licencjackiej studenta

2. Umberto Ecco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

3. Inne poradniki pisania prac dyplomowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.