Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i współczesność Ameryki Łacińskiej (XIX-XXI wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDŁ25 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i współczesność Ameryki Łacińskiej (XIX-XXI wiek)
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-UD-4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik, Karol Derwich
Prowadzący grup: Anna Bartnik, Karol Derwich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

- student posiada pogłębioną wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym - K2A_W01;

- student dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw latynoamerykańskich - K2A_W02;

- student posiada pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów - K2A_W03;

- student posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach latynoamerykańskich - K2A_W04;

- student dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat funkcjonowania systemów demokratycznych i społeczeństw obywatelskich w wybranych państwach Latynoameryki oraz ich roli w relacjach z innymi państwami - K2A_W08;

umiejętności:

- student potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach latynoamerykańskich - K2A_U01

- student prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw latynoamerykańskich - K2A_U02;

- student wykorzystuje rozszerzoną wiedzę teoretyczną w celu analizy i zrozumienia procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach Ameryki Łacińskiej - K2A_U03;

- student potrafi analizować w sposób pogłębiony relacje między społeczeństwem latynoamerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi - K2A_U08;

- student posiada znaczne umiejętności w zakresie prognozowania zjawisk społecznych zachodzących w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów - K2A_U11;

kompetencje społeczne:

- student jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich - K2A_K02;

- student jest świadomy swojej znacznej wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym - K2A_K05


Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny - 3 pytania dotyczące tematów omawianych na wykładzie oraz pytanie dotyczące lektury - student zobowiązany jest przeczytac dowolną lekturę dotyczącą Ameryki Łacińskiej. Tekst musi być pracą naukową. Wymagana konsultacja wyboru lektury z prowadzącym zajęcia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – analiza literatury związanej z zakresem tematycznym modułu, kolokwium oraz egzamin obejmujące tematykę przedstawianą na – odpowiednio – ćwiczeniach i wykładzie

umiejętności – umiejętność analitycznego myślenia i analizowania tekstów źródlowych

kompetencje społeczne – świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych;


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, elementy seminarium, wykład informacyjny, objaśnienie/wyjaśnienie

Pełny opis:

• Wojny o niepodległość – przyczyny, przebieg, skutki;

• Konflikt między konserwatystami i liberałami w państwach Latynoameryki;

• Ameryka Łacińska w połowie XIX wieku – koncepcje rozwoju, pozytywizm, wpływy europejskie;

• Sytuacja wewnętrzna wybranych państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku (Argentyna, Kolumbia, Kuba)

• Brazylia pod rządami Getulio Vargasa

• Rewolucja Narodowa w Boliwii;

• Rządy Juana D. Peróna w Argentynie

• Rewolucja kubańska – studium przypadku

• Socjalizm po latynoamerykańsku: Chile, Brazylia, Grenada;

• Rewolucja sandinistowska w Nikaragui i wojna domowa w Salwadorze;

• „Stracona dekada” lat osiemdziesiątych;

• Ameryka Łacińska na przełomie stuleci – demokratyzacja systemów politycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Michael Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Kraków, 2009;

Dzieje Ameryki Łacińskiej, red. T. Łepkowski, t. 1-3, Książa i Wiedza, Warszawa, 1977;

Peter H. Smith, Thomas E. Skidmore, Modern Latin America, Oxford University Press, Oxford/New York, 2001;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.