Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna USA: mechanizmy i kierunki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDP20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna USA: mechanizmy i kierunki
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wordliczek
Prowadzący grup: Łukasz Wordliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Po zdaniu egzaminu, student powinien być w stanie odnieść się do debaty toczonej w ramach polityki zagranicznej USA, ze szczególnym uwzględnieniem spojrzenia krytycznego; zarówno w kierunku oficjalnej wersji wydarzeń, jak i kontestatorów działań amerykańskich.

Efekty kształcenia:

wiedza: K2A_W02, K2A_W04, K2A_W05, K2A_W07, K2A_W08, K2A_W12

umiejętności: K2A_U03, K2A_U08, K2A_U13

kompetencje społeczne: K2A_K01, K2A_K03, K2A_K05

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wynik egzaminu pisemnego zawierającego ok. 30 pytań (w tym m.in. pytania wielokrotnego wyboru).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Po zdaniu egzaminu, student powinien być w stanie odnieść się do debaty toczonej w ramach polityki zagranicznej USA, ze szczególnym uwzględnieniem spojrzenia krytycznego; zarówno w kierunku oficjalnej wersji wydarzeń, jak i kontestatorów działań amerykańskich. Wiedza dotycząca tych zagadnień będzie weryfikowana w czasie egzaminu, zaś do otrzymania oceny pozytywnej konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Metody podające - prelekcja

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład = 30 godz. = 1 punkt

Praca własna studenta: przygotowanie do egzaminu = 30 godz. = 1 punkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Skrócony opis:

Celem wykładu jest dokonanie wielopłaszczyznowej analizy amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie chodzi jednak o zastosowanie perspektywy historycznej, lecz raczej o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań związanych z mechanizmami i kierunkami amerykańskiej polityki zagranicznej. Tym samym, kurs ma odnieść się do dwóch podstawowych pytań: „kto” („co”) i „jak” wpływa na kształt polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest dokonanie wielopłaszczyznowej analizy amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie chodzi jednak o zastosowanie perspektywy historycznej, lecz raczej o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań związanych z mechanizmami i kierunkami amerykańskiej polityki zagranicznej. Taki cel został odzwierciedlony w tematach poszczególnych wykładów. Tym samym, kurs ma odnieść się do dwóch podstawowych pytań: kto (co) i jak wpływa na kształt polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.

Plan zajęć:

1. Wprowadzenie. Uwagi definicyjne i teoretyczne.

- definicje polityki zagranicznej (m.in. pojęcie intermestic),

- polityka zagraniczna jako przedmiot badań w USA

2. Główne nurty i doktryny. Kontynuacja i zmiana w amerykańskiej polityce zagranicznej.

- doktryny: Monroe, Hoovera-Stimsona, Trumana, Nixona, Reagana i Busha,

- problem kontynuacji i zmiany w polityce zagranicznej USA,

- idealizm („wilsonizm”) a realizm,

- izolacjonizm i interwencjonizm.

3. Źródła polityki zagranicznej:

- zewnętrzne (external),

- społeczne (societal),

- rządowe (governmental),

- związane z cechami zajmowanego stanowiska (role),

- indywidualne (individual).

4. Wymiary polityki zagranicznej:

- polityczny,

- militarny,

- ekonomiczny,

- psychologiczny.

5. Polityka zagraniczna USA a Artykuły Konfederacji i Konstytucja.

- zapisy odnośnie polityki zagranicznej w Artykułach Konfederacji,

- zapisy odnośnie polityki zagranicznej w ustawie zasadniczej,

- polityka zagraniczna a system równowagi władz,

- zjawisko „imperialnej prezydentury”.

6. Rola prezydenta i Kongresu w polityce zagranicznej, część I.

- uprawnienia odnośnie zawierania traktatów,

- uprawnienia w polityce wojennej.

7. Rola prezydenta i Kongresu w polityce zagranicznej, część II.

- polityka nominacyjna prezydenta („rada i zgoda” Senatu),

- uprawnienia wynikające ze zwierzchnictwa nad egzekutywą i „przywództwem legislacyjnym”,

- polityka informacyjna wobec Kongresu.

- nadzór i kontrola legislatywy nad egzekutywą.

8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego odnośnie polityki zagranicznej.

- wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego,

- political question a polityka zagraniczna.

9. Biurokracja a polityka zagraniczna.

- rola departamentów i agencji federalnych w kształtowaniu polityki zagranicznej – m.in. Departament Stanu, Departament Obrony, National Security Council, wywiad,

- wzajemne relacje pomiędzy jednostkami egzekutywy (problem koordynacji),

- prezydent a biurokracja.

10. Opinia publiczna, mass media i lobbies wobec polityki zagranicznej.

- lobbying w polityce zagranicznej (istota zjawiska i główne organizacje lobbystyczne),

- rola think tanks w kształtowaniu polityki zagranicznej USA

- opinia publiczna a polityka zagraniczna,

- znaczenie mediów.

Literatura:

Philip J. BRIGGS, Making American Foreign Policy. President - Congress Relations from the Second World War to Vietnam. Lanham, Md.: University Press of America, 1991

Louis FISHER, Presidential War Power. Kansas: University Press of Kansas, 1995

Thomas M. FRANCK, Michael J. GLENNON, Foreign Relations and National Security Law. Cases, Materials and Simulations. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1993

John H. GARVEY, T. Alexander ALEINIKOFF, Modern Constitutional Theory: A Reader. St. Paul: West Publishing Company, 1994

Louis HENKIN, Foreign Affairs and the US Constitution. Oxford: Oxford University Press, 1997

Henry KISSINGER, Dyplomacja. Warszawa: Philip Wilson, 1996

James M. LINDSAY, Congress and the Politics of U.S. Foreign Policy. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press, 1994

James A. NATHAN, James K. OLIVIER, Foreign Policy Making and the American Political System. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, 1994

Julius W. PRATT, Vincent P. DE SANTIS, Joseph M. SIRACUSA, A History of United States Foreign Policy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 1980

Christopher H. PYLE, Richard M. PIOUS, The President, Congress, and the Constitution: Power and Legitimacy in American Politics. New York: The Free Press; London: Collier Macmillan Pub., 1984

oraz:

http://www.cfr.org/index.html

http://www.fpri.org/

http://millercenter.org/

http://www.publicagenda.org/policy-makers/researchstudies/foreign-policy

http://www.brookings.edu/World.aspx

http://www.aei.org/policy/foreign-and-defense-policy/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.