Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

USA w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDP8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: USA w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-UD-4
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia, stacjonarne (Ameryka Północna)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kamieński, Anna Wyrwisz
Prowadzący grup: Łukasz Kamieński, Anna Wyrwisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Zna historyczne, polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne uwarunkowania rozwoju międzynarodowej pozycji USA – K2A_W05

2. Potrafi zdefiniować podstawowe kategorie badawcze związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną – K2A_W07

3. Posługuje się podstawowymi podejściami badawczymi, teoriami i koncepcjami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi stosowanymi do analizy polityki międzynarodowej USA – K2A_W08

4. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i empiryczną w celu analizy zmieniającej się pozycji międzynarodowej USA – K2A_U03, K2A_U08

5. Potrafi identyfikować różnorodne wyzwania i problemy amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – K2A_U11, K2A_U13

6. Potrafi analizować relacje społeczne przez pryzmat ich wpływu na politykę zagraniczną i obronną USA – K2A_U03, K2A_U08

7. Potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy na temat procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych w wymiarze międzynarodowym – K2A_K01

8. Ma świadomość znaczenia wiedzy na temat polityki globalnej i kluczowej w niej roli USA dla kształtowania postaw i więzi społecznych – K2A_K01

Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego semestru studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

(1) egzamin pisemny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania tekstów obowiązkowych.

Egzamin składa się z dwóch części (testu wyboru oraz testu uzupełnień).

Czas trwania egzaminu: 1 godz.


(2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

- aktywności,

- przygotowania prezentacji oraz konspektu/głównych tez

- kolokwium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – Egzamin (pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte); kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach (pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte)

umiejętności – ocena aktywności na ćwiczeniach, udziału w dyskusjach

kompetencje społeczne – przygotowanie prezentacji, jej przedstawienie oraz zdolność moderacji dyskusji


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Student uzyskuje:

1 ECTS za udział w wykładach

1 ECTS za udział w ćwiczeniach

1 ECTS za przygotowanie do egzaminu

1 ECTS za przygotowanie do kolokwium i jego zaliczenie

1 ECTS za przygotowanie prezentacji na ćwiczenia oraz samodzielną lekturę tekstów obowiązkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest pozycja i rola Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Zamysłem kursu jest przede wszystkim:

* analiza zagadnień związanych z mocarstwowym, supermocarstwowym i hegemonicznym charakterem pozycji międzynarodowej USA

* prześledzenie narodzin, rozwoju i rozkwitu amerykańskiej potęgi

* próba odpowiedzi na pytania o źródła mocarstwowości USA

* przedstawienie kilku podejść teoretycznych, które mogą pomóc zrozumieć i wyjaśnić rolę USA na arenie międzynarodowej

* odniesienie refleksji teoretycznej do studiów przypadków.

Literatura:

Garrett, Garet, Istota amerykańskiego sukcesu, Warszawa 2011.

Kennedy, Paul, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994, fragmenty.

Gaddis, John Lewis, Zimna wojna,Kraków 2007.

Huntington, Samuel, „The Lonely Superpower”, Foreign Affairs, Vol. 78, No. 2, March/April 1999, ss. 35-49.

Krauthammer, Charles, „The Unipolar Moment”, Foreign Affairs: America and the World, Vol. 70, No. 1, Winter 1990/1991, ss. 23-33.

Ehrman, John, Neokonserwatyzm. Intelektualiści i sprawy zagraniczne 1945−1994, Poznań 2000.

Fukuyama, Francis, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, Poznań 2006.

Neokonserwatyzm, opracowanie Irwin Stelzer, Warszawa 2007.

Bender, Peter, Ameryka. Nowy Rzym, Warszawa 2004.

Haass, Richard N., Rozważny szeryf. Stany Zjednoczone po zimnej wojnie, Warszawa 2004.

Burchill, Scott, Richard Devetak, Andrew Linklater, Matthew Patterson, Christian Reus-Smith, Jacqui True, Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, fragmenty.

Jackson, Robert, Georg Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006, fragmenty

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.