Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka arabskiego -poziom 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IBDW-0.90AR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka arabskiego -poziom 1
Jednostka: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 90 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gałuszka, Mohammad Housni
Prowadzący grup: Tadeusz Gałuszka, Mohammad Housni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym (poziom pierwszy).

Efekty kształcenia:

EK1: Ma podstawową wiedzę na temat języka i sytuacji językowej w świecie arabskim. [K_W01+]

EK2: Posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej między społecznościami świata arabskiego i Zachodu. [K_U08+++]

EK3: Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu A1/A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. [K_U12]

EK4: Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się podstawowym poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej. [K_K05++]


Wymagania wstępne:

Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3 – sprawdziany (w formie pisemnej i ustnej, kartkówki, prace domowe; egzamin roczny (w formie pisemnej i ustnej)

EK1, EK2, EK3, EK4 – warsztaty, praca indywidualna i grupowa podczas zajęć i w domu, inscenizacje


Metody dydaktyczne:

Metody programowane − z użyciem podręcznika programowanego

Metody eksponujące − nagrania, filmy

Metody podające − objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna

Metody problemowe − metody aktywizujące − gry dydaktyczne, inscenizacja, metoda sytuacyjna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 90 godzin/semestr

Przygotowanie do zajęć (studiowanie podręczników, przygotowywanie zadań domowych): 30 godz./semestr

Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu: 30 godz./semestr

Razem: 150 godz. (5ECTS)/semestr


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

studia bliskowschodnie
studia bliskowschodnie

Skrócony opis:

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym (poziom pierwszy).

Pełny opis:

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym (poziom pierwszy). Omówienie sytuacji językowej w świecie arabskim. Nauka alfabetu arabskiego. Nauka fonetyki. Nauka podstawowych struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka słownictwa związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na: podstawowe formy grzecznościowe oraz wyrażenia używane w życiu codziennym; podawanie podstawowych danych (imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, .....), przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie i o rodzinie; opisywanie pomieszczeń, domu, mieszkania, sali lekcyjnej, miasta, przedmiotów, osób; podstawowe nazewnictwo geograficzne: nazwy krajów, miast, kontynentów, wybranych rzek, mórz; określanie pochodzenia, określanie kierunków i miejsc; codzienne czynności; słownictwo i wyrażenia związane z uczestniczeniem w lekcji j. arabskiego; dialogi w restauracji i kawiarni: lista dań, ceny i rachunki; podstawowe zakupy: jedzenie i picie; inne produkty codziennego użytku (na targu, w sklepie spożywczym, w aptece, na poczcie); miejsca pracy i zawody; opisywanie pogody; określanie czasu: godziny, pory dnia, pory roku, miesiące, proste daty; pytanie o drogę; podróże – środki lokomocji, zwiedzanie, na dworcu autobusowym i kolejowym, na lotnisku, w hotelu; podstawowe słownictwo związane z polityką i j. mediów; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (struktura, kierunki, zajęcia, poziomy nauczania, nazwy przedmiotów); wizyta u lekarza; załatwianie formalności w banku i kantorze; hobby i rozrywka – podstawowe zagadnienia; plany wakacyjne; pisanie krótkich listów i kartek pocztowych; wypełnianie prostych formularzy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Wightwick, M. Gaafar, Mastering Arabic: Part One (withCDs), Palgrave Macmillan Master Series 2015(Third edition).

2. J. Wightwick, M. Gaafar, Mastering Arabic: Part One. Activity Book, Palgrave Macmillan Master Series 2015 (second edition).

3. J. Wightwick, M. Gaafar, Easy Arabic Grammar, McGraw-Hill 2005.

4. J. Wightwick, M. Gaafar, Mastering Arabic. Script: A Guide to Handwriting, Palgrave Macmillan Master Series 2005.

5. J. Wightwick, M. Gaafar, Read and Speak. Arabic for Beginners, McGraw-Hill 2004.

6. K. Brustad, M. Al-Batal, A. Al-Tonsi, Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs: Part One, Second Edition, Georgetown University Press 2004.

7. E. Schulz, G. Krahl, W. Reuschel, Standard Arabic: An Elementary-Intermediate Course, Cambridge University Press 2000.

8. I. Król, A. Hasan, Podstawy języka arabskiego, Dialog, Warszawa 2012.

9. Wybrane teksty w j. arabskim związane z tematyką zajęć.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Abbas, S. Abbas, Język arabski, Teksty i ćwiczenia, Poznań 2005.

2. J. Danecki, Gramatyka języka arabskiego, T. I-II, Warszawa 2001.

3. J. Kozłowska, Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2001.

4. H.K., Baranow, Arabsko-russkij słowar, Moskwa 1989.

5. J. Danecki, J. Kozłowska, Słownik arabsko-polski, Warszawa 1996.

6. I. Król, A. Hasan, Słownik tematyczny języka arabskiego, Warszawa 2002.

7. J. Łacina, Słownik arabsko-polski, Poznań 1997.

8. M. Michalski, Słownik polsko-arabski arabsko-polski, Level Trading 2010.

9. H. Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Beirut-London 1980.

10. H. Wehr, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart, Beirut-London 1977.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gałuszka, Mohammad Housni
Prowadzący grup: Tadeusz Gałuszka, Mohammad Housni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym (poziom pierwszy).

Efekty kształcenia:

EK1: Ma podstawową wiedzę na temat języka i sytuacji językowej w świecie arabskim. [K_W01+]

EK2: Posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej między społecznościami świata arabskiego i Zachodu. [K_U08+++]

EK3: Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu A1/A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. [K_U12]

EK4: Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się podstawowym poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej. [K_K05++]


Wymagania wstępne:

Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3 – sprawdziany (w formie pisemnej i ustnej, kartkówki, prace domowe; egzamin roczny (w formie pisemnej i ustnej)

EK1, EK2, EK3, EK4 – warsztaty, praca indywidualna i grupowa podczas zajęć i w domu, inscenizacje


Metody dydaktyczne:

Metody programowane − z użyciem podręcznika programowanego

Metody eksponujące − nagrania, filmy

Metody podające − objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna

Metody problemowe − metody aktywizujące − gry dydaktyczne, inscenizacja, metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 90 godzin/semestr

Przygotowanie do zajęć (studiowanie podręczników, przygotowywanie zadań domowych): 30 godz./semestr

Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu: 30 godz./semestr

Razem: 150 godz. (5ECTS)/semestr


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

studia bliskowschodnie
studia bliskowschodnie

Skrócony opis:

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym (poziom pierwszy).

Pełny opis:

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym (poziom pierwszy). Omówienie sytuacji językowej w świecie arabskim. Nauka alfabetu arabskiego. Nauka fonetyki. Nauka podstawowych struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka słownictwa związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na: podstawowe formy grzecznościowe oraz wyrażenia używane w życiu codziennym; podawanie podstawowych danych (imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, .....), przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie i o rodzinie; opisywanie pomieszczeń, domu, mieszkania, sali lekcyjnej, miasta, przedmiotów, osób; podstawowe nazewnictwo geograficzne: nazwy krajów, miast, kontynentów, wybranych rzek, mórz; określanie pochodzenia, określanie kierunków i miejsc; codzienne czynności; słownictwo i wyrażenia związane z uczestniczeniem w lekcji j. arabskiego; dialogi w restauracji i kawiarni: lista dań, ceny i rachunki; podstawowe zakupy: jedzenie i picie; inne produkty codziennego użytku (na targu, w sklepie spożywczym, w aptece, na poczcie); miejsca pracy i zawody; opisywanie pogody; określanie czasu: godziny, pory dnia, pory roku, miesiące, proste daty; pytanie o drogę; podróże – środki lokomocji, zwiedzanie, na dworcu autobusowym i kolejowym, na lotnisku, w hotelu; podstawowe słownictwo związane z polityką i j. mediów; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (struktura, kierunki, zajęcia, poziomy nauczania, nazwy przedmiotów); wizyta u lekarza; załatwianie formalności w banku i kantorze; hobby i rozrywka – podstawowe zagadnienia; plany wakacyjne; pisanie krótkich listów i kartek pocztowych; wypełnianie prostych formularzy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Wightwick, M. Gaafar, Mastering Arabic: Part One (withCDs), Palgrave Macmillan Master Series 2015(Third edition).

2. J. Wightwick, M. Gaafar, Mastering Arabic: Part One. Activity Book, Palgrave Macmillan Master Series 2015 (second edition).

3. J. Wightwick, M. Gaafar, Easy Arabic Grammar, McGraw-Hill 2005.

4. J. Wightwick, M. Gaafar, Mastering Arabic. Script: A Guide to Handwriting, Palgrave Macmillan Master Series 2005.

5. J. Wightwick, M. Gaafar, Read and Speak. Arabic for Beginners, McGraw-Hill 2004.

6. K. Brustad, M. Al-Batal, A. Al-Tonsi, Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs: Part One, Second Edition, Georgetown University Press 2004.

7. E. Schulz, G. Krahl, W. Reuschel, Standard Arabic: An Elementary-Intermediate Course, Cambridge University Press 2000.

8. I. Król, A. Hasan, Podstawy języka arabskiego, Dialog, Warszawa 2012.

9. Wybrane teksty w j. arabskim związane z tematyką zajęć.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Abbas, S. Abbas, Język arabski, Teksty i ćwiczenia, Poznań 2005.

2. J. Danecki, Gramatyka języka arabskiego, T. I-II, Warszawa 2001.

3. J. Kozłowska, Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2001.

4. H.K., Baranow, Arabsko-russkij słowar, Moskwa 1989.

5. J. Danecki, J. Kozłowska, Słownik arabsko-polski, Warszawa 1996.

6. I. Król, A. Hasan, Słownik tematyczny języka arabskiego, Warszawa 2002.

7. J. Łacina, Słownik arabsko-polski, Poznań 1997.

8. M. Michalski, Słownik polsko-arabski arabsko-polski, Level Trading 2010.

9. H. Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Beirut-London 1980.

10. H. Wehr, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart, Beirut-London 1977.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.